Zmiany przepisów w ramach pakietu Polski Ład wchodzące w życie od 1 stycznia 2022 r. obejmują też podatników prowadzących księgowość w oparciu o Księgę Przychodów i Rozchodów. Moduł Księga Podatkowa w systemach Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż został dostosowany do nowych regulacji prawnych. W poniższym materiale znajduje się opis modyfikacji zastosowanych w systemie.

1. Zmiany w przepisach w ramach pakietu Polski Ład

 • próg podatkowy, do którego odprowadzany jest podatek 17% został podniesiony do kwoty 120 000 zł, po jego
  przekroczeniu naliczana jest stawka podatku w wysokości 32%
 • kwota wolna od podatku – zwiększono limit do 30 000 zł
 • ulga podatkowa – została zwiększona z 525 zł do 5100 zł, obejmuje wszystkich podatników rozliczających się na
  zasadach ogólnych
 • składka zdrowotna:
  • uzależniona będzie od wysokości przychodów lub dochodów
  • brak możliwości odliczenia części składki od podatku dochodowego
  • podatek liniowy – wysokość składki uzależniona jest od dochodu i wynosi 4,9%
  • ryczałt ewidencjonowany – wysokość składki wynosi 9%, obowiązują 3 podstawy wymiaru:
   • 60% przeciętnego wynagrodzenia wg GUS przy rocznych przychodach nie przekraczających 60 000 zł
   • 100% przeciętnego wynagrodzenia wg GUS przy przychodach w przedziale od 60 000,01 zł do 300 000zł
   • 180% przeciętnego wynagrodzenia wg GUS przy dochodach przekraczających 300 000 zł
 • ulga dla klasy średniej – dodatkowa ulga podatkowa dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych
 • ulgi dodatkowe (dla seniorów, dla rodzin 4+, na powrót do kraju) – zwolnienie z podatku przysługujące podatnikom
  rozliczającym się na zasadach ogólnych
 • wprowadzono nowe stawki ryczałtu 12% i 14%

2. Zmiany w programie – wspólne

2.1. Nowe parametry do rozliczeń składki zdrowotnej od wynagrodzeń i dla właścicieli

W menu Operacje – Parametry dodano nowe parametry księgowe pobierane do obliczeń składki zdrowotnej:

 • ZDRWLASC – Podstawa zdrowotnego dla właścicieli. Parametr wykorzystywany podczas obliczania podstawy składki zdrowotnej za styczeń, jego wartość stanowi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw roku poprzedniego
 • KCHORNP – Ubezpieczenie zdrowotne nieodliczane od podatku. Od 01.01.2022 r. obowiązuje wartość 9%
 • KCHORNP_LI – Ubezpieczenie zdrowotne nieodliczane od podatku na podatku liniowym. Od 01.01.2022 r. obowiązuje wartość 4,9%
 • PZPODULPOW – Próg zwolnienia z podatku dla ulgi dla powracających z zagranicy – Wartość ta stanowi limit powyżej którego naliczane będzie podatek w PIT-5 i PIT-5L.
 • PZPODUL4PL – Próg zwolnienia z podatku dla ulgi dla rodziny 4+ – Wartość ta stanowi limit powyżej którego naliczane będzie podatek w PIT-5 i PIT-5L.
 • PZPODULSEN – Próg zwolnienia z podatku dla ulgi dla seniora – Wartość ta stanowi limit powyżej którego naliczane będzie podatek w PIT-5 i PIT-5L.
 • RLTZDRO1PO – Ryczałt – podstawa składki zdrowotnej dla 1 poziomu. Wartość parametru stanowi 60 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego
 • RLTZDRO2PO – Ryczałt – podstawa składki zdrowotnej dla 2 poziomu. Wartość parametru stanowi 100 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego
 • RLTZDRO3PO – Ryczałt – podstawa składki zdrowotnej dla 3 poziomu. Wartość parametru stanowi 180 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego
 • RLTZDRO1PR – Ryczałt – próg 1 dla składki zdrowotnej. Od 01.01.2022 r. wartość parametru to 60 000 zł , po jej przekroczeniu następuje zmiana podstawy wymiary składki zdrowotnej dla ryczałtu
 • RLTZDRO2PR – Ryczałt – próg 2 dla składki zdrowotnej. Od 01.01.2022 r. wartość parametru to 300 000 zł , po jej przekroczeniu następuje zmiana podstawy wymiary składki zdrowotnej dla ryczałtu

Przy uruchamianiu modułu system weryfikuje parametry księgowe i w przypadku, gdy ich wartość jest różna od aktualnie obowiązującej wyświetla się komunikat z pytaniem:

Komunikat

 

Pod przyciskiem Raport wyświetlana jest lista parametrów wymagających aktualizacji, można jej dokonać za pomocą przycisku Tak w oknie komunikatu lub z poziomu okna programu Parametry księgowe (menu Operacje – Parametry) za pomocą przycisku Ustaw standardowe dane (Ctrl+S)

Parametry księgowe

2.2. Podsumowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne

W menu Zestawienia dodano Podsumowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. W oknie ustawień, w polu Właściciel należy wskazać osobę:

Podsumowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne

 

Zestawienie pobiera i prezentuje dane z zatwierdzonych deklaracji PIT-5, PIT-5L lub Rozliczenia właściciela:

Podsumowanie wyliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok.

