Kadry i Płace

 • Zestawienia – Zestawienia płacowe – Pity – PIT-R. Dodano wersję nr 19 deklaracji obowiązującą od 1 stycznia 2019r.

 

 • Zestawienia – Zestawienia płacowe – Pity – PIT – 11. Dodano wersję nr 24 informacji składaną od 1 stycznia 2019 r.

Zestawienia – Zestawienia płacowe – Pity – PIT-11Z. Dodano możliwość wysłania informacji za rok 2018 (wzorem nr 24 PIT-11 obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.).

 

 • Dane kadrowe – Import zwolnień ZUS ZLA. Dodano możliwość pobierania, ze strony ZUS, wygenerowanych raportów i importu ich do programu.

Podczas łączenia z usługą ZUS należy podać login i hasło, ustawione wewnątrz PUE, w zakładce zaświadczeń lekarskich. Na oknie logowania należy też podać katalog, do którego zostaną wypakowane tymczasowo pliki ZIP zawarte w raportach (wymagane jest prawo do zapisu i usuwania do wskazanego katalogu). Podczas wypakowywania program będzie odpytywał o hasło do pliku ZIP.

 

 • Płace – Naliczanie płac – Koszty po zwolnieniu pracownika. Dodano parametr umożliwiający określenie czy koszty, na listach płac po zwolnieniu pracownika, mają być naliczane jako podstawowe czy powiększone jeśli były ustawione powiększone w ostatnim zaszeregowaniu (System – Konfiguracja – Ustawienia – Naliczanie płac – Ustawienia płac – Pozostałe – Dla wypłat po ustaniu zatrudnienia stosuj koszty uzyskania z ostatniego zaszeregowania).

Płace – Naliczanie płac – Zajęcia komornicze. Dodano możliwość rozliczania zajęć komorniczych wg miesiąca listy. Ma to na celu umożliwienie rozliczenia gdy wypłaty z 2 lub więcej miesięcy następują w jednym miesiącu. Aby włączyć takie rozliczenie należy odpowiednio ustawić parametr System – Konfiguracja – Ustawienia – Naliczanie płac – Ustawienia płac – Pozostałe – Sposób pobierania składników do rozliczenia zajęć komorniczych.

Dodano nową metodę naliczania długości przebiegu zatrudnienia. Jest ona oparta o zapisy art. 112 k.c. Aby ją włączyć należy odpowiednio ustawić parametr: „System – Konfiguracja – Ustawienia – Naliczanie płac – Ustawienia płac – Pozostałe – Okres zatrudnienia (funkcja DODAJ_LATA) licz z uwzględnieniem”

Kadry – Dane kadrowe – Edycja – Dokumenty. Zmieniono sposób obsługi dokumentów, dodając m.in. możliwość bezpośredniego pobrania dokumentu ze skanera.

Płace – Listy płac. Dodano możliwość nadawania priorytetów poszczególnym pozycjom na liście płac. Pozycje te wyświetlane są innymi kolorami.

 

Kadry – Dane kadrowe. Dodano możliwość nadawania priorytetów poszczególnym pracownikom. Pracownicy ci wyświetlani są innymi kolorami.

 

 • Kadry – Dane kadrowe. Dodano możliwość oznaczania pracowników. Oznaczeni pracownicy są dostępni w opcji „Obiekty oznaczone” z której to jest możliwość szybkiego dostępu do oznaczonych pracowników.

Zestawienia – Zestawienia płacowe – Definiowane zestawienia płacowe. Dodano możliwość wydrukowania jednostki kadrowej/organizacyjnej obok nazwiska pracownika.

Płace – Listy płac. Do nagłówka listy płac dodano pole edycyjne „Powód korekty”.

Płace – Naliczanie płac. Dodano kolumnę „Data zwolnienia z angażu”.

