W systemie Streamsoft Prestiż dostępne są dwa sposoby wyceny różnic kursowych.

W module Finanse i Księgowość -> Operacje roczne -> Wycena rozrachunków walutowych znajduje się opcja umożliwiająca wygenerowanie dokumentu wyceny różnic kursowych (WRK).

Po wywołaniu opcji należy podać datę wyceny. Dokument możemy wystawić tylko w zamkniętym miesiącu rozrachunkowym.

Następnie podajemy kurs waluty dla wyceny.

Po zapisie system generuje dokument WRK, w którym widzimy kwoty wejściowe oraz wyliczoną kwotę różnicy.

Po wystawieniu dokument jest również widoczny w oknie dokumentów źródłowych.

Dla definicji dokumentu WRK w module Finanse i Księgowość -> Słowniki -> Definicje dokumentów -> Dokumenty rozrachunkowe -> Wycena – różnice kursowe -> Wycena różnic kursowych należy przygotować definicje dekretacji aby dokument mógł być automatycznie ujęty na kontach księgowych.

Dodatkowo konieczne jest odpowiednie przygotowanie definicji dekretacji dla dokumentu różnic kursowych (ROZNK). Pozwoli to na prawidłowe księgowanie storna wyceny przy rozliczaniu dokumentów ujętych na WRK. Dekretację dla różnic kursowych należy wprowadzić w module Finanse i Księgowość -> Słowniki -> Definicje dokumentów -> Dokumenty rozrachunkowe -> Różnica kursowa -> Różnica kursowa (ROZNK).

Druga opcja wyceny znajduje się w module Rozrachunki -> Zestawienia -> Stan rozrachunków na dowolny dzień.

Do wygenerowania tego zestawienia należy podać datę oraz rodzaj daty, wg którego będzie generowane zestawienie. Można również wygenerować zestawienie dla wybranych słowników rozrachunkowych.

Na wygenerowanym oknie w menu pod prawym przyciskiem myszki dostępna jest opcja „Szacowanie różnic kursowych na koniec roku”.

Na kolejnym oknie należy podać walutę oraz kurs a także rodzaje i daty dokumentów wyceny. Opcja zakłada wygenerowanie dokumentu PK z księgowaniem różnic oraz automatyczne storno tego dokumentu. Generowanie dokumentów należy powtórzyć dla każdej z walut.

Dokumenty PK nie posiadają definicji dekretacji. System generuje zapis na właściwym dla dokumentu koncie rozrachunkowym użytkownik musi dopisać konta przeciwne. Konta przeciwne można podać przy każdej pozycji lub jednym zapisem poniżej wygenerowanych pozycji.

Czy artykuł był pomocny?