Opcja umożliwiająca wygenerowanie specjalnej Korekty VAT dla dostawy wewnątrzwspólnotowej

Po wystawieniu dokumentu dostawy wewnątrzwspólnotowej i po otrzymaniu potwierdzenia dostarczenia towaru (w tym samym miesiącu co dokument), należy dla tego dokumentu dostawy ustawić odpowiedni miesiąc ewidencji VAT, ponieważ miesiące ewidencji VAT w dokumentach nie są ustawiane. Spowoduje to ujęcie tego dokumentu w ewidencji dostaw wewnątrzwspólnotowych. W module Finanse i Księgowość w menu Operacje opcja Sprawdź poprawność miesiąca automatycznie wygeneruje dokumenty korygujące VAT dla dokumentów dostawy wewnątrzwspólnotowej, dla których miesiąc ewidencji VAT nie jest ustawiony. Wygenerowane dokumenty zostaną ujęte w ewidencji VAT dla sprzedaży krajowej.

Jeśli potwierdzenie dokumentu dostawy przyjdzie w miesiącu innym niż miesiąc wystawienia dokumentu dostawy wewnątrzwspólnotowej, to należy ustawić w dokumencie dostawy wewnątrzwspólnotowej miesiąc ewidencji VAT zgodny z datą dokumentu dostawy wewnątrzwspólnotowej. Spowoduje to automatyczne wygenerowanie korekty dokumentu Korekta VAT dla dostawy wewnątrzwspólnotowej. Dzięki temu nastąpi skorygowanie ewidencji VAT dotyczącej sprzedaży krajowej oraz ujęcie dokumentu dostawy wewnątrzwspólnotowej we właściwej ewidencji VAT.

 

Opcja umożliwiająca wygenerowanie specjalnej Korekty VAT dla eksportu

Po wystawieniu faktury eksportowej i po otrzymaniu potwierdzenia dostarczenia towaru (w tym samym miesiącu co dokument), należy dla tego dokumentu ustawić odpowiedni miesiąc ewidencji VAT, ponieważ miesiące ewidencji VAT w dokumentach nie są ustawiane. Spowoduje to ujęcie tego dokumentu we właściwej ewidencji VAT. Procedura sprawdzania poprawności miesiąca (OperacjeOperacje miesięczne, opcja Sprawdzanie poprawności miesiąca) spowoduje automatyczne wygenerowanie dokumentów korygujących VAT dla dokumentów eksportu z miesiąca poprzedzającego miesiąc, dla którego sprawdzanie jest wykonywane. Dokumenty te zostaną ujęte w rejestrze VAT sprzedaży krajowej.

Jeżeli potwierdzenie dokumentu przyjdzie w drugim miesiącu od wystawienia dokumentu, to należy dla dokumentu ustawić miesiąc ewidencji VAT, taki jak miesiąc, w którym przyszło potwierdzenie – czyli drugi miesiąc od wystawienia dokumentu eksportu. Jeśli potwierdzenie dokumentu dostawy przyjdzie w kolejnych miesiącach, to należy ustawić w dokumencie eksportu miesiąc ewidencji VAT, zgodny z datą dostarczenia potwierdzenia. Spowoduje to skorygowanie dokumentu korygującego Korektę VAT dla eksportu oraz ujęcie dokumentu sprzedaży eksportowej we właściwym rejestrze VAT.

 

Lokalizacja funkcjonalności w systemie

1. W module Finanse i Księgowość, w menu Dokumenty znajduje się opcja: Korekty VAT do eksportu/dostaw wewnątrzwspólnotowych, która umożliwia:

  • przeglądanie korekt VAT dokumentów dostawy wewnątrzwspólnotowej i eksportu oraz ich korekt,
  • wyszukiwanie odpowiedniego dokumentu korekty.

Nie można edytować tych dokumentów, ponieważ dokumenty są generowane automatycznie.

W konfiguracji systemu występuje opcja, która umożliwia liczenie VAT na dokumencie Korekty VAT do eksportu/dostaw wewnątrzwspólnotowych na dwa sposoby (Ustawienia → System → Czy ubruttowić kwotę z dokumentu przy wystawianiu korekty VAT):

  • od NETTO w tył – trzeba będzie znaleźć taką kwotę, która po zsumowaniu jej z odpowiednią stawką wyliczania VAT, pozwoli uzyskać kwotę zawartą na dokumencie eksportu, tzw. ubruttowienie kwoty z eksportu,
  • od NETTO w przód – do kwoty NETTO zostanie doliczony VAT i powstanie nowa kwota BRUTTO.

2. Automatyczne sprawdzanie potwierdzeń
W module Finanse i Księgowość w menu Operacje występuje opcja – Sprawdzanie poprawności miesiąca, która umożliwia automatyczne sprawdzanie potwierdzenia i generowanie wszystkich dokumentów korekt eksportu i dostawy wewnątrzwspólnotowej. Wygenerowanie deklaracji VAT-7 możliwe jest wyłącznie, jeżeli wszystkie dokumenty są potwierdzone (jest ustawiony miesiąc ewidencji VAT) lub niepotwierdzone (nie ma ustawionego miesiąca ewidencji VAT, ale jest skorygowany VAT)

3. Inne funkcjonalności

W menu Słowniki, w oknie Definicji dokumentów jest grupa dokumentów, w której znajdują się następujące rodzaje dokumentów:

  • Naliczenie VAT do eksportu,
  • Naliczenie VAT do dostawy wewnątrzwspólnotowej,
  • Zwrot VAT do eksportu,
  • Zwrot VAT do dostawy wewnątrzwspólnotowej.

Czy artykuł był pomocny?