Kadry i Płace

 • Zestawienia – Zestawienia płacowe – Pity – PIT-4R – wersja 8, PIT-8AR – wersja 7. Dodano możliwość wyliczania wynagrodzenia płatnika na etapie tworzenia zestawienia.

 • System – Definicja list – Pola kwotowe formularzy. Dodano możliwość wpisania opisu dla pól 75, 77 i 79 formularza PIT-11 w wersji 24. Poprawnie wpisany tekst powinien być ograniczony znakami { i }.

 • Kadry – Dane kadrowe – Edycja – Dokumenty. Dodano możliwość podpisania certyfikatem wczytanych dokumentów.

 • Kadry – Dane kadrowe – Edycja – Okresy PPK. Wprowadzono kontrolę ciągłości przy wprowadzaniu okresu przynależności PPK. W przypadku wprowadzenia nieprawidłowej daty, system wyświetli komunikat: „W celu zachowania ciągłości program poprawi datę końcową poprzedniego okresu na RRRR-MM-DD”.

 

 • Zestawienia płacowe – Statystyczne – Z-03. Dodano nową wersję formularza, który obowiązuje od 2020 roku.

 • Dostosowując systemy do możliwości naliczenia wynagrodzeń pracowników ustalonych na czas przestoju ekonomicznego rozbudowane zostały:
  • symbole absencji umożliwiające rozliczenie wynagrodzeń związanych z przestojem ekonomicznym. W menu Słowniki-> Kadrowe-> Symbole absencji dodany został symbol Przestój ekonomiczny

Jest on narzędziem do ewidencjonowania czasu, w którym w zakładzie pracy miał miejsce przestój ekonomiczny, a w powiązaniu z nową stałą płacową Procent postojowego – przestój ekonomiczny (System-> Stałe płacowe-> Procent postojowego – przestój ekonomiczny) podstawą do prawidłowego naliczenia wynagrodzenia za czas przestoju ekonomicznego.

 

 • nowe składniki płacowe

Na liście płac została dodana nowa zakładka Postojowe, na której znajdują się nowe składniki płacowe mające na celu poprawne naliczenie wynagrodzenia za czas przestoju ekonomicznego.

Dni przestoju ekonomicznego pobierane są z ewidencji czasu pracy, dla których użyty został nowy symbol absencji PE – Przestój ekonomiczny. Na podstawie nowego symbolu oraz nowej stałej płacowej obliczana jest Stawka dzienna za przestój ekonomiczny wraz z wynagrodzeniem za ten okres.

 • Dostosowując systemy do rozliczania przerw w pracy wynikających z przestojów zostały zmodyfikowane:
  • okno ewidencji czasu pracy dla godzin postojowych– została wyodrębniona osobna kolumna Postojowe

 

 • składniki płacowe umożliwiające rozliczenie wynagrodzeń zgodnie z zapisem Kodeksu Pracy Została wprowadzona nowa stała płacowa Procent postojowego (KP), która znajduje się w menu System-> Stałe płacowe z domyślną wartością 60%

Na liście płac została dodana nowa zakładka Postojowe, na której znajdują się nowe składniki płacowe mające na celu poprawne naliczenie wynagrodzenia za czas przerwy w pracy, wynikający z przestoju.

Ilość godzin postojowego pobierana jest z nowej kolumny w oknie ewidencji czasu pracy i na tej podstawie z uwzględnieniem stałej płacowej Procent postojowego (KP) obliczana jest Stawka godzinowa postojowego (KP) oraz kwota wynagrodzenia wynikająca z przestoju.

 

 • Zestawienia kadrowe – Miesięczna ewidencja czasu pracy. Na zakładce “Godziny” dodano znacznik “Drukuj postojowe” .

 

 • Wprowadzono możliwość naliczania wynagrodzenia postojowego zgodnie z art. 81 KP. W tym celu dodano nową stałą płacową PROCPOSTKP procent postojowego – KP (domyślnie 60%);

 

– dodano nowe składniki płacowe: ILPOSTKP ilość godzin postojowego, PROCPOSTKP procent postojowego, STPOSTKP Godzinowa stawka postojowego, POSTKP Postojowe KP;

– godziny postojowego należy wprowadzać do nowej kolumny w oknie ewidencji czasu pracy, dodanej za kolumną z godzinami nocnymi;

 

– zmodyfikowano naliczanie składnika PLPOD płaca podstawowa, uwzględniono zmniejszenie za godziny postojowego. Nowe składniki płacowe zostały umiejscowione na oknie płacowym na zakładce 7 Postojowe.

 

 

 • W menu Kadry dodano nową sekcję „Orzeczenia o niepełnosprawności”. Prezentowana jest w niej lista pracowników, którzy mają wprowadzone orzeczenie o niepełnosprawności w danych kadrowych

 

 • Płace – PFRON (INF-D-P). Dostosowano wersję wniosku INF-D-F zgodnie z formatem obowiązującego od 06.05.2020 r.
 • Zestawienia kadrowe – Miesięczna karta ewidencji czasu pracy. Dodano możliwość wyboru zakresu miesięcy oraz znacznik “Rozbijaj miesiące na osobne strony”. Pozwala on na wydrukowanie wybranego okresu w rozbiciu miesięcznym lub w postaci jednej tabeli.