Handlowo-Magazynowy

 • Na dokumentach zamówień od odbiorców dodano nowy sposób dodawania pozycji. „Menu kontekstowe – Organizacja danych – Sposób dodawania pozycji – Ze słownika z edycją ceny, ilości i dodaniem po zamknięciu”.

 

Po uruchomieni opcji pojawi się okno wyboru magazynu, z którego będą dodawane pozycje.

 

Następnie pojawi się okno słownika kartotek, którego obsługa przypomina obsługę arkusza kalkulacyjnego:

  • można poruszać się pomiędzy komórkami za pomocą myszy lub klawiszy kierunkowych klawiatury (strzałek),
  • dodatkowo klawisze HOME i END ustawią kursor na pierwszej lub ostatniej kolumnie, skrót klawiszowy Ctrl+HOME ustawi kursor na pierwszym wierszu, analogicznie Ctrl+END ustawi kursor na ostatnim wierszu,
  • dane mogą być wyszukiwane za pomocą pisania w aktualnie podświetlonej komórce,
  • naciśnięcie klawisza „Enter” po wyszukiwaniu spowoduje przejście do komórki „Ilość”,
  • kolumny „Ilość”, „Bonifikata”, „Cena Netto jedn.”, „Cena Brutto jedn.” są polami dostępnymi do edycji,
  • wpisanie wartości w pole „Ilość” spowoduje pobranie i wyliczenie wszystkich danych takich jak cena, wartości netto, brutto. Uwzględnione zostaną przy tym umowy z kontrahentem i promocje,
  • kolumna „Cena uzgodniona” również jest kolumną dostępną do edycji za pomocą kliknięcia w komórkę, klawisza „Enter” i „Spacji”. Zaznaczenie tej komórki spowoduje, że po zamknięciu okna słownika, pozycje zostaną dodane z wpisanymi przez użytkownika cenami/bonifikatą, w przeciwnym wypadku zostaną podpowiedziane ceny z kartoteki,
  • komórka „Cena uzgodniona” automatycznie zostanie włączona, jeśli użytkownik zmieni wartość komórek „Cena netto jedn.”, „Cena brutto jedn.” lub „Bonifikata”,
  • zamknięcie okna słownika spowoduje właściwe dodawanie pozycji do bazy danych, bez tego etapu pozycje nie znajdą się w bazie danych – należy mieć to na uwadze przy automatycznym wylogowaniu, czy braku połączenia z serwerem bazy danych,
  • na tym etapie może się zdarzyć, że pewne pozycje nie zostaną dodane, bo np nie będą spełnione warunki ceny minimalnej, wszystkie te informacje znajdą się w raporcie wyświetlanym po dodaniu pozycji.
  • dodatkowo dodano parametr konfiguracyjny firmy „Ustawienia – Dokumenty – Zamówienia – Wymuś dodanie kolumny z ceną z cennika określonej na kontrahencie przy wprowadzaniu pozycji „Ze słownika z edycją ceny i ilości i dodaniem po zamknięciu””. Jego włączenie spowoduje dodanie kolumn „Cena kontrah. [N]”, „Cena kontrah. ” jeśli kontrahent ma wybraną cenę sprzedaży na zakładce „4 Warunki sprzedaży”.
 • Umożliwiono dodanie korekty VAT sprzedaży/zakupu nie powiązanych z dokumentem źródłowym. Takie dokumenty nie wchodzą do rozrachunków, korygują tylko Rejestry VAT. Dokumenty Korekty VAT zakupu będzie posiadać nowe ewidencje dzięki którym na deklaracji VAT7 będą wyliczane poz.47 i 48.
 • Umożliwiono realizację korekty zbiorczej dla dostawy wewnątrzwspólnotowej oraz eksportu. Dodano dwie definicje dokumentów:
  -> Korekta – dostawy wewnątrzwspólnotowej zbiorcza (KFDWZb)
  -> Korekta faktury eksportowej zbiorcza (KfeZb)Dokumenty działają analogicznie do standardowej korekty zbiorczej, ale podatkowo są traktowane jak dokumenty DW i eksportu. Korygowanie wielu dokumentów walutowych odbywa się wg jednego kursu wskazanego na dokumencie korekty zbiorczej. Należy upewnić się czy takie działanie będzie akceptowalne przez organy podatkowe.
 • Dodano nowe rodzaje dokumentów:
  • Faktura do WZ – handlowa (usługa UE) (FwzHan)
  • Korekta faktury do WZ handlowej (usługa UE) (KFwzHan)
  • Faktura zaliczkowa handlowa (usługa UE) (FzalHandlS)
  • Korekta faktury zaliczkowej handlowej (KfzalHandS)Dokumenty działają w sposób analogiczny do „Faktury handlowej (usługa UE)”. Wszystkie stawki VAT wchodzą do VAT-7 jako „2. Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju (pole 11)” lub do „2a.w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust.1 pkt 4 ustawy” gdy na definicji dokumentu zaznaczono opcję „Do deklaracji VAT-7 – art. 100 ust. 1 pkt 4 (wchodzi do VAT-UE)”.
 • Na zestawieniach systemowych dot. zamówień dodano nową kolumnę „Ilość zrealizowana” („Zamówienia niezrealizowane wg kartotek”, „Zamówienia zewnętrzne niezrealizowane wg kontrahentów” i „Zamówienia wewnętrzne niezrealizowane wg jednostek organizacyjnych”
 • Podczas przeglądania pliku XML JPK w formie tabeli, w sytuacji gdy dokument podstawowy i jego korekta, posiadają ten sam numer, umożliwiono podejrzenie okna ze spisem obu dokumentów. W oknie będzie można dokonać wyboru i podejrzeć oba te dokumenty „Pokaż (F2)”.

