Moduł Handlowo-Magazynowy

 • Rozszerzono treść raportów generowanych po grupowej realizacji zamówień oraz po realizacji dokumentów z bufora urządzeń. Od tej pory w oknie raportu, w sekcji dotyczącej błędów, prócz informacji o niezrealizowanych pozycjach kartotek, wyświetlane będą również nr dokumentów zamówień.

 

 • Słowniki – Słowniki systemowe – Drukarki fiskalne. Dla protokołu POSNET (Nowy protokół) umożliwiono przesyłanie do 80 znaków na nazwę towaru (indeks + identyfikator + nazwa).

 

Przy próbie wprowadzenia większej ilości znaków program wyświetli komunikat:

 

 • W konfiguracji EDI dodano nowe parametry, które będą uwzględniane podczas importu faktur. Dostępne one są w menu: System – Konfiguracja – Ustawienia – Dokumenty – EDI-Elektroniczna wymiana dokumentów – Konfiguracja EDI – Pokaż/Popraw/Dodaj – zakładka 3 Ustawienia:
  • Importuj pole “Remarks” do pola na podstawie – Wartość z pola “Remarks” trafi do pola “Na podstawie” w nagłówku dokumentu.
  • Importuj sekcje “SellerHeadquarters” jako dostawcę – Kontrahent z “SellerHeadquarters”, będzie dostawcą na dokumencie.
  • Pole “SuplierOrderNumber” jako cecha pozycji – Wskazana cecha pozycji przyjmie wartość pola “SuplierOrderNumber” z pozycji importowanego pliku.
  • Pole “SuplierOrderNumber” jako cecha dokumentu – Wskazana cecha dokumentu przyjmie wartość pola “SuplierOrderNumber” z nagłówka importowanego pliku.
  • “Faktury importuj wg ustawień parametru “Sposób i kolejność wyszukania kartoteki w bazie danych dla importu cennika i zamówienia” – parametr domyślnie ustawiony jest na “NIE”. Po zmianie wartości na “TAK” program podczas importu faktury z EDI będzie wyszukiwał kartoteki dla pozycji według algorytmu z parametru “Sposób i kolejność wyszukania kartoteki w bazie danych dla importu cennika i zamówienia” (parametr numer 16).

 

 • Rozbudowano słownik „Spis kartotek magazynowych wg dostaw”. Dodano:
  • opcje „Pokaż dokument dostawy (Shift + F2)” oraz „Pokaż dokument przyjęcia dostawy na magazyn (Shift + Ctrl + F2)”. Dostępne są w menu kontekstowym dla widoków dostaw aktualnych oraz rozchodowanych.
  • możliwość przeglądania dostaw rozchodowanych (archiwalnych). Pasek ikon oraz menu podręczne zostało rozszerzone o opcje, za pomocą których użytkownik może zmienić widok na:
   • Dostawy aktualne (widok domyślny)
   • Dostawy rozchodowane

 

Widok dostaw rozchodowanych aktywuje opcję „Zakres dat” umożliwiającą przeglądanie dostaw z wybranego okresu, domyślnie wartość parametru ustawiona jest na „Dzisiaj”.

Powrót do przeglądania dostaw aktualnych umożliwia opcja “Dostawy aktualne” dostępna w menu i w menu podręcznym w sekcji “Status”, oraz jako przycisk na oknie.

 

Wprowadzone modyfikacje w znaczący sposób ułatwiają wyszukiwanie dostaw, po numerze partii w wielu procesach, np. podczas reklamacji lub inwentaryzacji, oraz wykluczają konieczność przeszukiwania Rejestru Przychodów i Rozchodów lub dokumentów RWP z danego zlecenia w celu ustalenia dostawy.

 • W menu kontekstowym okna „Spis kartotek magazynowych według dostaw” dodano opcje “Pokaż dokument dostawy” oraz “Pokaż dokument dostawy źródłowej”

 

 • Rozbudowano mechanizm weryfikacji oznaczeń dokumentów zaliczkowych podlegających procedurze OSS. Od teraz program będzie sprawdzał, czy dokument zaliczkowy z ustawieniami:
  • Kraj nadania różny od kraj przeznaczenia
  • Kontrahent w rodzaju „Nieprowadzący działalności”

posiada również ustawienie ewidencji VAT na „33. Transakcja zagraniczna”. W przypadku braku tej ewidencji, system wyświetli ostrzeżenie: „Dokument posiada oznaczenie „OSS_WSTO”, jednak w zestawieniu VAT nie ma zapisu dla ewidencji VAT: „33. Transakcja zagraniczna”. Czy zapisać mimo tego?”

Usprawnienie to zapobiega sytuacji, w której nieprawidłowo wystawiony dokument nie zostanie uwzględniony w deklaracji VIU-DO. Może się to zdarzyć, gdy: parametr w konfiguracji systemu “Ustawienia … Umożliwiaj wystawienie faktury zaliczkowej wg stawek VAT podanych na zamówieniu – TAK / Stawki VAT ustalane są na podstawie aktualnych stawek VAT kartotek z zamówienia – NIE” jest ustawiony na wartość NIE a użytkownik wystawiający dokument zaliczkowy nie zauważy nieprawidłowej stawki VAT w zestawieniu VAT.

 

 • Słowniki – Definicje dokumentów – Oferty od odbiorców – Popraw – Formularze – Popraw – Pozycje – Dodaj. Dodano możliwość wyboru kolumn “Wartość bonifikaty netto”, “Wartość bonifikaty brutto”.

 

 • Usprawniono mechanizm oznaczania dokumentów korekt do raportu okresowego sprzedaży. Od tej pory w przypadku, gdy na korekcie dokumentu sprzedaży wchodzącego do RO, na zakładce „Zestawienie VAT”, zaznaczony zostanie parametr „VAT bez prawa do odliczeń” to system automatycznie odznaczy pole „Dokument do raportu okresowego sprzedaży (RO)”. Wprowadzone zmiany zapobiegają sytuacji, w której dokumenty nieposiadające prawa do odliczeń zostaną uwzględnione do rozliczenia podatku VAT.Uwaga! Usunięcie znacznika „VAT bez prawa do odliczeń” nie powoduje przywrócenia wartości pola „Dokument do raportu okresowego sprzedaży (RO)” i jeśli dokument ma zostać uwzględniony w RO to konieczne jest ręczne zaznaczenie pola.