Jeżeli wystąpi sytuacja, w której użytkownik systemu wystawi niewłaściwy rodzaj dokumentu kasowego lub bankowego (np. zamiast KP-Kontrahent rozliczenie wystawi KP-Inne wpłaty), a raport kasowy jest już zamknięty, można poprawić rodzaj takiego dokumentu na właściwy.

Opcja Zmień rodzaj dokumentu, umożliwiająca przekwalifikowanie rodzaju dokumentu: KP, KW, BP i BW, znajduje się pod prawym klawiszem myszy w oknie Kasa oraz Bank można ją również wywołać za pomocą klawiszy Shift+Ctrl+F5.

Problemy, które występują, gdy operator wystawi niewłaściwy rodzaj dokumentu kasowego lub bankowego:

  • Raport bankowy/kasowy może być błędnie zadekretowany, gdyż sumy Wn/Ma będą niezgodne z zapisami w raporcie. Ma to miejsce wówczas, gdy zostanie dodany do raportu dokument, który nigdy wcześniej nie był używany i nie posiada definicji dekretacji. W takiej sytuacji w raporcie suma końcowa będzie zgodna z dokumentem źródłowym, jednak saldo na kontach księgowych będzie niezgodne z saldem na raporcie. Status dokumentu w dokumentach źródłowych będzie Błędny.
  • Błędnie wybrany rodzaj dokumentu kasowego/bankowego może prowadzić do tego, że nie będzie można go rozliczyć i powiązać z dokumentem zakupu/sprzedaży, którego kwota dokumentu dotyczy. Sytuacja taka ma miejsce wówczas, gdy zamiast KP, KW, BP, BW rozrachunkowego operator omyłkowo wystawi dokument nierozrachunkowy, np. KP, KW, BP, BW-Inne.

Czy artykuł był pomocny?