Finanse-Księgowość

  • Dodano nowy mechanizm do księgowania wartości na dodatkowych analitykach wzoru planu kont. W pierwszej kolejności należy powiązać dodatkowe analityki ze wzorem, następnie w dekrecie wskazać skąd ma zostać pobrana wartość z dokumentu. Po wykonaniu dekretacji istnieje możliwość ręcznej edycji wartości.

 

  • Zestawienia – Zestawienia pozycji. Dodano nowe zestawienie „Zapisy kont wieloletnich”. Umożliwia ono wprowadzenie zakresu dat większego niż rok obrachunkowy. Sposób pobierania i prezentowania danych jest analogiczny jak w zestawieniu „Raport kont”.

 

Ponadto w zestawieniach „Raport kont” i „Zapisy kont wieloletnich usunięto zakładkę “Konto dla raportu” i dodano pole z tą samą nazwą na zakładce „Konto”.

 

  • Sprawozdania – Wzory – Wzory i formuły dla formularzy. W trybie edycji pozycji wzoru rozszerzono wybór dla pola Typ wzoru o wartość “7 – procedura definiowana”. Opcja ta umożliwia podpięcie procedury, która wyliczy wartość danej pozycji wzoru. Niezbędne parametry wejściowe dla procedury to: “Rok obrachunkowy”, “Waluta”, “Miesiąc”, “Pozabilansowe”, “Z dokumentów źródłowych”, “Wzór”, “Zestaw”; parametr wyjściowy: “Kwota”.

 

  • Dodano nową opcję “Blokowania” miesięcy FK. Opcja jest dostępna po włączeniu parametru w konfiguracji: “Ustawienia – System – Włącz obsługę blokad miesięcy FK”. Przy włączaniu tego parametru pojawi się informacja: “Uwaga! Domyślnie wszyscy użytkownicy mają przydzielone prawa w Module Administratora: Prawa\Firmy\…\Streamsoft\Finanse – księgowość\Operacje\Blokowanie miesięcy księgowych Prawa\Firmy\…\Streamsoft\Finanse – księgowość\Dokumenty\Edycja w zablokowanym miesiącu księgowym Czy na pewno zmienić wartość aktualnego parametru?”.Po włączeniu parametru oraz odpowiednim przydzieleniu praw w zablokowanym miesiącu użytkownik będzie mógł edytować dokumenty w module FK. Miesiąc w FK można zablokować w przypadku zamknięcia miesięcy w innych modułach bez wymogu zaksięgowania dokumentów.Zgodnie z tą opcją dodano również nowe prawo w module Administratora: Prawa\Firmy\Streamsoft\Finanse – księgowość\Dokumenty\Edycja w zablokowanym miesiącu księgowym.

 

  • Zmieniono parametr w konfiguracji: “Ustawienia – Księgowość – Ustawienia – Wyliczanie sald zgodnie z ustawieniem we wzorze planu kont parametru: “Aktywne/Pasywne”” na parametr czasowy. Od teraz można podać datę, od której ma obowiązywać parametr “TAK/NIE”. Program pozwala wskazać tylko pierwszy dzień danego roku obrachunkowego.