 

 • Dodano nowy parametr konfiguracji odpowiedzialny za domyślną wielkość czcionki uwag dokumentu i pozycji w RTF. Teraz domyślna wielkość będzie pobierana z konfiguracji.

 

 • Dodano możliwość wymuszenia na pozycji dokumentu Wagi, Wartości fakturowej oraz Wartości statycznej dla INTRASTAT. W przypadku zaznaczenia pola wymuś do deklaracji INTRASTAT zostanie pobrana zawartość z pola edycyjnego.

 

 • Umożliwiono wystawianie dokumentu „Zwrot Magazynowy (ZWMG)”.
  Aby opcja była dostępna w programie należy włączyć ją w konfiguracji: „Ustawienia – System – Obsługa dokumentów typu „Zwrot Magazynowy (ZWMG)””Wystawienie dokumentu ZWMG dostępne jest z poziomu okna „Korekty magazynowe”, w opcji „Dodaj zwrot magazynowy (Ctrl + F3)”.Wystawianie pozycji dla takiego dokumentu polega na wskazaniu kartoteki, zwracanej ilości oraz zakresu dat przeszukiwanych dokumentów sprzedaży (dodatkowo należy określić sortowanie dokumentów: od najstarszego, od najmłodszego). Następnie program analizuje wszystkie dokumenty sprzedaży wg określonego zakresu dla wybranego kontrahenta, które mają ustawione parametry „Sposób obliczania VAT” oraz „Sposób podsumowania VAT”, tak samo jak ma ustawiony dokument ZWMG.Po zbudowaniu listy dokumentów do zwrotu, sprawdzane jest czy istnieją korekty do tych dokumentów, aby z nich pobrać dane o ilości, cenie itd. Następnie program automatycznie skoryguje dokumenty do zadanej ilości dodając pozycje na ZWMG oraz tworząc powiązania pomiędzy ZWMG a dokumentem źródłowym.Uwaga: Dokumenty, które zostały skorygowane dokumentem ZWMG nie będą mogły być już korygowane tradycyjną korektą. Na dokumencie ZWMG możliwe jest kasowanie pozycji. W przeciwieństwie do tradycyjnej korekty kasowane są pozycje różnicowe oraz „po korekcie”. Jeśli na dokumencie ZWMG nie będzie więcej pozycji z dokumentu źródłowego, to zostaną również skasowane powiązania pomiędzy dokumentem ZWMG oraz dokumentem źródłowym.Wystawiony dokument ZWMG należy uzupełnić dokumentem „Korekta faktury VAT uzupełnienie Zwrotu Magazynowego (KFuZWMG)”. Opcja dostępna jest na oknie „Korekty sprzedaży” w opcji „Dodaj korektę (Ctrl + F3) – Uzupełnienie zwrotu magazynowego”.
 • Podczas edycji dokumentu zamówienia do dostawców wprowadzono możliwość importu pozycji z dokumentu zamówienia od odbiorców (zamówienia wewnętrznego) za pomocą opcji „Pobierz pozycje zamówień z powiązaniem (Ctrl+Alt+O) z jednoczesnym powiązaniem planowanych rezerwacji. Funkcja dodaje pozycje dokumentu zamówienia, które posiadają dodatnią ilość pozostałą do zaplanowania.
 • Dodano nowy parametr konfiguracyjny firmy „Ustawienia – Dokumenty – Zamówienia – Metoda łączenia zamówień od odbiorców przy realizacji z okna zamówień”. Który może przyjąć następujące wartości:
  • Łączenie w obrębie jednego dnia (jeden dokument na dzień) – system wyszukuje i łączy dokumenty wystawione na dzień realizacji.
  • Łączenie w ramach jednego procesu realizacji – system wyszukuje tylko wśród tych dokumentów, które powstały w ramach jednej sesji opcji „Realizuj”.

 

 • Zaktualizowano do najnowszych biblioteki odpowiedzialne na obsługę drukarek pracujących na protokole „Posnet (Nowy protokół)”
 • Będąc w oknie Magazyn → Dokumenty Magazynowe umożliwiono edycję dokumentów inwentaryzacji, wygenerowanych automatycznie podczas zamykania inwentaryzacji. Edycja jest ograniczona do edycji cech, uwag dokumentu oraz pozycji dokumentu itp.