Moduł Handlowo-Magazynowy

 • Zakładka „Dostawa” w oknie edycyjnym dokumentu została rozbudowana o dodatkowe informacje:
  • NIP, adres, telefon, adres e-mail kontrahenta
  • Adres oddziału
  • E-mail oraz telefon osoby kontaktowej

 

 • Zamówienia do dostawców. W oknie edycyjnym „Parametry zamówienia” dodano pole “Edycja wyników przed dodaniem pozycji”:

Zaznaczenie pola podczas tworzenia zamówienia do dostawcy spowoduje wyświetlenie wygenerowanych wyników w formie arkusza kalkulacyjnego, który umożliwia zmianę ilości zamawianych kartotek.

Dodatkowe funkcje arkusza wyników:

 • wartość 0 w polu „Ilość” – kartoteka nie zostanie dodana do zamówienia. Jeśli pozycja z taką kartoteką na danym magazynie została wcześniej wprowadzona do zamówienia, a parametr “Sposób tworzenia” był ustawiony na “Uaktualnić”, to pozycja ta zostanie usunięta.

 

 • możliwość dodania kolejnej kartoteki za pomocą opcji “Dodaj” – jeśli parametr “Dla magazynu” został ustawiony na wartość “Wszystkich”, to w pierwszej kolejności należy wskazać magazyn, a następnie kartotekę do dodania.

 

 • opcja “Usuń” – powoduje wpisanie 0 w ilość pobieraną na zamówienie.

 

 • Na oknach
  • Dokumenty sprzedaży
  • Korekty sprzedaży
  • Dokumenty zakupu
  • Korekty zakupu
  • Dokumenty magazynowe
  • Korekty magazynowe

  dodano możliwość wyświetlenia kolumny “Korygowano”, która wyświetli wartość “TAK”, jeśli do dokumentu wystawiono korektę.

W przypadku wystawienia korekty do dokumentu już skorygowanego, również na pierwotnej korekcie, wartość tej kolumny będzie ustawiona na “TAK”.

 • Wprowadzono zmiany na oknach “Dokumenty magazynowe WZ” i „Dokumenty magazynowe PZ”:
  • w raporcie z grupowej realizacji WZ/PZ dodano przycisk “Popraw” umożliwiający edycję dokumentu FWZ/FPZ (opcja dostępna jest też na oknie “Sprzedaż – Grupowa realizacja WZ”)

 

 • na oknie edycyjnym dokumentu WZ/PZ dodano się sekcję “Dotyczy”, w której wskazane będą dokumenty FWZ/FPZ

 

 • w widoku okna umożliwiono wyświetlenie kolumn: “Faktura
  nr wew.”, “Faktura nr zew.”, zawierających numery dokumentów FWZ/FPZ (kolumny te dostępne są również w oknie “Magazyn – Dokumenty magazynowe”).

 

 • Magazyn – Zamówienia wewnętrzne – Podstawowe – Sposób dodawania pozycji. Dodano sposób “Ze słownika z edycją ceny, ilości i dodaniem po zamknięciu”.

 

 • Sprzedaż – Dokumenty sprzedaży – Dodaj (F3) – Zapisz (F10)”. W oknie Rozliczenia dokumentu dodano możliwość wskazania dokumentów rozliczeń, które powstały w wyniku wpisania pozycji PK na konto rozrachunkowe. Rozliczenie to będzie widoczne jako kompensata.

 

Na wydruku dokumentu sprzedaży opisane wyżej rozliczenie widoczne będzie w kwocie kompensat.

 

 • Sprzedaż – Dokumenty sprzedaży – Dodaj – Paragon. Na uproszczonym oknie potwierdzania dokumentu dodano przycisk “Wyślij kwotę na terminal płatniczy”

 

 • Sprzedaż – Panel szybkiej sprzedaży – Dodaj – Kontrahent – Dodaj. Dodano możliwość pobierania danych kontrahenta z GUS.