Finanse i Księgowość

 • Słowniki – Kartoteki usługowe – Zakładka “Inne”. Dla kartotek usługowych dodano obsługę parametru: Użyj kartoteki jako analityki w module FK. Parametr widoczny po włączeniu w konfiguracji: “Ustawienia – Kartoteki magazynowe – Edycja – Kartoteki towarowe/usługowe jako analityka w module FK”.

 

 • Dokumenty – Polecenia księgowania. Na oknie poleceń księgowania dodano zakładkę “Dokumentacja” gdzie można dodać plik dokumentacji dla danego PK. Zakładka widoczna jest również na BO, BZ oraz na innych dokumentach gdzie widoczne są pozycje księgowania.

 

 • Wydruki – Opcje. W oknie Ustawienia drukowania, na zakładce „Tabelaryczne” zmieniono wartość domyślną parametru: “Znak oddzielający pozycje arkusza” z “Przecinek” na “Tabulator”. Wartość ta będzie ustawiana przez program domyślnie, o ile użytkownik nie zmieni jej w ustawieniach stanowiska.

 

 • System – konfiguracja. Dodano 2 parametry w konfiguracji: “Ustawienia – Optymalizacja szybkości – Pamiętaj datę ostatniego wprowadzonego dokumentu w module FK i podpowiadaj na F3” oraz “Ustawienia – Optymalizacja szybkości – Pamiętaj datę ostatniego wprowadzonego dokumentu w module HM i podpowiadaj na F3”. Po ich włączeniu program będzie pamiętał datę ostatnio wprowadzonego dokumentu i podpowiadał ją podczas wprowadzania dokumentu, osobno dla modułów FK i HM.

 • Usprawniono mechanizm importu danych dla formularzy z arkusza kalkulacyjnego. Od teraz importowane komórki będą wyróżnione innym kolorem tła. Ponadto w komórkach z numerami wierszy pojawi się specjalny znacznik informujący, że komórki z tego wiersza będą importowane. Klikniecie w komórkę z numerem wiersza będzie powodowało zaznaczenie bądź odznaczenie danego wiersza do importu.

 

 • Dla formularzy “Informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego” i “Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym” w polu “Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej” po kodzie pocztowym będzie dodawana nazwa poczty. Wartość będzie pobierana z aktualnych danych firmy, zakładka “5 Dane do PIT-ów, wydruków”, z pola “Poczta”.

 • Wprowadzono możliwość wydruku podsumowania JPK_V7 oraz Wystawienia przelewu do organu podatkowego na wysokość podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego. Opcje dostępne są
  z 3 miejsc:

  • W kroku 7. „Podsumowanie” w kreatorze generowania JPK_V7
  • W szczegółach na zakładce “Wygenerowane pliki XML” dodano przycisk drukarki, pod którym można wydrukować podsumowania JPK_V7 oraz wystawić przelew do organu podatkowego. Te dwie opcje dostępne są również w menu podręcznym pod prawym przyciskiem myszy.
  • W oknie “Pokaż dane z pliku JPK w tabeli” pod ikoną drukarki

 

 • “Sprawozdania – JPK – JPK_V7”. Umożliwiono wykonanie korekty tylko na część deklaracyjną JPK_V7 (bez części ewidencyjnej). Po pobraniu danych do JPK w opcji “Edycja pobranych danych” na zakładce “Nagłówek” znajduję się pole “Jest_Ewidencja”, w którym operator może wyłączyć cześć ewidencyjna i nie zostanie ona wygenerowana do pliku XML. Pole dostępne jest tylko na korekcie JPK_V7.

 • “Sprzedaż – Dokumenty sprzedaży – Dodaj (F3). Przy dodaniu pozycji na dokumentach “Raport okresowy sprzedaży (RO) Dodano parametr “Wymuś wartości netto i VAT na sumy z pow. dokumentów”, który
  po dodaniu pozycji wymusi wartości zestawienia VAT dokumentu RO na odpowiednio sumy NETTO, VAT, BRUTTO dla stawek VAT. Dodano także nową zmienną do dekretacji “Odchylenie VAT dok. RO (VAT z zest. VAT – VAT dok. powiąza.)”, która umożliwia zaksięgowanie różnicy pomiędzy kwotami VAT dokumentu RO, a sumą VAT z powiązanych z RO dokumentów

 

 • Dodano nową deklarację “CIT-8 (29)” oraz „CIT-8 (30)”.

 

 

 • Wprowadzono zmiany do prezentacji komunikatu dotyczącego “Wykazu podatników VAT”. Od teraz w przypadku negatywnej weryfikacji kontrahenta informacja „Nie figuruje w rejestrze VAT” będzie wyświetlana na czerwono.

 • Sprawozdania – Formularze – Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. Umożliwiono dodanie pozycji uszczegóławiających w punkcie 5.5. B (Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach. Zmniejszenie z tytułu). Formularz zawierający to rozszerzenie jest oznaczony w programie jako „wer. nr 2”.

 • Sprawozdania – Deklaracje – IFT2/IFT2-R. Umożliwiono edycję kwoty wyliczonej przez program dla pól: 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59, 63, 67.

 • Sprawozdania – Deklaracje – CIT-8 Dodano nową wersję formularza CIT-8 (wer.30).

 • W części deklaracyjnej JPK_V7 uzupełniono opisy pól P_55 .. P_58 o informację dot. ilości dni na zwrot.