 • Dane kadrowe – 11 Zdjęcie, uwagi, dokumenty – Dokumenty. Dodano kolumnę „Część” umożliwiającą podział dokumentów pracownika na: Część A – Ubieganie się o pracę, Część B – Nawiązanie stosunku pracy i przebieg zatrudnienia, Część C – Rozwiązanie stosunku pracy, Część D – Kary, odpowiedzialność.

 

 • Karty pracy – Edycja potokowa danych – miesięczna. Zmieniono sposób edycji tak aby dane nie zapisywały się podczas edycji a jedynie gdy użytkownik będzie chciał je zapisać.

 

 • Płace – Eksport do „Płatnika”. Dostosowano eksport dokumentu DRA do możliwości eksportu do programu Płatnik w wersji 10.02.002.
 • Płace – Eksport do „Płatnika”. Dodano możliwość eksportowania dokumentów RPA.

 

 • Płace – Eksport do „Płatnika”. W przypadku generowania dokumentów ZWUA generowana jest wersja pliku obsługiwana przez program Płatnik w wersji 10.02.002. Dodatkowo wyświetlany jest komunikat o konieczności posiadania takiej wersji programu Płatnik.
 • Zestawienia – Zestawienia płacowe – Statystyczne – Z-06. Dodano sprawozdanie za 2018 rok.

 

 • Dane kadrowe – 11 zdjęcie, uwagi, dokumenty. Dodano czwartą grupę dokumentów D „Kary, odpowiedzialność”.

 

 • Zestawienia kadrowe – Kwestionariusz osobowy – dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Zaktualizowano wydruk oraz dodano możliwość wydrukowania pustego formularza.

 • Zestawienia kadrowe – Kwestionariusz osobowy – dla pracownika. Zaktualizowano wydruk oraz dodano możliwość wydrukowania pustego formularza.

 

 • Zaktualizowano wydruk rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

 

 • Zaktualizowano wydruk rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem skróconego okresu wypowiedzenia.

 

 • Zestawienia kadrowe – Umowy – Umowa o pracę. Zaktualizowano wydruk.

 

 • System – Stałe płacowe. Wprowadzono nowe stawki dla „30-krotna średnia krajowa” (142950 zł) oraz „Ograniczenie dobrowolnego chorobowego” (11912,50 zł).

 

 

 • Słowniki – Kadrowe – Tryb zwolnienia. Zmodyfikowano słownik tak aby było możliwe wypełnienie sekcji V dokumentu ZWUA.

 

 • System – Stałe płacowe. Wprowadzono nową wartość stałej „Wsp. ekwiwalentu urlopowego” (20,92zł) od 2019-01-01

 

 • Zestawienia kadrowe. Dodano możliwość ukrycia imion i nazwisko na wydrukach:
  • Lista obecności

 • Zestawienie urlopu wykorzystanego na dzień

 

 

 • Zestawienie absencji

 

 

 • Płace – Eksport do Płatnika. Dodano możliwość generowania dokumentów ZUS OSW i ZUS RIA.

 

 

 • System – Stałe płacowe. Dodano nową wartość stałej „Podstawa zdrowotnego dla właścicieli”, w kwocie 3803,56zł.

 

 

 • Dane kadrowe – Import zwolnień ZUS ZLA – Pobierz wygenerowane raporty z ZUS. Dodano możliwość importowania danych o lekarzu wystawiającym zwolnienie. W tym celu należy na platformie PUE, w Parametrach dodatkowych raportu, zaznaczyć „Dołącz dokumenty ZLA-egzemplarz dla pracodawcy w formie XML” a podczas pobierania raportu, na oknie „Pobieranie raportów z ZUS” zaznaczyć „importuj dane lekarza”.

 

 

 • Zestawienia kadrowe – Świadectwo pracy. Dodano możliwość drukowania informacji o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej.

 

 

 • Zestawienia – Zestawienia płacowe – Statystyczne – Z-03. Dodano sprawozdanie za kwartały roku 2019.

 

 

 • Zestawienia – Zestawienia płacowe – Statystyczne – Z-05. Dodano sprawozdanie za kwartały roku 2019.

