Słownik zasobów

Słownik zasobów zbudowany jest tak, aby możliwe było wyświetlanie w głównym oknie kompetencji zasobów i możliwe było sortowanie lub grupowanie zasobów według posiadanych kompetencji. Dla danego zasobu istnieje możliwość m.in. określenia:

  • Stawki – stawka danego zasobu – uwzględniana jest w pierwszej kolejności. W przypadku, gdy nie określono jej w tym słowniku, będzie pobierana z definicji rodzaju zasobu,
  • Grupy zmianowej – predefiniowane cztery grupy zmianowe (A, B, C, D),
  • Kompetencji – definicja wartości kompetencji danego zasobu. Zasób może posiadać wiele kompetencji, jednak tylko po jednej z danego rodzaju,
  • Listy pracowników – (tylko w przypadku jednostki roboczej) lista pracowników wchodzących w skład danej jednostki roboczej (zasobu),
  • Kartoteki – (tylko w przypadku narzędzia technologicznego),
  • Kontrahenta – (tylko w przypadku kooperanta).
  • Pojemność – (domyślnie równa 1) – oznacza ilość możliwych równoległych wystąpień danego zasobu np. dane gniazdo produkcyjne może równolegle wykonywać wiele operacji. Parametr ten jest uwzględniany podczas automatycznego przydzielania zasobów do zlecenia produkcyjnego.

 

Kompetencje zasobów

Kompetencje danego zasobu są podstawą jego filtrowania. Możliwe jest określenie w operacji technologicznej, zakres kompetencji, jaki powinien posiadać dany rodzaj zasobu, wówczas do zlecenia produkcyjnego w operacji automatycznie będą dodawane zasoby o odpowiednich kompetencjach (o ile takie zdefiniowano i nie posiadają konfliktów CRP i kalendarza pracy).Przykład użycia kompetencji:

W podanym przykładzie należy założyć, że daną operację technologiczną może wykonywać jednostka robocza o kompetencji Spawacz i wartości Zaawansowany. Aby uzyskać wyżej wymieniony efekt, należy:

  • zdefiniować kompetencje w słowniku Kompetencje o nazwie Spawacz, typu tekstowego i nadać jej możliwe wartości, np. Początkujący, Średnio zaawansowany, Zaawansowany,
  • w słowniku Rodzaje zasobów dodać te kompetencje do Jednostki robocze,
  • w operacji technologicznej na zakładce Zasoby dodać zasób, ustawić rodzaj jako Jednostka robocza oraz dodać kompetencje Spawacz o wartości równej Zaawansowany.

Innym przykładem jest filtrowanie zasobu po zakresie kompetencji. Zakładając że daną operację technologiczną może wykonywać jednostka robocza o kompetencji Spawacz z tą różnicą, że stopień tej kompetencji nie może być mniejszy niż Średnio zaawansowany, lepszym rozwiązaniem jest zdefiniowanie kompetencji jako typ liczbowy umownie nadając jej wartości, np. od 1 do 3 (dzięki temu istnieje więcej możliwości filtrowania zasobów). Następnie w operacji technologicznej na zakładce Zasoby należy dodać zasób i ustawić rodzaj jako Jednostka robocza oraz dodać kompetencje Spawacz o wartości większej (>) od 1.

Kalendarze zasobów

Kalendarze zasobów prezentują dane o czasie pracy zasobów z podziałem na zasoby danego rodzaju i zmiany pracownicze. Kalendarze wyświetlane są w kontekście danego wydziału produkcyjnego. W widoku zaawansowanym (domyślnie włączony) dodatkowo prezentowane są dane o czasie przydzielonym i dostępnym zasobu (wyliczone na podstawie CRP). Nawigacja kalendarza umożliwia przemieszczanie się po dacie poprzez przyciski Następny dzień, Poprzedni dzień oraz Data. Z poziomu kalendarza istnieje również możliwość zmiany kontekstu wydziału. Kalendarz można w automatyczny sposób uzupełnić danymi według wzorca, poprzez opcję Uzupełnij kalendarz (Ctrl+G).

Uwaga!
Przy generowaniu automatycznym należy najpierw zdefiniować wzorzec kalendarza, a także w przypadku kalendarza dla jednostek roboczych należy pamiętać o wcześniejszym przydzieleniu pracowników do jednostki (w słowniku zasobów). Domyślnie czas pracy jednostki roboczej na zmianie wynika z ilości pracowników przydzielonych do zasobów jednak istnieje możliwość ręcznego ustalenia czasu dla jednostki poprzez opcję Popraw (F5). Opcja grupowego usuwania danych z kalendarza poprzez opcję Czyść kalendarz (Ctrl+U), rozszerzoną o cztery warianty usuwania danych kalendarza: wszystkie w zakresie dat (od-do), zawężając tylko dla wybranego zasobu, wybranej zmiany pracowniczej lub grupy zmianowej.

Graficzny kalendarz zasobów

Kalendarz ten podobnie jak Kalendarz zasobów prezentuje dane o czasie pracy zasobów, czasie przydzielonym i pozostałym tylko w postaci graficznej (wykres). Taki sposób umożliwił również prezentacje procentowego wykorzystania zasobu.

 

Absencje zasobów

Kalendarz absencji stanowi alternatywę do kalendarza pracy. Definiuje się w nim okresy (od – do), kiedy dany zasób nie pracuje. Absencja zasobu w zależności od określonego typu kalendarza dla rodzaju zasobu może stanowić bazę działania CRP zasobów.

Wzorce kalendarza

Wzorce kalendarza stanowią podstawę automatycznego uzupełniania kalendarzy zasobów. Można definiować dowolną ilość wzorców kalendarzy.

Czy artykuł był pomocny?