Handlowo-Magazynowy

 • W oknie edycyjnym danych firmy, na zakładce “3 Banki” zmieniono sposób edycji pola pole “Drukować na dokumentach”. Teraz będzie mogło przyjmować trzy wartości: – “Nie” odpowiada to poprzedniemu stanowi gdy pole nie było zaznaczone. – “Konto” odpowiada to poprzedniemu stanowi gdy pole było zaznaczone. – “Konto IBAN” gdy wskazana jest ta wartość na wydruku zostanie umieszczona wartość
  z nowego pola “Nr IBAN”. Ponadto od teraz na dokumentach zakupu i sprzedaży, w sekcji dotyczącej Kontrahenta, będzie drukowany kraj nabywcy i odbiorcy.

 

 • Dodano nową obsługę konfiguracji drukarek fiskalnych. Opcja znajduje się w menu Słowniki – Słowniki systemowe – Drukarki fiskalne.

W przypadku zdefiniowana drukarki fiskalnej dla stanowiska w dwóch miejscach (poprzednia i nowa konfiguracja), dane będą pobierane z nowej wersji konfiguracji. Nowa wersja konfiguracji umożliwia zdefiniowanie drukarek fiskalnych dla wielu stanowisk z jednego miejsca. Dodatkowo na zakładce “2 Dodatkowe” pojawi się sekcja “Testowanie”, która umożliwi testowe pobranie czasu z drukarki fiskalnej w sytuacji, gdy aktualne stanowisko znajduje się na zakładce “3 Stanowiska” oraz (tylko dla połączeń RS232/USB) drukarka będzie podłączona pod aktualne stanowisko.

 

 

 • Dla dokumentów sprzedaży w modułach HM, FK i KPiR Wprowadzono możliwość podania drugiego kursu. Opcja działa analogicznie jak dla dokumentów zakupu:
  • Na definicji dokumentów sprzedaży znajduje się opcja “Dla dokumentu w walucie pozwól wprowadzić kurs do VAT”

 

 • Kursy są podpowiadane wg schematu: do VAT wg daty sprzedaży, do rozrachunków wg daty wystawienia.
 • Dodano informację dla użytkownika, gdy brak kursu na dany dzień.
 • W rejestrze VAT dodano kolumnę kurs do VAT.
 • Na definicji wydruku, na zakładce “Opcje” dodano pole “Drukuj informację o kursie podatkowym jeśli występuje”. Po jego zaznaczeniu na wydruku pojawi się informacja o Kursie podatkowym.

 

 • W pozycjach dekretów dodane zostały nowe wartości w sekcji „Kwota do księgowania”, umożliwiające zaksięgowanie różnicy “Netto z zestawienia VAT” i “Netto z pozycji”.

 

 

 • Na oknie Realizacji dokumentów WZ (menu Sprzedaż – Grupowa realizacja WZ – Realizuj WZ (Ctrl+R) ), wprowadzono następujące zmiany:
  • w polu “Wystawić dok.”, dodano wartość “[Domyślny dla kontrahenta]”

Po wyborze powyższej opcji, system pobierze wartość z pola “Dokument” z okna edycyjnego kontrahenta, zakładka “4 Warunki zakupu i sprzedaży” (menu Słowniki – Kontrahenci). Jeśli będzie to dokument z grupy FWZ, to zostanie on wybrany do realizacji.

 

 • Rozbudowano sprawdzanie limitów kontrahenta. Od tej pory, po ustawieniu w konfiguracji Systemu parametru „Włączyć sprawdzanie limitów dla dokumentów WZ / faktur do WZ” na wartość „Faktur do WZ”, system każdorazowo po dodaniu WZ będzie sprawdzał przekroczenie limitu określonego dla kontrahenta.

W przypadku jego przekroczenia ostatni dokument WZ zostanie odpięty od FWZ, a realizacja zaznaczonych dokumentów dla kontrahenta z przekroczonym limitem, zostanie przerwana.

 

 

Opcja jest dostępna dla użytkowników, którzy mają zabrane prawo w Module Administratora do sprzedaży mimo przekroczenia limitów kontrahenta (Prawa\Firmy\Pozostałe firmy\Streamsoft\Handlowo Magazynowy\Sprzedaż\Sprzedaż pomimo przekroczenia limitów kontrahenta)

 

 • Sprzedaż – Zamówienia od odbiorców. Umożliwiono kopiowanie pozycji towarów handlowych według struktury dokumentu źródłowego.
 • Wprowadzono zmiany na zakładce „Zestawienia” w oknie statusu kontrahenta i kartoteki, dostępnego za pomocą klawiszy Ctrl+Spacja lub w menu pod prawym przyciskiem myszy w sekcji Dodatkowe – Status kontrahenta:
  • Zmieniono wygląd wykresu.
  • W sekcji “Warunki” dodano nowe rodzaje Okresu: “Dziennie wybrany okres” oraz “Miesięcznie wybrany okres”. Pojawiają się w nich 2 dodatkowe pola “Od” i “Do”, w których można podać dowolny zakres dat.
  • W sekcji “Wykres” dodano pole “Rodzaj wykresu” w którym można zmieniać rodzaj wykresu na liniowy, słupkowy, schodkowy lub punktowy.
  • W sekcji “Wykres” dodano pole “Grupowany”, które umożliwia zgrupowanie danych w obrębie dni dla wykresów dziennych lub w obrębie miesięcy dla okresów miesięcznych. UWAGA! Gdy operator wybierze grupowanie, które powoduje pojawienie się więcej niż 10 serii, pojawi się komunikat i wykres nie zostanie pokazany.