Kadry i Płace

 

 • Wprowadzono zmiany do rozliczania soboty jako 6tego dnia tygodnia w kontekście dnia zaplanowanego do przepracowania jako dzień pracujący. Od teraz, gdy sobota jest zaplanowana jako dzień pracujący (grafik lub symbol dnia pracy we wzorcu) system traktuje rozliczenie tego dnia standardowo i nie naliczy nadgodzin 100%, nawet jeśli w konfiguracji Systemu włączony jest parametr „Ustawienia – Naliczenia płac – Ewidencja – Nadgodziny. Za pracę w sobotę (6 dzień w tygodniu) naliczaj 100%”. Zmiany te mają zastosowanie w sytuacjach, gdy w zamian za pracę w sobotę pracownik ma inny dzień wolny.
 • Rozbudowano wydruk rachunku do umowy zlecenia. Dodano informację o kwotach płacy godzinowej, kwocie zlecenia oraz o wysokości naliczonych zasiłków ZUS.

 •  Zestawienia kadrowe – Umowy. Do umowy zlecenia dodano znacznik “Drukuj Pesel”, który decyduje o widoczności Pesel zleceniobiorcy na wydruku.

 

 • Dane kadrowe – Umowy – Zaszeregowania. Dodano menu umożliwiające wyczyszczenie pola “Wzorzec ewidencji obecności”.

 

 • Zestawienia – Płacowe – Pity. Dodano nową wersję PIT-8AR(11)

 

 • Zestawienia – Płacowe – Pity. Dodano nową wersję PIT-4R(12)

 

 • Wprowadzono zmiany w sposobie kontroli przekroczenia progu podatkowego. Dotyczą one pracowników, którzy posiadają przychody z tytułu:
  • Rady nadzorczej
  • Innego stosunku pracy

  Kontrola przychodów w takim przypadku może odbywać się na 2 sposoby:

  1. Łączenie przychodów z różnych źródeł ( sumowanie przychodów z różnych angaży)
  2. Rozliczanie każdego źródła przychodu odrębnie

  W celu określenia sposobu kontroli dodano znacznik „Łącz dochody przy kontroli progu” dostępny w oknie edycyjnym zaszeregowania pracownika.

  Jego zaznaczenie spowoduje łączne sumowanie ww. przychodów pracownika w procesie kontroli przekroczenia progu podatkowego i w przypadku jego przejścia – naliczenie podatku wg stawki 32%.
  Parametr ten jest domyślnie zaznaczany – w przypadku nowego zaszeregowania dot. rady nadzorczej, jeżeli pracownik nie złożył odpowiedniego oświadczenia, należy usunąć znacznik z pola.

 

 

 •  Zestawienia – Kadrowe – Wydruki dla ZUS. Zaktualizowano druki zaświadczeń Z-3 oraz Z-3a.

 

 •  Dodano nową wartość stałej płacowej obowiązującą od 1.01.2022 r. – najniższe wynagrodzenie o wartości 3 010,00zł.

 

 • Dodano nową wartość stałej płacowej obowiązującą od 1.01.2022 r. – najniższe wynagrodzenie o wartości 3 010,00zł.

 

 • Ulga podatkowa miesięczna – 425zł

 

 •  Ulga podatkowa roczna – 5 100zł

 

 • Dostosowano program do zmian obowiązujących od roku 2022:
  • zmieniono sposób naliczania składek zdrowotnych (brak możliwości odliczenia od podatku)

 • uwzględniono dodatkową ulgę w przychodzie dla pracowników (tzw. “ulga dla klasy średniej”)

 

 • Dane kadrowe – Edycja – Dokumenty. Dodano komunikat wyświetlany podczas importu dokumentu innego niż PDF.

 

 • Moduł ewidencji czasu pracy – Rozszerzono katalog wpisów w rejestrze operacji. Od tej pory w rejestrze zapisywane będą zmiany wzorca ewidencji obecności.
 • Zmieniono naliczanie ulgi podatkowej w przypadku przekroczenia progu podatkowego. Od wypłat w roku 2022 ulga podatkowa będzie naliczana zawsze, niezależnie od oznaczenia w zaszeregowaniu pola „Naliczaj ulgę po przekroczeniu progu podatkowego”.

 

 • Zmieniono pojęcie przychodu do naliczania ulgi dla klasy średniej. Kwota tej ulgi uzależniona jest od wysokości osiągniętego przychodu. Do tej pory analizowane było łączne brutto osiągnięte przez pracownika, po zmianie w algorytmie obliczającym kwotę należnej ulgi dla klasy średniej uwzględniane jest brutto pomniejszone o naliczone zasiłki.
 • Zmodyfikowano sposób naliczania ulgi dla klasy średniej na listach płac, w przypadku, gdy łączny przychód pracownika od początku roku przekroczy ustalony limit 133 692 zł. Mimo, iż miesięczny przychód pracownika zawierać się będzie w granicach uprawniających do korzystania z ulgi, nie zostanie ona naliczona, a przy zamykaniu listy płac wyświetlony zostanie raport z informacją o przekroczeniu górnej granicy łącznego przychodu.

 

 • Dane kadrowe – Umowy – Zaszeregowanie. Dodano znacznik “Naliczaj ulgę dla klasy średniej”.

 

 • Dane kadrowe – edycja. Na zakładce Adresy dodano znacznik „Adres właściwy do IFT” przeznaczony dla podatnika będącego nierezydentem.

 

 • Słowniki – kadrowe – Normy czasu pracy. Dodano normy czasu pracy na rok 2022.

 

 • System – Stałe płacowe. Dodano nowe wartości stałych płacowych, z datą obowiązywania od 2022-01-01:
  • Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej PROG_WY: 5 922 zł,
  • 30-krotna średnia krajowa 30XSR: 177 660 zł,
  • Ograniczenie dobrowolnego chorobowego 250PRZEC: 14 805 zł.
 • System – Definicja list- Dodaj grupę – Umowa o pracę Rozszerzono mechanizm dodawania składników płacowych o
  składnik “Ulga dla klasy średniej”.
 • Dodano komunikat o zmianie nazw składników i zakładki dla osób zwolnionych z podatku.

 

 • Dane kadrowe – Umowy – Zaszeregowanie. Dodano możliwość wskazania w polu „Podatek” z jakiej ulgi podatkowej korzysta pracownik (ulga dla osób poniżej 26 r.ż., ulga dla rodzin 4+, ulga dla seniorów, ulga dla powracających do kraju). W tym samym miejscu udostępniono możliwość wyłączenia naliczania podatku dla umów zleceń i dzieło. Pole wyboru zastąpiło dotychczasowy znacznik “Naliczaj podatek”.

 

 • W oknie edycyjnym listy płac pracownika zmieniono nazwę zakładki „Osoby poniżej 26 r.ż.” na „6 Osoby zwolnione z podatku”. Zmianie uległy również nazwy składników płacowych na tej zakładce. Od teraz dotyczy ona wszystkich przypadków zwolnień z podatku, a składniki będą wykorzystywane dla wszystkich przypadków zwolnień z podatku (Ulga dla osób poniżej 26 r.ż., Ulga dla seniorów, Ulga dla rodzin 4+, Ulga dla powracających do kraju). Sposób wyliczeń wartości składników pozostaje bez zmian.