Księga Podatkowa

  • Wprowadzona została zmiana w związku z nowym limitem podatkowym od roku 2018. Od tego momentu przedsiębiorca nie będzie musiał przekazywać fiskusowi zaliczek, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych w tym okresie nie będzie wyższy niż 1000 zł.Operacje – Formularze – PIT 5. Dodano na formularzu PIT 5 sprawdzenie podczas generowania przelewu. Teraz program będzie informował o tym, że kwota nie przekracza progu 1000zł. Dodatkowo podczas wystawiania przelewu dla pierwszego miesiąca, który przekroczy próg 1000zł program odpyta na jaką kwotę wystawić przelew, czy kwotę zaliczki z danego miesiąca czy sumę tworzącą przekroczenie limitu.

 

 

  • Dokumenty – Księga podatkowa. Umożliwiono dodanie do księgi dokumentu sprzedaży po dacie sprzedaży. Teraz na oknie parametrów po zaznaczeniu opcji: „Księguj po dacie sprzedaży” program zapisze dokument w księdze w miesiącu wynikającym z daty sprzedaży. Edycja takiego dokumentu będzie możliwa tylko z poziomu: „Księga podatkowa”, natomiast zablokowana z poziomu: „Sprzedaż z księgi”.
  • W menu Słowniki ->Właściciele, umożliwiono wprowadzenie udziałów oraz wskazanie sposobu obliczania podatku: liniowo, progresywnie. Informacje te wprowadza się w oparciu o datę początkową ich obowiązywania  (podobnie jak dotychczas parametr: „Kwartalne rozliczenie podatku”). Dzięki temu możliwe będzie wystawienie deklaracji PIT5 zgodnie z obowiązującymi udziałami.

Po kliknięciu nowego pola program wyświetli tabelę, w której można zdefiniować przedziały czasowe i wskazać od kiedy obowiązuje nowa pozycja. Wpisy w nowej tabeli można jedynie dodawać, usuwać i podejrzeć.

 

Program przed dodaniem nowej pozycji, sprawdza czy okres obowiązywania nowego wpisu nie jest starszy od wpisu poprzedniego oraz czy wartość nowego wpisu jest inna niż wpisu poprzedniego. Ponadto przed dodaniem i usunięciem program sprawdza czy nie ma w systemie żadnej deklaracji „PIT-5” i „Rozliczenie właściciela” wystawionych po okresie obowiązywania dodawanego/usuwanego wpisu.  Jeżeli któryś z powyższych warunków nie będzie spełniony, to program nie pozwoli na dodanie lub usunięcie wpisu i pokaże odpowiedni komunikat. Usuwany może być wyłącznie ostatni wpis (najnowszy).

 

  • Operacje – Formularze. Umożliwiono wysyłkę deklaracji VAT-7, VAT-7K, PIT-36, PIT-36L, PIT-28 do serwisu e-Deklaracja poprzez podpis uproszczony.