Wydziały produkcyjne

Wydziały produkcyjne są podstawą organizacyjną produkcji i stanowią kontekst dla zmian pracowniczych, kalendarzy, technologii, zleceń produkcyjnych, meldunków itd.

W słowniku wydziałów produkcyjnych można zdefiniować:

 • Domyślne magazyny: magazyn surowców, magazyn produktów, magazyn odpadów oraz magazyn produkcji w toku. Wartości te będą pobierane jako domyślne na technologii i zleceniu produkcyjnym, jeśli nie wskazano innych. Magazyn produkcji w toku oznacza że wszystkie dokumenty RW i PW powstałe po rozliczeniu meldunku zwrotnego powstaną na magazynie produkcji w toku.
 • Domyślne rodzaje dokumentów: rodzaj dokumentu RW, rodzaj dokumentu PW, rodzaj dokumentu PW (odpad), rodzaj dokumentu MM (odpad), rodzaj dokumentu MM (przerzut), rodzaj dokumentu zam. wew. Wartości te będą pobierane jako domyślne na technologii i zleceniu. Istnieje dodatkowo możliwość określenia w operacji technologicznej indywidualnego rodzaju meldowania (definicja meldunku).
 • Procedury definiowane:
  • Technologia: procedura ta uruchamiana jest podczas dodawania lub edycji technologii. Parametrem wyjściowym może być komunikat wyświetlony na ekranie.
  • Zlecenie: procedura ta uruchamiana jest podczas dodawania lub edycji zlecenia. Parametrem wyjściowym może być komunikat wyświetlony na ekranie.
  • Operacja – koszt dodatkowy: procedura ta uruchamiana jest podczas dodawania operacji w zleceniu. Służy do wyliczenia indywidualnych, niestandardowych kosztów dodatkowych operacji. Parametrem wyjściowym jest wyliczony koszt dodatkowy.
  • Meldunek zwrotny: procedura ta uruchamiana jest podczas dodawania, usuwania lub edycji meldunku zwrotnego. W celu wykorzystania tej funkcjonalności należy zdefiniować procedurę definiowaną z rodzaju “ZP – Meldunek zwrotny”.
   • Parametr wejściowy “PoZapisie” może przyjąć jedną z trzech wartości:
    • 0 – przed zapisem meldunku
    • 1 – po zapisie meldunku
    • 2 – po zapisie meldunku – procedura z wartością parametru 2 jest wywoływana tylko z poziomu webowego panelu meldunkowego w momencie zapisania wszystkich danych dla meldunku (produktów, odpadów, cech itp.).
   • Parametr wyjściowy “Komunikat” umożliwia wyświetlenie informacji dla użytkownika na ekranie.
  • Meldunek – koszt dodatkowy: procedura ta uruchamiana jest podczas meldowania operacji. Służy do wyliczenia indywidualnych, niestandardowych kosztów dodatkowych meldunku. Parametrem wyjściowym jest wyliczony koszt dodatkowy.
  • Generowanie kodu kreskowego na karcie kanban: procedura ta uruchamiana jest podczas generowania brakujących kart kanban. Służy do wyliczenia indywidualnych, niestandardowych kodów kreskowych dla kart kanban. Parametr wyjściowy jest to wyliczony kod kreskowy.

Na wydziale można podać narzuty procentowe, narzuty te będą domyślnie ustawiane na technologii oraz zleceniach bez technologii.

 

Operacje i czynności

Słownik ten służy do definiowania list czynności i operacji dostępnych podczas definiowania technologii i tworzenia zleceń produkcyjnych.

 

Pracownicy produkcyjni

Słownik ten zawiera spis wszystkich pracowników produkcyjnych danej firmy. Jest to specjalny słownik, który pozwala wyraźnie wydzielić pracowników produkcyjnych spośród innych pracowników firmy.

 

Stawki

Słownik ten zawiera listy stawek dla wszystkich elementów je wykorzystujących (czynności, jednostki robocze, gniazda produkcyjne, narzędzia oraz kooperanci).

 

Definicje meldunków

Definicje meldunków stanowią pewien schemat i parametry meldowania. W skład definicji meldunku wchodzi:

