W programie Streamsoft Prestiż istnieje możliwość powiązania zleceń serwisowych ze zdarzeniami CRM. W celu utworzenia takiego powiązania należy w menu System -> Konfiguracja -> Ustawienia -> Serwis -> Ustawienia – włączyć parametr Dodawaj zlecenie serwisowe do CRM, wówczas jedno zlecenie serwisowe będzie powiązane dokładnie z jednym zdarzeniem CRM.

Ponadto istnieje możliwość powiązania wielu zleceń serwisowych z wieloma zdarzeniami CRM. Do obsługi takiego wariantu służy parametr w menu System -> Konfiguracja -> Ustawienia -> Serwis -> Ustawienia – Powiązania zleceń serwisowych z wieloma zdarzeniami CRM (dostępny jest jedynie gdy włączono parametr Dodawaj zlecenie serwisowe do CRM).

W takim przypadku w oknie edycyjnym zlecenia serwisowego na zakładce 1 Podstawowe nie będzie dostępna sekcja Powiązane z CRM jako. Natomiast pojawi się zakładka 10 Powiązania CRM na której, to można dodać, usunąć i poprawić powiązania ze zdarzeniem CRM i podejrzeć powiązane zdarzenie CRM.

Dodawanie zdarzeń CRM z poziomu zleceń serwisowych

Istnieje możliwość dodania nowego zdarzenia CRM z poziomu dodawania powiązań.

Nowe zdarzenia CRM dodawane są na osobnej transakcji, dlatego w przypadku anulowania zmian w zleceniu serwisowym, nowe zdarzenia CRM zostaną w systemie. Dodać można wyłącznie etap lub zadanie.

Podgląd zdarzeń CRM z poziomu zleceń serwisowych

Gdy włączony jest parametr Powiązania zleceń serwisowych z wieloma zdarzeniami CRM na oknie zleceń serwisowych w menu kontekstowym nie jest widoczna pozycja Pokaż zdarzenie CRM, ponadto w widoku tabelarycznym nie można zaprezentować kolumn związanych ze zdarzeniem CRM. W szczegółach widoczna jest zakładka Powiązania CRM gdzie w widoku tabelarycznym zaprezentowane są wszystkie zdarzenia CRM, z którymi powiązane jest zlecenie. Z zakładką tą powiązane jest menu podręczne z opcją Pokaż (F2) po użyciu, której prezentowane jest zdarzenie CRM.

Podgląd zleceń serwisowych z poziomu CRM
W przypadku gdy z jednym zdarzeniem CRM powiązanych jest więcej niż jedno zlecenie serwisowe, to po użyciu opcji pokaż/popraw (zdarzenie CRM -> prawy przycisk myszy -> Dodatkowe -> Zlecenia serwisowe) wyświetli się okno z wyborem zleceń serwisowych, gdzie należy wskazać zlecenie.

Czy artykuł był pomocny?