Metoda dostępna w module Finanse i Księgowość (WRK)

Opis metody

Metoda ta wpływa na różnice kursowe generowane podczas rozliczania spłat dokumentu. W wyniku użycia opcji powstaje dokument Wycena różnic kursowych (WRK). Jej zastosowanie wymaga spełnienia warunków:

 • Zamknięcie wcześniejszych okresów w module Rozrachunki
 • Brak dokumentów różnic kursowych wystawionych po dacie wyceny wskazanej w oknie parametrów – w przypadku ich wystąpienia system wyświetli odpowiedni komunikat. Szczegóły znajdują się w rozdziale Komunikaty uniemożliwiające wystawienie dokumentów wyceny
 • W sposobie dekretacji dokumentów Różnic kursowych (ROZNK) należy uwzględnić wyksięgowanie WRK. Pozwoli to na prawidłowe księgowanie storna wyceny przy rozliczaniu dokumentów ujętych na WRK. Przykład definicji sposobu dekretacji:
 • Przed zamknięciem roku należy zadekretować oraz zaksięgować dokument Wyceny Różnic Kursowych (WRK). Warunkuje to możliwość zamknięcia roku w systemie.

Stosowanie tej metody wyceny rozrachunków wymaga systematycznego zamykania okresów rozliczeniowych w przedsiębiorstwie.

Wystawienie dokumentu

Opcja dostępna jest w menu → Operacje roczne → Wycena rozrachunków walutowych.

Uruchomienie opcji wywołuje okno Parametry dla wyceny, w którym należy wskazać ustawienia:

 • Na dzień – należy podać datę wyceny. Do wystawienia dokumentu WRK konieczne jest zamknięcie miesiąca w module Rozrachunki. W polu obok daty wyceny użytkownik ma możliwość określenia, po jakiej dacie system uwzględniać dokumenty do wyceny: Wg daty dokumentu; Wg daty zew. dokumentu; Wg daty dokumentu, sprzedaż wg daty księgowania; Wg daty zew. dokumentu, sprzedaż wg daty księgowania.
 • Rodzaj grupy rozrachunkowej – pole może przyjąć wartość: Wszystkie, Zewnętrzne, Wewnętrzne, Środki w drodze
 • Kontrahent, pracownik, właściciel, komornik – umożliwia uwzględnienie wszystkich rozrachunków walutowych lub wybranej grupy. Po wskazaniu wartości Kontrahenci, Pracownicy, Właściciele lub Komornicy aktywowane jest dodatkowe pole, za pomocą którego możliwe jest wskazanie wybranego Kontrahenta/Pracownika/Właściciela/ Komornika.
 • Typ rozrachunków – domyślnie zaznaczona jest wartość Towar


Po zapisaniu ustawień należy podać kurs waluty dla wyceny. W przypadku wystąpienia więcej niż 1 waluty, należy podać kursy dla wszystkich walut.

Po zapisie system generuje dokument WRK prezentujący m.in. kwoty wejściowe oraz wyliczoną kwotę różnicy. W menu kontekstowym okna Widok → Kolumny w tabeli możliwe jest dodanie na widok dodatkowych kolumn, np. Kod dokumentu, Waluta.

System umożliwia usunięcie pozycji wyceny za pomocą opcji Usuń (F8).

Po wystawieniu dokument jest również widoczny w oknie Dokumenty źródłowe.

W celu ujęcia wartości na kontach księgowych należy określić sposób dekretacji dokumentu WRK. Dla automatycznego wykonania tej operacji po wystawieniu dokumentu konieczne jest ustawienie sposobu dekretacji w definicji dokumentu: Słowniki → Definicje dokumentów → Dokumenty rozrachunkowe → Wycena – różnice kursowe → Wycena różnic kursowych.

W module Rozrachunki w menu Zestawienia → Stan rozrachunków na dany dzień, w szczegółach okna dostępna jest zakładka Wycena. Zawiera ona pozycje prezentujące wycenę rozrachunku. Poniżej przykład rozrachunku walutowego posiadającego spłaty w różnych miesiącach oraz powiązane wyceny różnic kursowych (WRK).

Komunikaty uniemożliwiające wystawienie dokumentów wyceny

 • Nie można wystawić dokumentu ponieważ istnieją zadekretowane różnice kursowe i wycena zmieni ich wartość

  Przyczyna:
  Komunikat ten świadczy o powstaniu dokumentów różnic kursowych w nowym roku obrachunkowym.

  Rozwiązanie:
  Należy przejść do okna Dokumenty źródłowe i oddekretować powstałe dokumenty naliczające różnice kursowe.