 

 • System – Stałe płacowe. Dodano nową wartość stałej “Świadczenie urlopowe” (SWIAU), 1229,30zł

 

 • System – Stałe płacowe. Dodano nowe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków chorobowych:
  • – Kwota wolna od potrąceń z zasiłków – alimenty,
  • – Kwota wolna od potrąceń z zasiłków – komornik.

 

 • Zestawienia kadrowe – Świadectwo pracy. Dodano znacznik “Drukuj NIP i REGON zakładu pracy”.

 • Zestawienia kadrowe – Zaświadczenie płatnika składek (Zus Z-3). Zaktualizowano wydruk zaświadczenia.
 • Kadry – Dane Kadrowe. Dodano możliwość wyboru kolumn z Okresów PPK pracownika, oraz możliwość filtrowania danych wg nich. Opcja dostosowania widoku kolumn jest dostępna w oknie Danych kadrowych – menu kontekstowe – Widok – Kolumny w tabeli.

 • Kadry – Przypomnienia. Dodano nowe typy przypomnień związanych z obsługą PPK.

 • Kadry – Dane kadrowe – Edycja – PPK. Podczas wprowadzania rezygnacji, po uprzednim wprowadzeniu daty początkowej i zaznaczeniu parametru „Rezygnacja”, program automatycznie ustawi datę końcową.

 • Słowniki – Kadrowe – Jednostki Rozliczeniowe – Edycja – Umowy PPK. Dodano pole “Osoba odpowiedzialna za kontakt”.

 • Wprowadzono możliwość nie naliczania podatku od wynagrodzeń dla osób do 26 roku życia. zmiany obejmują następujące elementy:
  • Kadry – Dane kadrowe – Umowy – Zaszeregowania. Dodano znacznik “Naliczaj podatek”.

 • Kadry – Dane kadrowe – Grupowe operacje na zaszeregowaniach. Dodano możliwość grupowej zmiany parametru “Naliczaj podatek”.

 • System – Stałe płacowe. Dodano stałą odpowiedzialną za limit wynagrodzenia dla osób poniżej 26 lat przy naliczaniu podatku.

 • Obliczenia. Dodano składnik “Podstawa podatku dla osób poniżej 26 lat” (PODST26) do której standardowo wliczane są zasiłki ZUS oraz Odprawa.

 • Obliczenia. Składnik PODAT jest teraz uzależniony dodatkowo od znacznika “Naliczaj podatek” z zaszeregowania, daty urodzenia i składnika PODST26
 • Przypomnienia – Kadry – Przypomnienia. Dodano przypomnienie o konieczności włączenia znacznika “Naliczaj podatek”.

 

 • Panel Pracownika – Wnioski pracownicze – Realizacja. W przypadku realizacji wniosków urlopowych przy zdefiniowaniu kilku symboli urlopu, dodano wybór symbolu który ma być użyty.
 • Płace – Naliczanie płac. Zmodyfikowano obliczenia składników rozliczających PPK oraz składników z grupy rady nadzorczej (podatek, potrącenia), tak aby możliwe było rozliczenie PPK w standardowym algorytmie rozliczającym radę nadzorczą. Dodano składniki rozliczające PPK w standardowym algorytmie rady nadzorczej.

 • System – Stałe płacowe. Wprowadzono nowe wartości stałych, obowiązujących od 01.10.2019: PROC1 procent podatku 1 progu, wartość 17%; KOSZ1 koszty uzyskania kwota podstawowa, wartość 250zł; DOJA1 koszty uzyskania koszty dojazdu, kwota 50zł; DOJA2 koszty uzyskania połowa kosztów dojazdu, kwota 25zł; KOSZ2 koszty uzyskania połowa kwoty podstawowej, wartość 125zł.

 • System – Stałe płacowe. Zaktualizowano stawki wynagrodzenia uczniów. Od 1 września 2019 wynoszą one 241,96 zł z I rok nauki, 290,35 zł za II rok nauki, 338,75 zł za III rok nauki.

