Handlowo-Magazynowy

 • Dodano parametr na definicji dokumentów sprzedaży krajowych: “Do deklaracji VAT7 jako dostawa krajowa a do VAT-UE jako usługi” (menu Słowniki – Definicje dokumentów HM – Sprzedaż towarów handlowych -dana definicja dokumentu – Popraw- zakładka 2 Dodatkowe).

Po zaznaczeniu parametru dokumenty zostaną umieszczone w deklaracji VAT-UE w części “E. Informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług”.

 

 • W Module Administratora dodano nowe prawa w celu rozszerzenia mechanizmów zabezpieczeń dla:
  • edycji wydrukowanych dokumentów kasowych.
   “Prawa \ Firmy \ Pozostałe firmy \ Streamsoft \ Rozrachunki \ Dokumenty \ Kasa \ Modyfikacja wydrukowanych dokumentów kasowych ” – prawo to będzie sprawdzane podczas poprawy wydrukowanego dokumentu kasowego.

 

 • otwierania i zamykania inwentaryzacji. Prawa \ Firmy \Pozostałe firmy \ Streamsoft \ Handlowo – Magazynowy \ Magazyn \ Inwentaryzacja \ Otwieranie i zamykanie – to prawo będzie sprawdzane przed zamknięciem i otwarciem nowej inwentaryzacji. Dostęp użytkownika do tego prawa będzie weryfikowany podczas próby otwarcia lub zamknięcia inwentaryzacji.

 

 • Wprowadzono nowy format ECOD XML INVOIC wersja 7.65 do importu faktur zakupu oraz eksportu faktur sprzedaży.

 

Do pola “PaymentInformation” na pozycji będzie trafiała wartość z parametru konfiguracji „Opis drukowany na fakturze sprzedaży dla transakcji Mechanizmu podzielonej płatności (MPP)” (menu System – Konfiguracja – Ustawienia – Dokumenty – Wydruki), tylko i wyłącznie jeżeli eksportowana pozycja dokumentu będzie podlegała MPP.
W przypadku importu, jeżeli pole z pozycji “PaymentInformation”
w XML”u będzie uzupełnione, program wymusi MPP na importowanej pozycji w dokumencie.
W konfiguracji (menu System – Konfiguracja – Dokumenty – EDI – Elektroniczna wymiana dokumentów) wprowadzono parametry umożliwiające obsługę nowych pól w tym formacie:

Cecha pozycji, która ma uzupełniać “CountryOfOrigin”
Cecha pozycji, która ma uzupełniać “Grade”
Cecha pozycji, która ma uzupełniać “Variety”
Cecha pozycji, która ma uzupełniać “ProductType”
Cecha pozycji, która ma uzupełniać “ProductSize”
Cecha pozycji, która ma uzupełniać “ProductColor”
Cecha pozycji, która ma uzupełniać “SpecialConditions”

 

 • Wprowadzono nowy format ECOD XML ORDER 24 do importu zamówień do dostawców oraz eksportu zamówień od odbiorców.

 

 • Dodano nowy parametr o nazwie “Aktywny” w oknie grupowego ustawiania danych kontrahenta (menu Podstawowe – Operacje grupowe – Grupowe ustawienie danych – zakładka 7 Inne – sekcja Dodatkowe (zakładka “2 Inne”)). Nowy parametr pozwoli na grupowe ustawienie aktywności kontrahentów.

 

 • Dodano parametr “Drukuj kod QR z danymi przelewu wg formatu rekomendowanego przez ZBP”, który umożliwia wydruk kodu QR z danymi płatności na standardowych formularzach dokumentów z grupy sprzedaż, zamówienia od odbiorców, oferty od odbiorców oraz dokumenty WZ. Parametr dostępny jest w menu Słowniki – Definicje dokumentów HM – dana definicja dokumentu – Popraw – zakładka 5 Formularze – formularze standardowe – Popraw – zakładka 2 Opcje.

 

Opcja jest dostępna dla wydruków z włączonym parametrem “Nowy wygląd formularza”. Dodatkowo kod QR będzie widoczny na wydruku, jeśli dla dokumentu będzie wybrane tylko jedno konto bankowe.

 

 • Menu Słowniki – Definicje dokumentów HM – definicja dokumentu Paragon do WZ (PARwz) – Popraw – zakładka 2 Dodatkowe. Dodano opcję “Pozwól wystawiać Zwrot z WZ” rozszerzającą funkcjonalność zwrotów z WZ po uzupełnieniu o parę dokumentów: “Paragon do WZ” i “Korekta do paragonu”.

 

 • W Module Administratora systemu Prestiż dodano uprawnienie do słownika sposobów płatności: Prawa\Firmy\Pozostałe firmy Streamsoft\Handlowo – Magazynowy\Sposoby płatności.

