Kadry i Płace

 

 • Dane kadrowe. Dodano ikonę umożliwiającą filtrowanie danych kadrowych według ustawionych na nich priorytetów. Nadanie pracownikowi jednego z priorytetów jest dostępne w menu pod prawym przyciskiem myszy → Priorytet. Sygnalizowany jest on zmianą koloru czcionki

 • Dodano nowe wartości stałych płacowych dotyczących minimalnego wynagrodzenia uczniów dla każdego roku nauki z datą ich obowiązywania od 2020-12-01

 • Dodano nowe wartości stałych płacowych z datą obowiązywania od 2021-01-01:
  • Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej o wartości 5 259 zł;
  • Ograniczenie podstawy wymiaru składek o wartości 157 770 zł;
  • Limit składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w wysokości 13147,50 zł;
  • 60% prognozowanego średniego wynagrodzenia dla obecnego roku podatkowego o wartości 3 155,40 zł;
  • Podstawa wymiaru ubezpieczeń społecznych dla nowych firm w wysokości 840 zł;
  • Procent waloryzacji zasiłku rehabilitacyjnego z wartością 97%;
  • Współczynnik ekwiwalentu urlopowego, który w 2021 wynosi 21;
  • Podstawa zdrowotnego dla właścicieli w wysokości 4 242,98 zł.

 

 • Zestawienia płacowe – Statystyczne. Dodano nową wersję formularza Z-06 za rok 2020.

 

 • Kadry / Panel Pracownika. Dodano obsługę wniosku o urlop bezpłatny.

 

 • Zestawienia płacowe – Pity. Dodano nowe wersje formularzy PIT-4R w.11 oraz PIT-8AR w.10.

 

 

 • Zestawienia płacowe – Pity. Dodano formularz IFT-1/IFT-1R w wersji 16

 

 • Zestawienia płacowe – Statystyczne. Dodano nowe wzory formularzy na rok 2021:
 • Z-05

 • Z-03

 

 • System – Definicje list. Dodano nowy algorytm dla zleceniobiorców opodatkowanych podatkiem ryczałtowym. Zawiera on nowe składniki płacowe mające na celu prawidłowe rozliczenie PIT-11 za rok 2021. Po wykonaniu aktualizacji prosimy o uważne zapoznanie się z komunikatem wyświetlonym podczas uruchamiania programu.

 • Zestawienia kadrowe – Skierowanie na badanie lekarskie. Zaktualizowano podstawę prawną skierowania.

 

 • Dane kadrowe – Umowy – Zaszeregowania. Dodano brakujące kody tytułu ubezpieczeń 1812 i 1813.

 

 • Dodano nową wartość stałej płacowej Najniższa emerytura.

 

 • Panel pracownika – rozbudowano o obsługę wniosku o świadczenie rehabilitacyjne.

 

 • Panel pracownika – Wnioski pracownicze. W mailu informującym o złożeniu przez pracownika wniosku o urlop wypoczynkowy otrzymywanym przez przełożonego dodano pole z informacją o niewykorzystanym urlopie.

 

 • Kadry – Dane kadrowe. Na zakładce “8. ZUS, PPK” umożliwiono edycję pola “Identyfikator kadrowy PPK”.

 

 

 • Zestawienia płacowe – Pity – PIT-11. Dodano nową wersję PIT-11(27).

 

 • Słowniki – Kadrowe – Wzorce ewidencji obecności. Dodano pole “Nadgodziny u niepełnoetatowców naliczaj [ ] po godzinie pracy”. Pole to zostało przeniesione z okna zaszeregowania.

 

 • Pracowniczy Plan Kapitałowy – Wymiana danych. Dodano możliwość ponownej rejestracji pracowników w przypadku, gdy zmiana danych firmy wymagała dodania nowej umowy z instytucją PPK.
 • Wydruki – Zaświadczenie o dochodach. Zmodyfikowano sposób obliczania kwoty netto. Od teraz będzie ona pomniejszona o składki pracownika na PPK.
 • Dostosowano algorytm dla Rady Nadzorczej do wspólnego rozliczania podatku z listami płac w pozostałych rodzajach umów. Ponadto dodano wspólną kontrolę przekroczenia progu oraz naliczanie podatku wg stawek 17% i 32%.
 • Słowniki – Kadrowe – kody zawodów. Dodano możliwość importu kodów zawodów z pliku tekstowego. Format pliku:[kod] [opis]Między kodem a opisem powinien wystąpić jeden znak rozdzielający (separator): spacja, przecinek lub średnik.

 

 • Stałe płacowe: zaktualizowano wartość stałej “Procent waloryzacji zasiłku rehabilitacyjnego”, której wartość to 109,9%. Stała płacowa obowiązuje od 2021-07-01.

 

 • PIT-11(27) Dodano obsługę pól 75, 76, 78, 80.