Od 1 września 2019 r. zaczęła funkcjonować tzw. „biała lista” podatników VAT. Jest to prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej elektroniczny wykaz podatników VAT zawierający szereg informacji niezbędnych do weryfikacji przedsiębiorcy. Zawiera on m.in. informacje o:

 • podstawowych danych przedsiębiorcy – nazwie, adresie;
 • Numerze Identyfikacji Podatkowej, Regon, KRS, jeżeli takie zostały nadane;
 • statusie i datach rejestracji podatnika (czynny, zwolniony, wykreślony, podatnik, którego rejestracja została przywrócona) lub odmowy rejestracji;
 • podstawie prawnej odpowiednio dla odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • numerach rachunków bankowych lub rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której dana firma jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej, który umożliwia szefowi KAS analizę i przekazywanie informacji w celu zapobiegania wyłudzeniom skarbowym)
 • imionach i nazwiskach osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej;
 • imionach i nazwiskach prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej;
 • imieniu i nazwisku lub firmie (nazwie) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy najbardziej istotną zmianą związaną z wprowadzeniem wykazu jest publikacja rachunków bankowych i imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Na podstawie wykazu dokonywana będzie weryfikacja konta, na które przelewane będą środki w kwocie powyżej 15 000 zł. Jeśli wskazany rachunek nie będzie znajdował się w wykazie przedsiębiorca nie będzie miał możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty w tej części, w jakiej płatność przekracza kwotę 15 000 zł.

Sankcje z tytułu wpłaty na rachunek nieznajdujący się w wykazie będą dzielone solidarnie pomiędzy przedsiębiorcę i jego kontrahenta (wprowadzenie ich jest planowane od 01 stycznia 2020 r.). Stąd niezwykle istotnym jest weryfikacja rachunku bankowego przed dokonaniem przelewu.

Weryfikację tę można wykonać za pomocą wyszukiwarki na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/

Weryfikacja dotyczy rachunków podanych podczas zakładania firmy w Urzędzie Skarbowym lub CEDIG. Jeśli od tego czasu numer rachunku uległ zmianie, należy tę informację zaktualizować.

W oparciu o rozwiązania przygotowane przez Ministerstwo Finansów zostały wprowadzone zmiany w systemie Streamsoft Prestiż. Mają one na celu usprawnienie i zautomatyzowanie sprawdzania kontrahentów podczas pracy w programie, a także ostrzeżenie użytkownika o rachunku bankowym spoza wykazu MF.

Zmiany w słowniku kontrahentów:

Na zakładce Podstawowe dodana została ikona i opis o sprawdzeniu rachunku w KAS. Mechanizm działa analogicznie jak weryfikacja czynnego podatnika VAT i VIES, należy kliknąć na ikonę strzałki znajdującą się za polem NIP, następnie wybrać opcję „Sprawdź status VAT kontrahenta”

Na zakładce Inne w sekcji Konta bankowe dodano nowe ikony oraz kolumnę informującą o statusie sprawdzenia w KAS:

Pole w tej kolumnie może przyjmować 3 stany:

 • Pusty (brak wykonanej weryfikacji)
 • Przypisany
 • Nieprzypisany

Ikona „Sprawdź konto w KAS” – za jej pomocą można zweryfikować, czy wprowadzone na kontrahencie konto bankowe jest przypisane do NIP lub REGON kontrahenta w wykazie podatników VAT. Po wykonaniu sprawdzenia, gdy aplikacja zewnętrzna przekaże informację zwrotną z KAS, program wyświetli raport:

Ikona „Pokaż historię sprawdzeń” – generuje zestawienie z danymi dotyczącymi wysyłanych sprawdzeń danego rachunku kontrahenta, takie jak: data, na którą zweryfikowano status rachunku, data wysłania zapytania, status odpowiedzi z KAS

Za pomocą standardowej ikony „Pokaż” lub klawisza F2 można wyświetlić okno ze szczegółami wysłanego zapytania o weryfikację i jej rezultat:

Opcje sprawdzania oraz podglądu historii sprawdzeń są również dostępne pod prawym przyciskiem myszy. Menu kontekstowe rozszerzono o opcję sprawdzenia wszystkich kont w KAS. Mechanizm działania jest analogiczny jak przy weryfikacji pojedynczego konta, Wykonywany jest jednocześnie dla wszystkich kont danego kontrahenta.