 • Podpowiadana ilość – określa sposób wyświetlania ilości podpowiadanej na meldunku. Dostępne sposoby to:
  • ilość pozostała z operacji,
  • ilość planowana,
  • ilość jeden,
  • ilość zero,
  • Ilość ze start-stop.
 • Automatyczne zamykanie operacji – określa czy operacja ma być automatycznie zamykana, gdy zostanie spełniony jeden z warunków:
  • brak
  • gdy wystawiono meldunek,
  • gdy ilość zameldowana równa planowanej,
  • gdy wystawiono meldunek i rozliczono surowce,
  • gdy ilość zameldowana równa planowanej i rozliczono surowce.
 • Domyślne rodzaje dokumentów – wartości te będą pobierane jako domyślne na technologii i zleceniu. Dostępne rodzaje dokumentów to: rodzaj dokumentu RW, rodzaj dokumentu PW, rodzaj dokumentu PW (odpad), rodzaj dokumentu MM (odpad).
 • Rozlicz materiały, Rozlicz produkty, Rozlicz odpady – określa dla jakiego warunku ma wystąpić rozliczenie materiałów/produktów/odpadów:
  • Nie – rozliczenie następuje ręcznie z poziomu okna meldunków zwrotnych (z możliwością wskazania operacji lub zlecenia) lub z poziomu okna Zlecenie produkcyjne – nierozliczone (można rozliczać całe zlecenia jako jedno/wszystkie/zaznaczone).
  • Dla meldunku – po wystawieniu meldunku następuje automatyczne rozliczenie wybranego typu dokumentu (materiału/produktu/odpadu).
  • Gdy operacja całkowicie wykonana – gdy ilość wykonana dla danej operacji będzie większa lub równa ilości planowanej, to meldunki wchodzące w skład danej operacji zostaną automatycznie rozliczone.
  • Gdy zlecenie całkowicie wykonane – gdy ilość wykonana dla danego zlecenia będzie większa lub równa ilości zleconej, to meldunki wchodzące w skład zlecenia, zostaną automatycznie rozliczone.
 • Sposób ustawienia czasu:
  • Ręcznie – czas podawany ręcznie przy zakładaniu meldunku zwrotnego.
  • Czas ze start-stop – czas wynikający z różnicy pomiędzy rozpoczęciem a zakończeniem meldunków oraz ilość na meldunku podpowiadana będzie z sumy ilości ze start stopów.
  • Czas z czynności – wynika on z sumy czasów na poszczególnych czynnościach zdefiniowanych na zleceniu produkcyjnym.
 • Obsługa start-stop
  • Brak
  • Zasoby – opcja powoduje dodanie do meldunku zasobów zarejestrowanych w start stopie,
  • Czynności – opcja powoduje dodanie do meldunku czynności zarejestrowanych w start stopie,
  • Zasoby i czynności – opcja powoduje dodanie do meldunku zasobów i czynności zarejestrowanych w start stopie.
 • Koszt robocizny licz z kosztów czynności – określa czy koszty robocizny mają być liczone na podstawie informacji zapisanych na zleceniu / technologii, czy liczone z sumy kosztów zawartych w czynnościach podpiętych do zlecenia produkcyjnego.
 • Sposób wyliczania ilości wykonanej zasobu: – Ilość wykonana na zasobach podpiętych do operacji produkcyjnej.
  • Brak – nie będzie wyliczana przez system, można wyliczać samemu za pomocą np. własnej procedury lub wtyczki,
  • Z meldunków – ilość wykonana zliczana jest meldunków zwrotnych,
  • Ze start-stop – ilość wykonana zliczana jest z rejestru operacji (start-stop).
 • Obsługa magazynu produkcji w toku
  • Nie – obsługa wyłączona
  • Tak – obsługa włączona, dokumenty RW i PW dotyczące surowców, odpadów i produktów będą domyślnie wystawiane na magazynie produkcji w toku określonym na wydziale, można to zmienić podczas meldowania z poziomu programu przez wskazanie na meldunku innego magazynu np. dla produktu
  • Tylko surowce – obsługa włączona tylko dla surowców, dokumenty RW dotyczące surowców będą domyślnie wystawiane na magazynie produkcji w toku określonym na wydziale,
  • Tylko surowce zamawiane – obsługa włączona tylko surowców, które mają ustawiony parametr Rodzaj realizacji na Zamawiaj. Tylko dla tych składników dokumenty RW podczas rejestracji meldunków zwrotnych, wystawiane będą domyślnie na magazynie wybranym w definicji meldunku lub w definicji wydziału produkcyjnego.

 

Zmiany pracownicze

Słownik zmian pracowniczych definiowanych w kontekście wydziału. Definicja zmiany zawiera informacje o numerze zmiany i czasie trwania (od-do).

 

Kalendarz dni wolnych

Kalendarz dni wolnych pozwala zdefiniować dni ogólnie, uważane za dni wolne od pracy. Kalendarz ten prezentowany jest w sposób graficzny.

 • Zmiana stanu dnia – umożliwia w szybki sposób zmienić stan dnia (z pracy na wolny i odwrotnie), poprzez podwójne kliknięcie w dzień na kalendarzu. Również w tym celu można skorzystać z ikony Dodaj (F3)/Usuń (F8) – wówczas dostępne są dodatkowe opcje dotyczące cykliczności i opisu dni wolnych,
 • Automatyczne uzupełnianie kalendarza (Ctrl+G) – pozwała w pełni automatycznie uzupełnić kalendarz według czterech wariantów: soboty, niedziele i święta (domyślny), święta, soboty, niedziele. W opcji tej należy również zdefiniować zakres dat (od kiedy do kiedy ma być uzupełniony kalendarz) oraz wariant nadpisania istniejących danych w kalendarzu,
 • Usuwanie grupowe (Ctrl+U) – opcja ta pozwala na grupowe usuwanie danych o dniach wolnych, według trzech wariantów: Aktualny miesiąc, Aktualny rok oraz Cały kalendarz.

 

Przyczyny przestoju

Słownik ten zawiera podstawowe informacje o przyczynach przestoju. Przyczyny te mogą być wykorzystywane w kalendarzach absencji jednostek roboczych, gniazd produkcyjnych, narzędzi technologicznych i kooperantów.

Definicje czasów pracy zasobów

Słownik ten zawiera domyślne czasy (jednostkowe i tpz), które będą podpowiadane podczas tworzenie technologii i zakładania zlecenia produkcyjnego.

Fantomy

Słownik ten zawiera spis fantomów dostępnych podczas tworzenia technologii i zleceń produkcyjnych.

Czy artykuł był pomocny?