Finanse i Księgowość

  • Automaty – Przeksięgowania. Dodano parametr na oknie edycyjnym: „Wszystko w PLN”, po wyłączeniu którego program przeksięguje obroty na kontach w rozbiciu walutowym. Parametr dostępny tylko dla przeksięgowań z kont, dla wzoru zaawansowanego lub kwoty wpisanej parametr staje się nieaktywny. 

 

  • W definicji dokumentu dodano pole „Domyślny dokument do wystawienia” analogicznie jak w module HM.