W przypadku braku prawa do danego sposobu płatności operator nie będzie miał możliwości wyboru tego sposobu na dokumencie, kontrahencie itp.

 

 • Dodano raport „Zestawienie dokumentów dla raportu okresowego sprzedaży”. Znajduje się on w module Handlowo-magazynowym w menu Zestawienia – Sprzedaż, Zakup, Magazyn, Zamówienia oraz w module Finanse i Księgowość w menu Zestawienia.

Zestawienie prezentuje dokumenty wystawione w danym module, tzn. raport wywołany w module Handlowo-Magazynowym uwzględni tylko dokumenty z oznaczeniem „Dok.dla RO” wystawione w tym module.
Przed wygenerowaniem zestawienia istnieje możliwość wyboru zakresu miejsc sprzedaży, miesięcy VAT oraz definicji dokumentów.

Dodatkowo na oknie zestawienia wprowadzono trzy filtry pomocnicze:

– Paragony/dokumenty bez NIP,
– Paragony/dokumenty z NIP do 450 zł,
– Paragony/dokumenty z NIP powyżej 450 zł.

Ponadto w oknie zestawienia dodano raport “Porównanie wartości RO z sumą dokumentów w RO”. Wykorzystuje on zakres miejsc sprzedaży i miesięcy VAT z zestawienia głównego.

 • Dodano kolumny z parametrami dostawy: “Nr dostawy” i “Data ważności”, które wyświetlają dane dla rekordów rezerwacji dostawy. Kolumny te zostały dodane w oknie “Pokaż rezerwacje” wywoływanym za pomocą kombinacji klawiszy „Shift + Alt + R” lub dostępnym w menu Słowniki – Spis kartotek magazynowych/Magazyn – Stany magazynowe – wybrana kartoteka – PPM – Podstawowe

 

 • Do słownika kodów CN ( menu Słowniki – Słowniki dla kartotek – Kody CN), dodano wpisy z kodami obowiązującymi od roku 2021.

 

 • Dodano wyświetlanie kolumny “Cena zak.” na oknie edycyjnym dokumentu “PW – Przychód wewnętrzny” oraz “PWP – Przychód wewnętrzny z produkcji”. Nowa kolumna widoczna będzie na zakładce “Pozycje” w zbiorze numer 1.

 

Kolumna ta będzie wyświetlana od wersji 352 dla nowej wersji okna edycji dokumentu (parametr znajdujący się w menu System – Konfiguracja – Ustawienia – Dokumenty – Edycja dokumentu – Nowe okno edycyjne dokumentów” ustawiony na wartość “TAK”) natomiast w wersji 353 będzie wyświetlana niezależnie od wartości parametru.

 

 • Menu Magazyn – Inwentaryzacja. Dla inwentaryzacji na magazynie z obsługą stanów logistycznych i inwentaryzacji według dostaw:
  • na oknie „Podsumowanie inwentaryzacji” dodano podsumowanie niedoborów i nadwyżek według dostaw

 • dodano nowy wydruk “Podsumowanie inwentaryzacji według dostaw”.

 • Dodano możliwość oznaczania korekt paragonów oraz korekt faktur fiskalnych znacznikiem “Dokument dla raportu okresowego sprzedaży (RO)”. Dzięki temu dokumenty te będą uwzględniane w “Raporcie okresowym sprzedaży (RO)”.

 • Dodano również możliwość wystawienia wielu dokumentów “Raport okresowy sprzedaży (RO)” w module HM (menu System – Konfiguracja – Ustawienia – Księgowość – Ustawienia – „Dopuszczaj jednoczesne dodanie RO w HM i FK za ten sam okres”).

 • Mechanizm dodawania pozycji na dokument “Raport okresowy sprzedaży (RO)” rozbudowano o parametr “Wybierz” umożliwiający wybór rodzajów dokumentów uwzględnianych w RO:
  • Wszystkie oznaczone dokumenty
  • Tylko oznaczone paragony i faktury
  • Tylko oznaczone korekty

Parametr ten umożliwia utworzenie dwóch raportów zawierających odpowiednio same dokumenty sprzedaży oraz osobno korekty sprzedaży lub jednego dokumentu RO zawierającego wszystkie rodzaje dokumentów.

 

 • Dodano nowy parametr konfiguracyjny firmy: menu System – Konfiguracja – Ustawienia – Dokumenty – Edycja dokumentu – „Sposób postępowania przy wystawieniu dokumentu krajowego na kontrahenta zagranicznego”. Parametr może przyjąć jedną z trzech wartości:
  • Ostrzegaj (wartość domyślna),
  • Zabroń,
  • Pozwól.

Ustawienie parametru jest weryfikowane przez system podczas wystawiania dokumentów zakupu, sprzedaży oraz WZ i PZ