Metoda dostępna w module Rozrachunki

Opis metody

Metoda ta polega na wygenerowaniu zapisów na kontach księgowych z możliwością storna w następnym okresie. Wycenę należy wykonać osobno dla każdej waluty. System generuje dokument BZ lub PK zawierający konta rozrachunkowe z dekretami kont księgowych, w którym należy wskazać ręcznie konta wynikowe.

Wystawienie dokumentu

Opcja znajduje się w module Rozrachunki → Zestawienia → Stan rozrachunków na dowolny dzień. Do wygenerowania tego zestawienia należy podać datę oraz rodzaj daty, wg którego będzie generowane zestawienie. Można również wygenerować zestawienie dla wybranych słowników rozrachunkowych.

Okno parametrów zestawienia zawiera pola:

 • Na dzień – należy podać datę, na którą zostanie wykonane zestawienie. W polu obok użytkownik ma możliwość określenia, po jakiej dacie system uwzględniać dokumenty do wyceny: Wg daty dokumentu; Wg daty zew. dokumentu; Wg daty dokumentu, sprzedaż wg daty księgowania; Wg daty zew. dokumentu, sprzedaż wg daty księgowania.
 • Rodzaj grupy rozrachunkowej – pole może przyjąć wartość: Wszystkie, Zewnętrzne, Wewnętrzne, Środki w drodze
 • Kontrahent, pracownik, właściciel, komornik – umożliwia uwzględnienie wszystkich rozrachunków walutowych lub wybranej grupy. Po wskazaniu wartości Kontrahenci, Pracownicy, Właściciele lub Komornicy aktywowane jest dodatkowe pole, za pomocą którego możliwe jest wskazanie wybranego Kontrahenta/ Pracownika/ Właściciela/ Komornika.
 • Typ rozrachunków – domyślnie zaznaczona jest wartość Towar
 • Dołącz konto księgowe do zestawienia – parametr dotyczy zestawienia Porównanie sald z kontami rozrachunkowymi i nie ma wpływu na wycenę rozrachunków walutowych.

Po zapisie ustawień wywołane zostanie okno Należności i zobowiązania, w którym w menu kontekstowym → Podstawowe dostępna jest opcja Szacowanie różnic kursowych na koniec roku.

Przed wygenerowaniem zestawienia konieczne jest podanie waluty, kursu oraz wskazanie rodzaju i daty dokumentów wyceny. Opcja zakłada wygenerowanie dokumentu PK lub BZ z księgowaniem różnic oraz automatyczne storno tego dokumentu. Generowanie dokumentów należy powtórzyć dla każdej z walut.

W przypadku dokumentu PKBR istnieje możliwość zaznaczenia parametru Nie uwzględniaj w porównaniu sald FK-RR znajdującego się w definicji dokumentu. Spowoduje to, że wartości z dokumentu storna nie będą wykazywane jako różnice w porównaniu sald kont księgowych i rozrachunków.

Wygenerowane dokumenty dostępne są w oknie Dokumenty źródłowe oraz Polecenia księgowania. Dokumenty PK nie posiadają definicji dekretacji. System generuje zapis na właściwym dla dokumentu koncie rozrachunkowym, użytkownik powinien dopisać konta przeciwne przy każdej pozycji lub jednym wpisem poniżej wygenerowanych pozycji.

Komunikaty uniemożliwiające wystawienie dokumentów wyceny

 • Definicja dokumentu FWal nie ma określonego w dekrecie konta rozrachunkowego. Niemożliwa dekretacja

  Przyczyna:
  Komunikat może odwoływać się do różnych definicji dokumentów i świadczyć o:

  • braku konta rozrachunkowego w definicji dekretu wskazanego w komunikacie dokumentu,
  • użyciu w definicji dekretu dokumentu źródłowego konta księgowego, które ma rozbieżną grupę rozrachunkową niż dokument pierwotny,
  • użyciu innego konta rozrachunkowego niż zostało użyte do dekretacji dokumentu pierwotnego.

  Rozwiązanie:
  1. Weryfikacja definicji wskazanego dokumentu:

  • Czy pozycja występuje w dekrecie
  • Czy pozycja jest aktywna
  • Czy pozycja wskazuje konto rozrachunkowe

  2. Weryfikacja grup rozrachunkowych użytych w definicji dokumentu oraz w pozycji dekretu:

  • Grupy rozrachunkowe powinny być zgodne

  3. Weryfikacja konta księgowego użytego w dekretacji dokumentu źródłowego oraz w definicji dekretacji – konta te powinny być zgodne.

  4. Weryfikacja czy konto rozrachunkowe użyte w definicji dekretacji jest powiązane z grupą rozrachunkową użyta na definicji dokumentu:

  • Słowniki → Powiązania grup rozrachunkowych
  • Słowniki → Definicje dokumentów

Czy artykuł był pomocny?