Handlowo-Magazynowy

Dodano funkcjonalność wyceny kartotek w cenach standardowych. Opcja dostępna na parametr w konfiguracji „Ustawienia – Kartoteki magazynowe – Ogólne – Obsługa cen standardowych (na magazynach w cenach ewidencyjnych)”. Cena standardowa to jedna cena ewidencyjna obowiązująca w danym okresie na wszystkich magazynach (w cenach ewidencyjnych) definiowana na kartotece.

 

 

Na oknie edycyjnym kartoteki można oznaczyć, czy kartoteka obsługuje ceny standardowe – zakładka „10 Inne” w polu „Cena standardowa” wówczas dostępna jest dodatkowa zakładka „26 Cena standardowa” na której można definiować planowane ceny standardowe i daty obowiązywania.

 

 

 

Przepisanie cen standardowych do cen ewidencyjnych odbywa się poprzez opcję „Magazyn – Aktualizacja cen standardowych” i można ją wykonać dla wskazanych (lub wszystkich) kartotek, które mają zaplanowaną cenę standardową.

 

 

  • Dodano możliwość dołączania dodatkowych załączników do dokumentów wysyłanych e-Mail”em. Na dokumencie dodatkową dokumentację możemy podpiąć na zakładce „Dodatkowe”

 

Na pozycji dodatkową dokumentację możemy podpiąć na zakładce „Dokumentacja”

 

 

Aby dokument był dodany jako załącznik przy wysyłce mailowej należy podczas dodawania dokumentu zaznaczyć pole „Dołącz jako załącznik dok. mailem”.

 

W menu „Zestawienia” dodano nowe zestawienie „Analiza braku sprzedaży”. Ponadto owo zestawienie jest również dostępne z poziomu okna edycyjnego dokumentu. Menu kontekstowe „Dodatkowe – Zestawienia”. Nowa analiza pozwala na sprawdzenie jakie kartoteki nie wykazują sprzedaży w danym czasie. Do zestawienia brane są pod uwagę dokumenty sprzedażowe, na ich podstawie system generuje wykaz kartotek, które w zadanym okresie wystąpiły na dokumentach sprzedażowych, ale nie wystąpiły już w kolejnym określonym przez użytkownika. Dzięki tej analizie użytkownik ma obraz rotacji poszczególnych kartotek, co pozwala na dalszą analizę przyczyn braku sprzedaży lub optymalizację stanu magazynowego.

 

 

 

Sprzedaż – Dokumenty sprzedaży – Dodaj\Popraw dokument – Menu kontekstowe (PPM) – Podstawowe – „Grupowe ustawianie ceny, bonifikaty i stawki VAT”. Zmodyfikowano nazwę i funkcjonalność opcji „Grupowe ustawianie ceny i bonifikaty”. Od tej pory opcja będzie się nazywać „Grupowe ustawianie ceny, bonifikaty i stawki VAT” i opcja umożliwi ustawienie pozycjom stawki VAT, jeśli dana stawka VAT będzie możliwa do ustawienia na danej pozycji.

 

 

  • Uwaga: Tak jak dotychczas, po uruchomieniu, opcja będzie miała domyślnie włączone ustawienie bonifikaty.
  • Sprzedaż -> Dokumenty sprzedaży –> Dodaj\Popraw dokument –> Menu kontekstowe (PPM) -> Podstawowe -> „Grupowe ustawianie ceny, bonifkaty i stawki VAT”. Zmodyfikowano nazwę i funkcjonalność opcji „Grupowe ustawianie ceny i bonifikaty”. Od tej pory opcja będzie się nazywać „Grupowe ustawianie ceny, bonifikaty i stawki VAT” i opcja umożliwi ustawienie pozycjom stawki VAT, jeśli dana stawka VAT będzie możliwa do ustawienia na danej pozycji.

 

  • „Sprzedaż – Dokumenty sprzedaży – Dodaj (F3)” Dla kontrahenta zagranicznego z kraju UE, który ma ustawiony Typ na inny niż „Działalność”, przy wystawianiu faktury do WZ (FWZ) z dodatkową walutą system generował dokument PLN. Teraz ustawia walutę kontrahenta bądź wymusza zapytanie o walutę.

 

 

Dostosowano okno potwierdzenie dokumentu do dokumentów walutowych

  • Przy zamykaniu dokumentu w walucie innej niż PLN, na oknie potwierdzenia wyświetlana jest teraz dodatkowo wartość w walucie dokumentu. Kwota razem będzie prezentowana w PLN oraz w nawiasie w dodatkowej walucie dokumentu.
  • W sekcji „Inne rozliczenia” dodano kolumnę z kwotą waluty dodano pola „Rozliczenia razem” i „Pozostało do zapłaty” w dodatkowej walucie.
  • Dostępna jest możliwość rozliczania dokumentu w kasie walutowej. Parametr dotyczący przyjęcia gotówki w kasie walutowej należy włączyć w konfiguracji „Ustawienia – Dokumenty – Edycja dokumentu – Przyjęcie gotówki w walucie dla dokumentu sprzedaży PLN lub dokumentu walutowego”. W sekcji „Rozliczenie” pojawi się wtedy dodatkowe pole z wartością wpłaconej gotówki w walucie.

 

  • nowe okno posiada także możliwość skalowania
  • ustawienia okna są zapisywane dla grup dokumentów: sprzedaż, zakup, magazyn, oraz dla pozostałych.