3. Zmiany w programie - skala podatkowa

3.1. Ulgi dodatkowe

Ulgi dodatkowe przysługują właścicielom rozliczającym się na zasadach ogólnych (Słowniki – Właściciele – Dane właściciela – Sposób obl. podatku ustawiony na progresywny). Zaznaczenie pola z odpowiednią ulgą spowoduje jej stosowanie przy rozliczaniu podatku dochodowego (w PIT-5, PIT-5L, Rozliczenie właściciela) po spełnieniu określonych warunków:

 • Ulga dla seniora, dla rodziny 4+, na powrót z zagranicy – przysługuje podatnikom, którychroczne dochody nie przekraczają kwoty 85 528 zł
 • Ulga dla klasy średniej – przysługuje podatnikom, których roczne dochody wynoszą od 68 412 zł do 133 692 zł.

Podstawą do zastosowania ulgi jest dochód obliczany narastająco, czyli różnica pomiędzy sumą przychodów osiągniętych od początku roku a sumą kosztów poniesionych od początku roku.

 

Przy próbie wyboru 2 dodatkowych preferencji podatkowych system wyświetli zapytanie o potwierdzenie tego wyboru.

3.2. PIT-5

W formularzu PIT-5:

 • dodano sekcję Zwolnienia od przychodu zawierającą pola:
  • Przychód – wartość przychodu narastająco stanowiącego podstawę naliczenia ulg (dla seniora, dla rodziny 4+, dla powracających z zagranicy)
  • Zwolnienie dla seniora, Zwolnienie dla rodziny 4+, Zwolnienie dla powracających z zagranicy – wartość ulgi uzupełniana jest automatycznie na podstawie oznaczenia pola w danych właściciela. System weryfikuje wartość zastosowanych od początku roku ulg i limituje wartość pola zgodnie z parametrami księgowymi (PZPODULPOW, PZPODUL4PL, PZPODULSEN)
  • Zwolnienia razem – łączna suma zastosowanych zwolnień
  • Przychód po zwolnieniach – wartość przychodu po przekroczenia progu uprawniającego do stosowania ulgi (Przychód – Zwolnienia razem)
  • Koszty po zwolnieniach – % kosztów przypadający na część przychodu nieobjętą zwolnieniem

 

 • dodano sekcję Ulgi od dochodu zawierającą pola:
  • Dochód (przychód po zwolnieniach – koszty po zwolnieniach) – wartość pola stanowi podstawę do naliczenia
   ulgi dla klasy średniej
  • Ulga dla klasy średniej – wartość zastosowanej ulgi. Ulga ta naliczana jest po przekroczeniu progu dochodu
   68 412 zł. W zależności od osiągniętego dochodu do jej wyliczenia stosowany jest wzór:

dla A, czyli dochodu, w przedziale od 68 412 zł do 102 588 zł
(A x 6,68% – 4566zł ) / 0,17

dla A, czyli dochodu, w przedziale 102 588,01 zł do 133 692 zł
[A x (-7,35%) + 9829 zł] / 0,17

 

 • dodano sekcję Ustalenie zobowiązania dla składki na ubezpieczenie zdrowotne zawierającą pola:
  • Obliczaj „Dochód – podstawa do ustalenia składki” z pól narastająco z poprzedniego miesiąca – narastająco miesiąc przed poprzednim – umożliwia wyliczenie wartości dla pola „Dochód – podstawa do ustalenia składki (przychód – koszty – składka na ub. społeczne) w miesiącu poprzednim”, gdy wartości przychodów i kosztów obliczane są za pomocą wzorów
  • Dochód – podstawa do ustalenia składki (przychód – koszty – składka na ub. społeczne) w miesiącu poprzednim – zgodnie z przepisami w styczniu, bez względu na osiągnięty dochód, podstawę składki zdrowotnej stanowi 75% przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego, a w kolejnym miesiącu podstawę stanowi dochód z poprzedniego miesiąca. System umożliwia wymuszenie wartości pola, opcja dostępna jest w menu kontekstowym.
  • Składka do zapłaty – pole wyliczane jest na podstawie pola Dochód-podstawa do ustalenia składki… oraz parametru KCHORNP (menu Operacje – Parametry). Od 1.01.2022 r. wartość parametru wynosi 9%
  • Z poprzednich miesięcy – w polu prezentowana jest wartość składek zdrowotnych naliczonych w poprzednich miesiącach
  • Narastająco – w polu prezentowana jest wartość składek zdrowotnych w sposób narastający, jako suma składek z poprzednich miesięcy oraz składki naliczonej w aktualnym miesiącu

