Współczynnik VAT

Określa proporcję odliczenia podatku VAT z tytułu zakupów, które nie są jednoznacznie związane ze sprzedażą opodatkowaną. Stosowana jest ona w przypadku, gdy nie jest możliwe przypisanie danego zakupu do prowadzonej sprzedaży: opodatkowanej czy zwolnionej.

Ustawienia w systemie

W module Finanse i Księgowość w menu Operacje → Parametry znajduje się parametr księgowy Współczynnik podatku VAT podlegającego odliczeniu przy sprzedaży mieszanej (VAT_WSP). Domyślnie parametr posiada wartość 100%. Po ustaleniu właściwej dla danego przedsiębiorstwa proporcji, należy wprowadzić nową wartość za pomocą opcji Dodaj (F3) i wskazać datę, od kiedy obowiązuje. Parametr działa analogicznie jak Prewspółczynnik podatku VAT podlegającego odliczeniu.

Oznaczenie w rejestrze zakupu

Po wprowadzeniu w parametrze księgowym wartości innej niż 100%, w oknie dokumentu zakupu, na zakładce 2 Dokument dostępne będą ewidencje:

 • Mieszanej
 • Mieszanej ŚT (dotyczy zakupu środków trwałych)

Ujęcie w JPK-V7

Wprowadzenie wartości na zakładkach dotyczących sprzedaży mieszanej spowoduje, że w pliku JPK-V7 wartość podatku VAT zostanie przeliczona według współczynnika VAT.

Prewspółczynnik VAT

Służy do ustalenia kwoty odliczenia podatku VAT z tytułu kosztów, których nie można jednoznacznie przypisać do prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa – czyli zakupów, które są związane z zarówno z działalnością gospodarczą jak i działalnością inną niż gospodarcza (zwolnioną lub nieopodatkowaną).

Ustawienia w systemie

W module Finanse i Księgowość w menu Operacje → Parametry znajduje się parametr księgowy Prewspółczynnik podatku VAT podlegającego odliczeniu (VAT_PREWSP). Domyślnie parametr posiada wartość 100%. Po ustaleniu właściwej dla danego przedsiębiorstwa proporcji, należy wprowadzić nową wartość za pomocą opcji Dodaj (F3) i wskazać datę, od kiedy obowiązuje.

Parametr ten działa analogicznie jak Współczynnik podatku VAT podlegającego odliczeniu przy sprzedaży mieszanej i działa on na wszystkie ewidencje znajdujące się na dokumencie zakupu.

Oznaczenie w rejestrze zakupu

Po wprowadzeniu w parametrze księgowym Prewspółczynnik podatku VAT podlegającego odliczeniu wartości innej niż 100%, w oknie dokumentu zakupu, na zakładce 2 Dokument dostępne jest pole Podlega prewspółczynnikowi odlicz.VAT.

Ujęcie w JPK-V7

Zaznaczenie pola Podlega prewspółczynnikowi odlicz.VAT w dokumencie zakupu spowoduje, że wartości z dokumentu pobierane do JPK_V7 zostaną odpowiednio przeliczone przez prewspółczynnik.

Parametr w konfiguracji systemu – sposób wyliczeń kwoty netto w JPK-V7

W menu System Konfiguracja → Ustawienia → Księgowość → Deklaracje znajduje się parametr: Obliczaj kwoty NETTO dla podatku naliczonego w deklaracji VAT-7 uwzględniając wartość “Współczynnika podatku VAT podlegającego odliczeniu przy sprzedaży mieszanej” i “Prewspółczynnika podatku VAT podlegającego odliczeniu””, który może przyjąć wartości:

 • NIE – wartość domyślna. Ustawienie to powoduje, że w pliku JPK-V7 kwota netto nie będzie podlegała współczynnikowi i prewspółczynnikowi, tym samym kwota podatku zostanie obniżona, a podstawa opodatkowania pozostanie bez zmian.
 • TAK – ustawienie to powoduje, że w pliku JPK-V7 kwota netto jest wyliczana jako: wartość netto * współczynnik * prewspółczynnik, tym samym podatek oraz podstawa opodatkowania zostaną obniżone.

Rejestry VAT oraz dekretacja odliczeń

Na wydruku zestawienia Rejestr VAT – nabycie, dostępnym w menu Rejestry VATNabycie, znajdują się:

 • kolumna Vat odliczony, która prezentuje kwoty objęte przeliczeniem przez prewspółczynnik oraz współczynniki prewspółczynnik
 • objaśnienie do zastosowanych obliczeń

 

Ponadto dla zestawień:

 • Rejestr VAT – Nabycie
 • VAT naliczony w układzie VAT-7

istnieje możliwość dodania do widoku okna kolumny Podlega prewspółczynnikowi odliczenia VAT. W tym celu należy w menu pod prawym przyciskiem myszy wybrać Widok Kolumny w tabeli, następnie w oknie Wybierz pola wskazać odpowiednią kolumnę.

System Streamsoft umożliwia ustawienie zmiennych w dekretach dokumentów, które umożliwiają zaksięgowanie kwoty VAT i NETTO podlegających odliczeniom. W oknie edycyjnym pozycji dekretu dostępne są zmienne:

 • VAT podl. odliczeniu dla zakupów  (VAT * Pre_Wsp*Wsp)
 • NETTO podl.odliczeniu dla zakupów (NETTO * Pre_Wsp*Wsp)

Roczna korekta VAT przy sprzedaży mieszanej

Na koniec roku należy zweryfikować zastosowane proporcje i odliczenia podatku naliczonego od zakupów niezwiązanych ze sprzedażą zwolnioną oraz w przypadku różnic, dokonać rocznej korekty VAT w pliku JPK-V7.

W tym celu, w systemach Streamsoft, należy wystawić dokument korekty ręcznej VAT, który jest dostępny w menu DokumentyKorektyKorekty Vat – ręczne VAT zakup.

Kwotę korekty należy wyliczyć poza programem Streamsoft i wprowadzić na dokumencie.

W zależności od rodzaju odliczenia należy ustawić się na odpowiedniej ewidencji i wprowadzić kwotę:

 • Do pola P_44 Wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego od nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych uwzględniane są wartości z zakładek:
  • Nabycie art. 91 ŚT
  • Nabycie art. 90a ŚT
  • Nabycie art. 90b ŚT
 • Do pola P_45 Wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego od nabycia pozostałych towarów i usług uwzględniane są wartości z zakładek:
  • Nabycie art. 91 – Korekta kwoty podatku odliczonego
  • Nabycie art. 90a – Korekta podatku w razie oddania nieruchomości w użytkowanie lub zmiany miejsc użytkowania
  • Nabycie art. 90b – Korekta podatku naliczonego dotyczącego pojazdu samochodowego

Na korekcie należy dodać oznaczenie dokumentu do JPK o symbolu WEW.

Przykład korekty oraz jej ujęcia w JPK-V7:

Czy artykuł był pomocny?