Handlowo-Magazynowy

 • Menu Sprzedaż – Dokumenty sprzedaży – Okno edycji dokumentu – Okno potwierdzenia dokumentu. Dla dokumentów sprzedaży, które nie wchodzą do rozrachunków dodano możliwość określenia pola “Terminu płatności” w nowej sekcji “Dodatkowe”.

 • Sprzedaż – Panel szybkiej sprzedaży. Jeśli w definicji dokumentu włączono obsługę kart programu lojalnościowego, to przy dodawaniu pierwszej pozycji na dokument program będzie odpytywał o numer karty programu lojalnościowego.

 

 • “Sprzedaż – Korekty sprzedaży” i “Magazyn – Korekty magazynowe”. Mechanizm zwrotu towaru na dokumentach Korekt sprzedaży i korekt magazynowych został rozbudowany o obowiązkowe wskazanie dostawy logistycznej. W przypadku, gdy:
  • kartoteka jest identyfikowalna (w danych kartoteki jeden z parametrów: Numer dostawy lub termin ważności jest ustawiony na „wymuś”)
  • jest możliwość zwrotu więcej niż jednej dostawy (pozycja korygowana została wydana z dwóch lub więcej dostaw logistycznych)

to podczas zwrotu towaru system wyświetli okno „Wybór dostaw logistycznych” , w którym należy określić jaka ilość z jakiej dostawy jest przyjmowana.

 

System kontroluje, czy wprowadzona ilość nie przekracza ilości wydanej i w przypadku niezgodności wyświetla komunikat.

 

Wybór przycisku „Tak” skutkuje powrotem do okna „Wybór dostaw logistycznych”, natomiast po wyborze przycisku „Nie”, okno to zostaje zamknięte i użytkownik powraca do poziomu okna dokumentu korekty.

 

 • Okno edycji pozycji dokumentu – sekcja “Informacje dodatkowe” – Ostatnia cena zakupu. Dodano przycisk informacyjny, za pomocą którego wyświetlane są informacje dot. pochodzenia wyświetlonej wartości:
  • Dla dokumentów sprzedaży: data i numer wewnętrzny dokumentu źródłowego

 

 • Rozbudowano opcję „Drukuj adres kopertowy” dostępną dla dokumentów sprzedaży w trybie nowego wyglądu formularzy. Do tej pory podczas wydruku dokumentu dla kontrahenta posiadającego dodatkowy adres o typie wskazanym na definicji formularza, adres ten był umieszczany na wydruku w sekcji odbiorcy. Od teraz, gdy kontrahent będzie posiadał dodatkowy adres, program przy wydruku umieści nowe pole „Adres do korespondencji” uzupełnione o dane z zakładki 9 Dodatkowe adresy. Ponadto na wydruku w nowej sekcji pojawi się znacznik informujący, w którym miejscu należy zgiąć kartkę papieru z wydrukowanym dokumentem, aby adres był widoczny w okienku koperty.

 

 

 • Dostosowano System do przepisów obowiązujących od 1 lipca 2021 r. dotyczących oznaczania faktur uproszczonych w Raporcie okresowym sprzedaży.  W tym celu w konfiguracji Systemu dodano parametr „ Ustawienia – Księgowość – Deklaracje – Data, od której oznaczać „fakturę uproszczoną” jako „Dokument dla RO (wejdą do Raportu okresowego sprzedaży)”. Domyślnie wartość parametru ustawiona jest na datę 2021-07-01

 

 • Usprawniono panel szybkiej sprzedaży w zakresie obsługi okna dotyczącego karty rabatowej. Dodano możliwość zamknięcia okna klawiszem ESC oraz potwierdzenie wprowadzenia nr karty rabatowej klawiszem ENTER. Wcześniej operacje zamknięcia oraz potwierdzenia odbywały się tylko za pomocą przycisków wyświetlanych na ekranie panelu.

 

 • Wprowadzono zmiany w drukowaniu formularzy standardowych w trybie nowego wyglądu formularzy. Od tej pory domyślną czcionka wykorzystywaną do drukowania oraz zapisywania w formacie PDF będzie „Arial” (zamiast „Segoe UI”). Zmiana podyktowana jest niepoprawnym drukowaniem czcionki „Segoe UI” w niektórych systemach.

 

 • Słownik „Sposoby płatności” został rozbudowany o nowy rodzaj „Zapłacono (środki w drodze)”, dostępny jest on w oknie definicji sposobu płatności, na zakładce 1 Podstawowe, w polu „Rodzaj”. Nowy rodzaj płatności nie będzie weryfikował:
  • limitów określonych w danych kontrahenta z zakładki 5 Limity, Blokady, Cele i zgody, Split payment:
   • Maksymalna ilość dokumentów kredytowych
   • Maksymalna ilość dokumentów przeterminowanych
   • Maksymalna ilość dni przeterminowanych należności
   • Maksymalna ilość pozycji na dokumentach
   • Ilość dni na zwrot opakowań
 • przeterminowanych dokumentów wystawionych na kontrahenta

Rozwiązanie to znajduje zastosowanie przy transakcjach sprzedaży realizowanych za pośrednictwem operatorów płatniczych lub za pobraniem. Dokument oznaczony rodzajem płatności „Zapłacono (środki w drodze)” traktowany będzie jako opłacony w kontekście limitowania należności kontrahenta, natomiast w rozrachunkach dokument ten będzie widoczny jak nierozliczony – do momentu rozliczenia go z wpłatą środków np. od operatora.

 

W Module Administratora dodano uprawnienia sterujące dostępem użytkowników do nowego sposobu płatności: Grupy użytkowników – Prawa do opcji – Prawa – Firmy – Streamsoft – Handlowo-Magazynowy – Sposoby płatności – opcja Dodaj-sposoby płatności – wybór „Zapłacono (środki w drodze)”