 • Kadry – Dane kadrowe – Wydruki – ZAP-3. Zaktualizowano druk do wersji 5.

 • Płace – Naliczanie płac. Dodano możliwość naliczania podatku 17.75% za okres 10-12.2019. Znacznik do zaznaczenia znajduje się na tej samej zakładce co procent podatku.

 • System – Stałe płacowe. Dodano nową wartość stałej ULGA, obowiązującej od 01.10.2019. Od teraz wartość stałej wynosi 43,76zł..

 • System – Stałe płacowe. Dodano aktualną wartość dla świadczenia urlopowego obowiązującego od 01.08.2019 od teraz wartość stałej wynosi 1 271,20

 • Kadry – Dane kadrowe – Edycja – Okresy PPK. Wprowadzono kontrolę ciągłości przy wprowadzaniu okresu przynależności PPK.

 

 • Kadry – Dane kadrowe. Dodano kolumnę informującą o statusie pracownika w PPK. Dostępne statusy to: niezdecydowany, zgłoszony, potwierdzony, rezygnacja.

 • Kadry – Dane kadrowe – Wydruki – Zestawienia definiowane. Dodano możliwość drukowania Okresów PPK Pracownika.

 • Kadry – Przypomnienia. Dodano przypomnienie “PPK – 90 dni od daty zatrudnienia”.

 

 • Zmieniono wzory wbudowane na składnikach Podstawa podatku dla osób poniżej 26 roku życia “PODST26” i Podstawa podatku dla osób poniżej 26 roku życia – zlecenia “PODST26_ZL “, obecnie uwzględniane są tylko zasiłki ZUS. Jeżeli należy uwzględnić inne składniki podlegające opodatkowaniu u osób w wieku poniżej 26 roku życia, należy odpowiednio nadpisać wzór wbudowany.
 • Słowniki – Kadrowe – Normy czasu pracy. Wprowadzono normy czasu pracy na rok 2020.

 

 • System – Stałe płacowe. Dodano nową wartość stałej płacowej: Próg zwolnienia z podatku dla osób poniżej 26 roku życia (PZPODAT), który od 01.01.2020 roku wynosi 85.528,00zł.

 

 • System – Stałe płacowe. Dodano nowe wartości stałej płacowej: 60% średniej krajowej, która od 01.01.2020 roku wynosi 3136,20 zł.

 

 • System – Stałe płacowe. Dodano nowe wartości stałej płacowej: Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie (PROG_WY), która od 1.01.2020 wynosi 5227,00zł.

 

 • System – Stałe płacowe. Dodano nowe wartości stałej płacowej:, 30-krotna średnia krajowa (30XSR), która od 1.01.2020 roku wynosi 156810,00zł

 

 • System – Stałe płacowe. Dodano nowe wartości stałej płacowej: Najniższa emerytura (NAJNI_EMER), która od 01.03.2019 roku wynosi 1100,00zł.

 

 • System – Stałe płacowe. Dodano nowe wartości stałej płacowej: Najniższa krajowa (NAJNI), która od 01.0.2020 roku wynosi 2600,00zł.

 

 • System – Stałe płacowe. Dodano nowe wartości stałej płacowej: Ograniczenie dobrowolnego chorobowego (250PRZEC), które od 01.01.2020 roku wynosi 13067,50zł.

 

 • System – Stałe płacowe. Dodano nowe wartości stałej płacowej: Podstawa wymiaru ubezp. społ dla nowych firm (WLASCN), która od 01.01.2020 roku wynosi 780,00zł.

 

 • System – Stałe płacowe. Dodano nowe wartości stałej płacowej: Współczynnik ekwiwalentu urlopowego (EKWUR), która od 01.01.2020 roku wynosi 21,08zł.

 

 • System – Stałe płacowe. Dodano nowe wartości stałej płacowej: Najniższa stawka godzinowa (NAJNI_ZL) , która od 01.01.2020 wynosi 17,00zł.

