Moduł Handlowo-Magazynowy

 • Dokumenty sprzedaży, zakupu i magazynowe zostały rozbudowane o opcję „Kopiuj dane dostawy (Ctrl+C)” dostępną na zakładce „Dostawa”. Za jej pomocą użytkownik może skopiować do schowka dane z sekcji dotyczącej informacji o dostawie: dane kontrahenta, oddział, adres oddziału, dane osoby kontaktowej, sposób i termin dostawy.

 

 •  Rozbudowano zestawienia: “Porównanie okresów – sprzedaż” i “Porównanie okresów – zakup”. W oknie parametrów zestawienia dodano sekcję “Rodzaj obliczania zmian wartości w okresie”.
  Umożliwia ona wybór metody obliczania wartości w kolumnach z procentowym porównaniem okresów:

  • Tempo zmian wartości w okresie – nowy sposób obliczeń, wartość ta jest domyślnie zaznaczona.
  • Dynamika zmian wartości w okresie – dotychczas stosowany sposób obliczeń

 

Okno zapamiętuje ostatnio wybraną wartość. Dodatkowo w nowej sekcji znajduje się przycisk “i”, który wyświetla okno z dodatkowymi informacjami o wzorach używanych w obliczeniach oraz przykładami obliczeń dla dwóch różnych rodzajów obliczeń. Informacja ta ma na celu wyjaśnienie w założeniach mechanizmów obliczeń dla poszczególnych metod. W zależności od wyboru rodzaju obliczania, zmianie ulegną też nagłówki kolumn z wartościami procentowymi na oknie tabeli, np.: “Zysk tempo zmian wg poprzed.”, “Zysk dynamika zmian wg poprzed.” itp.

 •  Rozbudowano funkcjonalność „Kontrakty z odbiorcami”. W konfiguracji systemu dodany został parametr “Ustawienia – Dokumenty – Edycja pozycji – Przenoszenie zmienionej nazwy kartoteki z kontraktu z odbiorcami na realizowany dokument”.

Aktywacja parametru spowoduje, że w przypadku zmiany nazwy kartoteki na pozycji kontraktu za pomocą opcji w menu kontekstowym „Zmień nazwę”, edytowana nazwa zostanie przeniesiona na dokument realizujący kontrakt.

 • Wprowadzono usprawnienie w działaniu zestawień proceduralnych oraz zestawienia „Stany magazynowe na dany dzień”. W konfiguracji systemu, w gałęzi „Optymalizacja szybkości” dodane zostały parametry:
  • Zestawienia stanów magazynowych na dzień oparte o tabelę tymczasową – domyślnie wartość ustawiona na NIE
  • Zestawienia proceduralne oparte o tabelę tymczasową – domyślnie wartość ustawiona na TAK

Umożliwiają one zmianę działania zestawień z dotychczasowych transakcji edycyjnych na metodę operowania na tabelach tymczasowych “global temportary table”. Zmiana ta znacznie usprawnia pracę użytkownikom, którzy przez długi czas operują na danych z ww. zestawień.

 

 • Dokumenty zakupu – Dodaj/Popraw – Realizuj zamówienie. Jeśli podczas wyboru zamówienia do realizacji, użytkownik wybierze jeden z wariantów:
  • Wybrane pozycje dokumentu
  • Wybrane pozycje wszystkich
  • Wybrane pozycje zaznaczonych

to na oknie wyboru pozycji pojawi się opcja “Dodawanie pozycji w pętli”.

Jej aktywacja oznacza, że naciśnięcie klawisza “Enter” na pozycji spowoduje zrealizowanie pozycji w tle, a następnie wyświetlenie okna edycyjnego powstałej pozycji. Jeśli pozycja zamówienia zostanie w pełni uzupełniona, to zniknie ze spisu możliwych do realizacji pozycji.

 

 • Na oknach dokumentów sprzedaży, magazynowych i zakupu, które zostały wywołane za pomocą opcji „Idź do” dodano opcje “Wyślij dokumenty do EDI” i “Pobierz dokumenty z EDI”.

 

 • Słowniki – Definicje dokumentów. Dla dokumentów z grupy “Zamówienia do dostawców” na zakładce “2 Dodatkowe” dodano parametr “Podczas realizacji pozycji zamówienia podpowiadaj ilość” z wartościami do wyboru “Ilość pozycji zamówienia” (wartość domyślna), “Ilość potwierdzoną pozycji zamówienia”. Nowy parametr będzie stosowany podczas realizacji pozycji zamówienia do dostawców – system opierając się o w/w parametr w definicji dokumentu zamówienia podpowie odpowiednią, możliwą do realizacji ilość.