4. Zmiany w programie – podatek liniowy

W przypadku podatników rozliczających się podatkiem liniowym wprowadzone zostały zmiany w zakresie naliczania składki zdrowotnej:

 • Stała stawka 4,9% naliczana od dochodu
 • Brak możliwości odliczenia składki od podatku dochodowego

4.1. PIT-5L

W formularzu rozliczenia podatku dochodowego PIT-5L usunięto sekcję Odliczenia od podatku, oraz dodano sekcję Ustalenie zobowiązania dla składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zawiera ona pola:

 • Obliczaj „Dochód – podstawa do ustalenia składki” z pól narastająco z poprzedniego miesiąca – narastająco miesiąc przed poprzednim – umożliwia wyliczenie wartości dla pola „Dochód – podstawa do ustalenia składki (przychód – koszty – składka na ub. społeczne) w miesiącu poprzednim”, gdy wartości przychodów i kosztów obliczane są za pomocą wzorów
 • Dochód – podstawa do ustalenia składki (przychód – koszty – składka na ub. społeczne) w miesiącu poprzednim – wyświetla kwotę dochodu z poprzedniego miesiąca. System umożliwia wymuszenie wartości pola, opcja dostępna jest w menu kontekstowym.
 • Składka do zapłaty – kwota wynikająca ze wzoru: dochód z poprzedniego miesiąca x 4,9%
 • Z poprzednich miesięcy – suma składek z poprzednich miesięcy
 • Narastająco – suma składek z poprzednich miesięcy oraz aktualnego miesiąca

5. Zmiany w programie - ryczałt

5.1. Nowe stawki ryczałtu

Dodano nowe stawki ryczałtu 12% i 14%:

 • W oknie Ryczałt

 

 • W oknie edycyjnym dokumentu sprzedaży z rejestrem VAT (Dokumenty – Ryczałt – dodaj – Sprzedaż z rejestrem VAT)

 

 • W oknie edycyjnym dokumentu sprzedaży bez rejestru VAT (Dokumenty – Ryczałt – dodaj – Bez rejestru VAT)

5.2. Wymiar podstawy składki zdrowotnej

W menu Operacje dodano opcję Ustawienia składki zdrowotnej dla ryczałtu. W oknie zdefiniowane są limity przychodów na dany rok wg których przyjmowana jest podstawa do obliczenia składki zdrowotnej.

5.3. Rozliczenie właściciela

W formularzu Rozliczenie właściciela:

 • rozbudowano sekcję Przychody i Obliczenie należnego podatku o nowe stawki ryczałtu 12% oraz 14%

 

 • z sekcji Odliczenia od podatku usunięto pole Ubezpieczenie zdrowotne
 • dodano sekcję Ustalenie zobowiązania dla ubezpieczenia zdrowotnego, gdzie prezentowane są pola:
  • Przychód w poprzednim roku (przychód – ub. społeczne) – pole umożliwia przyjęcie kwoty przychodów uzyskanych w poprzednim roku, na podstawie której określona zostanie miesięczna podstawa wymiaru składki. W celu jej zastosowania należy w pierwszym miesiącu roku składkowego wymusić wartość pola, w kolejnych rozliczeniach będzie ona przepisywana. Brak wartości w tym polu skutkował będzie przyjmowaniem podstawy wymiaru składki zgodnie z wysokością przychodów osiągniętych w aktualnym roku.
  • Przychód w aktualnym roku (przychód – ub. społeczne) – wysokość przychodu osiągniętego w aktualnym roku wg którego ustalana jest podstawa do naliczenia składki zdrowotnej
  • Podstawa – w zależności od przychodu ustalany jest jeden z 3 wymiarów podstawy składki zdrowotnej. Szczegółowe informacje nt. wymiarów znajdują się w rozdziale 1. Zmiany w przepisach w ramach pakietu Polski Ład
  • Do zapłaty – wysokość składki zdrowotnej do zapłaty zgodnie z ustaloną podstawą. Wartość obliczana jest wg wzoru: 9% x podstawa.

Czy artykuł był pomocny?