 

 • System – Stałe płacowe. Dodano nowe wartości stałej płacowej: Waloryzacja zasiłku rehabilitacyjnego (PREHAB), która od 01.10.2019 roku wynosi 99,5% , a od 01.01.2020 wynosi 99,6%.

 

 • System – Stałe płacowe. Dodano nowe wartości stałej płacowej: Minimalne wynagr. uczniów 1 rok (UCZEN_1), które od 01.12.2019, roku wynosi 246,58 zł.

 

 • System – Stałe płacowe. Dodano nowe wartości stałej płacowej: Minimalne wynagr. uczniów 2 rok (UCZEN_2), które od 01.12.2019 roku wynosi 295,90 zł.

 

 • System – Stałe płacowe. Dodano nowe wartości stałej płacowej: Minimalne wynagr. uczniów 3 rok (UCZEN_3), które od 01.12.2019, roku wynosi 345,21 zł.

 

 • Zestawienia płacowe – Statystyczne. Dodano nowy formularz sprawozdania Z-06 za rok 2019.

 

 • Zestawienia płacowe – Pity – PIT-R. Dodano nową wersję 20 deklaracji.

 

 • Zestawienie płacowe – Pity – PIT-4R. Dodano nową wersję nr 9 deklaracji.

 

 • Zestawienie płacowe – Pity – PIT 11. Dodano nową wersję nr 25, która obowiązuje za rok 2019.

 

 • Zestawienie płacowe – Pity – PIT 11Z. Wprowadzono nowy PIT-11Z obowiązujący za rok 2019.

 

 • Dodano nowe składniki płacowe dla pracowników poniżej 26 roku życia, obowiązujące od stycznia 2020r. Składniki zostały dodane na widok listy płac w nowej zakładce o nazwie “Osoby poniżej 26 r.ż.” i służą do prawidłowego rozliczenia sprawozdania rocznego PIT-11 za rok 2020.

 

 • W wyniku rozdzielenia umowy o dzieło i umowy zlecenie w nowym PIT-11, dodany został nowy algorytm oraz szablon listy płac dla umowy o dzieło o nazwie “Umowa o dzieło 2020”. Szablon jest dodawany automatycznie do grup płacowych, które rozliczały zleceniobiorców i wykonawców umów o dzieło. Należy z niego korzystać od list wypłacanych po 1 stycznia 2020r.

 

 • Zestawienia płacowe – Pity – PIT-8AR. Dodano nową wersję nr 8 deklaracji.

 

 • Zestawienia płacowe – Pity – PIT8C. Dodano nową wersję nr 10 deklaracji.

 

 • Zestawienia płacowe – Pity – IFT1/IFT-1R. Dodano nową wersję nr 15.

 

 • System – Stałe płacowe. Dodano nową wartość 525,12 zł dla stałej “Ulga podatkowa roczna”, obowiązującej od 01.01.2020.

 

 • System – Stałe płacowe. Dodano nową wartość 4026,01 zł dla stałej płacowej ZDRWLASC Podstawa zdrowotnego dla właścicieli, obowiązuje ona od 01.01.2020.

 

 • Płace – Listy płac. Rozbudowano mechanizm naliczania list korygujących. Od teraz system będzie sprawdzał, czy pracownik posiadał okres przynależności do PPK w chwili obliczania listy korygowanej.

 

 • Pracowniczy Plan kapitałowy – Wymiana danych PPK. Dodano ikonę “Zlicz” oraz skrót klawiszowy “CTRL+L” wywołujące okno zawierające podsumowanie składek zapisanych w XML.

 

 • Zestawienia płacowe – Pity – Formularze wysłane do serwisu e-Deklaracje. Dodano możliwość wysłania zaznaczonych PIT-ów (wersje 24 i 25) do Panelu pracownika. Opcja jest dostępna pod ikoną drukarki – Wyślij do Panelu Pracownika.