Finanse i Księgowość

  • Dokumenty -> Import poleceń księgowania -> import z programów zewnętrznych ->podczas importu poleceń księgowania z pliku tekstowego umożliwiono zaczytanie pozycji z dodatkowych spisów planów kont. Dotychczas obsługiwany był jedynie spis planu kont bilansowy i pozabilansowy. W celu włączenia opcji importu danych należy parametr Ustawienia -> Księgowość -> Import -> Import z programów zewnętrznych ustawić na wartość TAK.

  • W systemie udostępniono deklaracje VAT-7 (wersja 16) i VAT-7K (wersja 10) obowiązujące za rok 2016.
  • W systemie udostępniono deklaracje CIT-8 (wersja 23) obowiązującą za rok 2016.
  • Wprowadzono obsługę prewspółczynnika podatku VAT podlegającego odliczeniu. Działa on analogicznie jak współczynnik odliczenia VAT z tą różnicą, że działa na wszystkie ewidencje występujące na dokumencie. Ustalenie wartości tego prewspółczynnika następuje w „Moduł FK – Operacje – Parametry”.Gdy w systemie jest wartość parametru różna od 100%, na dokumentach zakupu w FK i HM dostępne jest pole wyboru „Podlega prewspółczynnikowi odl. VAT”. Po jego zaznaczeniu, wartości z takiego dokumentu pobierane do VAT-7, zostaną odpowiednio przeliczone przez ten prewspółczynnik.

Dodatkowo na rejestrze VAT zakupu oraz na spisie dokumentów wybranych do podatku naliczonego w deklaracji VAT-7 można dołączyć kolumnę z informacją czy na danym dokumencie zaznaczono pole wyboru „Podlega prewspółczynnikowi odl. VAT”.

  • W rejestrach VAT dostawy poza terytorium kraju (Zestawienia -> Rejestry VAT -> Dostawa poza terytorium kraju (Fa handlowe + inne np.)). Umożliwiono wybór kolumny: „Kod kraju”. Kolumnę, należy wybrać z menu podręcznego okna rejestru, za pomocą opcji „Widok – Kolumny w tabeli”.

  • W celu ułatwienia obsługi opcji rejestracji kosztów samochodów służbowych dodana została możliwość zdefiniowania kolejności wyświetlania dostępnych rodzajów kosztów.

W konfiguracji systemu (Ustawienia – Księgowość – Ustawienia – Domyślna kolejność wyświetlania rodzajów kosztów samochodów służbowych) dodany został parametr, który pozwala na zdefiniowanie domyślnej kolejności, która będzie podpowiadana na dodawanych do słownika samochodach.

Dodatkowo w słowniku samochodów (Słowniki – Samochody służbowe – Okno edycyjne – Zakładka „2 Rodzaj kosztów”) na każdej pozycji możemy zdefiniować inną kolejność za pomocą odpowiedniego ustawienia pola LP. Dzięki termu podczas rejestracji kosztów użytkownik nie będzie musiał szukać na liście odpowiedniego rodzaju zdarzenia.