Kadry i Płace

 • Kadry – Przypomnienie. Dodano możliwość:
  • zmiany statusu (“nowe”, “zrealizowane”, “anulowane”, “nie kasować”);

  • edycji uwag;

  •  usunięcia starych przypomnień, z wyłączeniem posiadających status “nie kasować”;
  • odświeżenia okna;

 

 • Słowniki – Kadrowe. Utworzono nowe słowniki wykorzystywane w zaszeregowaniach. Nazwy słowników pojawią się po wypełnieniu nazw parametrów definiowanych w konfiguracji (System – Konfiguracja – Ustawienia – Firmy – Parametry definiowane).

 

 

 • Zestawienia kadrowe – Wzorzec ewidencji obecności. Dodano na wydruku podsumowanie zaplanowanych godzin pracy oraz opis symboli pracy. Od 1 stycznia br. nie wystarczy już podanie ogólnej informacji o odbyciu przez pracownika pracy – trzeba podać godzinę jego rozpoczęcia i zakończenia, miejsce odbywania i liczbę godzin pracy. Ponadto w przypadku dni wolnych rozporządzenie wymaga wskazania tytułu ich udzielenia (np. dzień wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, dzień wolny za pracę w takim dniu czy dzień wolny z tytułu niedzieli lub święta).

 

 • System – Stałe płacowe. Dodano nową stałą płacową PRZW_ZFSS “Przeciętne wynagrodzenie do odpisu na ZFŚS” z datą 1.01.2019, wartość 3.278,14zł. Stała będzie wykorzystywana do wydruku “Stan zatrudnienia do naliczenia ZFŚS”.

 

 • Zestawienia kadrowe – Oświadczenia, upoważnienia, inne – Wypłata do rąk własnych. Dodano wydruk wniosku o wypłatę do rąk własnych.

 

 • Kadry – Przypomnienie. Dodano nowe przypomnienie “Brak badań lekarskich”. Przypomnienie będzie wyświetlać te kartoteki, które w ostatnim zaszeregowaniu mają kod tytułu ubezpieczenia pracownika 01* i nie mają wprowadzonych żadnych badań lekarskich.

 

 • Słowniki kadrowe – Wzorce ewidencji obecności – Symbole. Dodano możliwość wypełnienia godzin pracy na potrzeby wydruku “Miesięczna karta ewidencji czasu pracy” dla typu wzorca “Godzinowego” i “Dziennego”. Nowe rozporządzenie w zakresie ewidencjonowania czasu pracy zobowiązuje pracodawcę do wskazania w karcie ewidencji czasu pracy nie tylko liczby łącznie przepracowanych godzin, ale również godziny rozpoczęcia.

 

 • Listy płac – Wydruk – Lista płac. W miejsce znacznika “Wydrukuj tylko podsumowanie”, wprowadzono listę rozwijalną, z której użytkownik może wybrać sposób drukowania podsumowania.

 

 • Kadry – Dane kadrowe – Angaże. Dodano możliwość wpisania ilości opieki nad zdrowym dzieckiem wykorzystanej w poprzednim zakładzie pracy. Wpisywana wartość jest uzależniona od typu opieki ustawionej w danych kadrowych pracownika.

 

 • Panel Pracownika – Wnioski Pracownicze. Dodano możliwość realizacji wniosków:
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu;
  • Zaświadczenie o zarobkach;
  • o zaplanowanie urlopu;
  • o wolne za święto;
  • o zmianę grafiku;
  • o zaplanowanie urlopu
 • Wprowadzono możliwość naliczania Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK). Wprowadzone zmiany obejmują:
  • W stałych płacowych (System – Stałe płacowe) wprowadzono stałe do procentów podstawowych składek PPK, oraz domyślny procent płacony przez pracodawcę.

System – Konfiguracja wprowadzono parametr określający początkowy miesiąc rozliczania PPK w firmie (“Ustawienia – Naliczanie płac – Ustawienia płac – Pozostałe – Miesiąc początkowy odprowadzania składek na PPK”)

 • Kadry – Dane kadrowe – ZUS, PPK. Dodano ustawienia określające czy pracownik zrezygnował z PPK oraz procenty płacone przez niego oraz przez pracodawcę (przy zakładaniu pierwszego zaszeregowania do procentu płaconego przez pracodawcę pobierana jest wartość domyślna ze stałych płacowych).

 • Naliczanie płac. Dostosowano naliczanie płac w kontekście rozliczania PPK. Do algorytmów płacowych dodane zostały składniki (PPKP – składka podstawowa pracownika; PPKPD – składka dodatkowa pracownika PPKF – składka podstawowa pracodawcy; PPKFD – składka dodatkowa pracodawcy). Składniki te zostały dodane do wszystkich algorytmów, w których występuje składnik „Podstawa ZUS” i będą wyliczały wartości automatycznie.

 • Zestawienia kadrowe – Świadectwo pracy
  Wydruk Świadectwa pracy został rozszerzony w sekcji „Informacja o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej” o szczegółowe wskazanie dat granicznych dotyczących możliwości odebrania dokumentacji.

 • System – Definicja list. Dodano możliwość zdefiniowania trzech wersji odcinka płacowego. Podczas wydruku odcinka płacowego można
  wybrać odpowiednią wersję za pomocą pola z listą rozwijaną.

 • Zestawienia kadrowe – Oświadczenia, upoważnienia, inne. Dodano wniosek “Wypłata do rąk własnych”.

 • Dodano nowe przypomnienie: Sumaryczny okres umów na czas określony przekracza 33 miesiące.

 • Dane kadrowe. W oknie danych kadrowych, na pasku ikon dodano nową ikonę „Godziny”. Za jej pomocą możliwe jest uruchomienie okna z godzinami pracy danego pracownika.

 • Dane kadrowe – Import zwolnień ZUS ZLA – Przypisz symbole absencji. Dodano przycisk “Symbole”, który wywołuje słownik symboli absencji.