W oknie Kontrahentów jest możliwość wyciągnięcia na widok kolumny z informacją o statusie weryfikacji w Rejestrze Podatników VAT. W tym celu należy z menu pod prawym przyciskiem myszy wybrać opcję: Widok -> Kolumny w tabeli -> z gałęzi Kontrahent -> Status VAT (KAS). Kolumna będzie widoczna w widoku okna:

Z tego poziomu również można dokonać sprawdzenia statusu VAT oraz podejrzeć historię sprawdzeń kontrahenta. Opcja jest dostępna pod prawym przyciskiem myszy:

 

Zmiany w module Rozrachunki w opcji Przelewy

W konfiguracji systemu dodano nowe parametry dotyczące sprawdzania kont bankowych kontrahenta podczas wystawiania przelewów:

 • menu System -> Konfiguracja -> Ustawienia -> Rozrachunki -> Przelewy – „Włączono możliwość sprawdzenia konta bankowego w KAS”, parametr po aktualizacji systemu domyślnie ustawiony jest na TAK;
 • menu System -> Konfiguracja -> Ustawienia -> Rozrachunki -> Przelewy – „Sprawdzaj automatycznie konto bankowe w KAS dla przelewów od kwoty”, który domyślnie ma ustawioną wartość 15 000,01;

Dzięki tym parametrom możliwa jest weryfikacja konta bankowego podczas operacji wystawiania przelewu do kontrahenta. System automatycznie sprawdzi czy wpisana kwota przekracza określony w parametrze próg i wyśle zapytanie weryfikujące konto bankowe na stronę Ministerstwa Finansów lub odwoła się do aktualnej informacji pobranej i zapisanej w historii kontrahenta, jeśli ten był już w danym dniu weryfikowany.

W przypadku, gdy weryfikacja rachunku bankowego będzie negatywna wyświetli się komunikat informujący o nieprzypisanym rachunku bankowym do NIP lub REGON kontrahenta:

W takim wypadku, dla użytkownika nieposiadającego prawa do przełamania blokady, wystawienie przelewu jest niemożliwe. Wybranie przycisku Anuluj skutkuje wyświetleniem komunikatu:

Za możliwość przełamywania blokady odpowiada prawo w Module Administratora:

Grupy użytkowników -> Prawa do opcji -> Prawa -> Firmy -> (…) -> Streamsoft -> Rozrachunki -> Rozrachunki -> „Zapisanie/drukowanie przelewu z kwotą powyżej limitu gdy konto “Nieprzypisane” wg KAS”

Jego zabranie dla określonej grupy użytkowników powoduje wyłączenie aktywności znacznika „Przełamanie blokady” w oknie raportu o blokadzie przelewu.

Przelew może zostać wystawiony przez innego operatora, posiadającego uprawnienia – w tym celu należy wybrać przycisk „Inny operator”, następnie w oknie logowania podać dane użytkownika, który ma przyznane odpowiednie prawo w Module Administratora. W następnym kroku program pozwoli na wybranie znacznika „Przełamanie blokady” i tym samym zapisanie przelewu.

UWAGA!

W kolumnie Operator wyświetlone będą dane pierwotnego użytkownika, natomiast informacja o przełamaniu blokady przez innego operatora zapisana zostanie do rejestru operacji.

W oknie Przelewów również można wyciągnąć kolumnę dotyczącą sprawdzenia rachunku w KAS. W tym celu analogicznie jak w oknie Kontrahentów z menu pod prawym przyciskiem myszy należy wybrać opcję Widok -> Kolumny w tabeli. Z dostępnych kolumn należy dwuklikiem lub za pomocą strzałek wybrać kolumnę „Potwierdz. w KAS”.

Po zapisaniu ustawień w widoku okna wyświetlona będzie nowa kolumna, w której znacznik wraz z opisem będzie informował o statusie weryfikacji:

 • Puste pole – weryfikacja nie został wykonana
 • Nieprzypisany – rachunek nie jest przypisany do NIP lub REGON kontrahenta w Rejestrze Podatników VAT
 • Przypisany – rachunek został zweryfikowany pozytywnie w rejestrze

Opcja sprawdzania kont bankowych oraz historii sprawdzeń jest także dostępna dla okna Przelewy pod prawym przyciskiem myszy:

Po wybraniu opcji sprawdzenia konta w KAS program wyświetli zapytanie dla jakich przelewów wykonać weryfikację: wszystkich, zaznaczonych lub wybranego.

Przy wystawianiu przelewu następuje sprawdzenie rachunku kontrahenta na dzień generowania tego przelewu.

W wyszukiwarce udostępnionej na stronie Ministerstwa Finansów istnieje możliwość sprawdzenia statusu podatnika VAT na dowolny dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany.

Czy artykuł był pomocny?