Wstęp

Mechanizm podzielonej płatności [MPP] – ang. split Payment, zacznie obowiązuje od 1 lipca 2018 r. Jest jednym ze sposobów zapłaty w obrocie gospodarczym. Płatność za nabyty towar lub usługę polega na wysyłce przelewu za fakturę VAT z wykorzystaniem specjalnego komunikatu przelewu. W takim rodzaju przelewu kupujący oprócz kwoty brutto podaje zawartą w nim kwotę VAT, wskazaną na fakturze. Kwota netto ma trafić na rachunek rozliczeniowy kontrahenta, a kwota VAT na dedykowany rachunek VAT sprzedawcy. Środki na rachunku VAT wykorzystujemy do zapłaty VAT w rozliczeniach z kontrahentami i urzędem skarbowym.

Mechanizm stosuje się wyłącznie do transakcji dokonywanych przelewem w złotych polskich na rzecz innych podatników VAT.

Z mechanizmu podzielonej płatności mogą skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy dokonujący zakupu od innych przedsiębiorców, a więc w przypadku transakcji tzw. B2B. Wynika to z art. 108a ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wyodrębnioną kwotą podatku VAT, mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności. Kluczowym jest tutaj wskazanie, że z płatności Split Payment mogą korzystać wyłącznie podatnicy, a więc ustawodawca nie dał takiej możliwości osobom prywatnym, które nie posiadają statusu podatnika.

O tym czy skorzystać z nowej czy starej metody płatności decyduje zawsze kupujący, czyli płatnik faktury VAT.

Przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności dotrze do odbiorcy tylko wtedy, gdy wskazany zostanie na fakturze numer rachunku firmowego. Jeśli zostanie zlecony przelew w MPP kontrahentowi, który podał na fakturze numer konta osobistego, wówczas przelew wróci na konto firmowe zleceniodawcy.

Nie ma potrzeby wprowadzania zmian na fakturach

Nie musimy posiadać numeru rachunku VAT sprzedawcy, ani umieszczać swojego numeru rachunku VAT na fakturze. Rozpoznaniem i rozdzieleniem środków z przelewu zajmie się bank.

 

 

Kontrahenci

Na oknie edycyjnym, zakładce „5 Limity, Blokady, Cele i zgody, Split Payment” dodano parametr „Jak obsługiwać Split Payment” z możliwością wyboru opcji: Na życzenie, Blokuj lub  Zawsze. Parametr ten przenoszony jest na dokument sprzedaży i zakupu, gdzie można dodatkowo zmienić jego wartość. Parametr służy np. możliwości zablokowania wystawienia przelewu SP za fakturę gdy tak zostanie umówione z kontrahentem.

 

 

Okna dokumentów sprzedaży i zakupu

Na dokumentach wprowadzanych od strony modułu „Handlowo-magazynowego” i „Finansowo-księgowego” dodano parametr „Split Payment”, który analogicznie jak parametr na kontrahencie, mówi jak obsługiwać płatność Split Payment za daną fakturę. Dostępne są 3 wartości: „Na życzenie”, „Blokuj”, „Zawsze”. Przy wystawianiu przelewu za fakturę system sprawdza parametr i ewentualnie blokuje wystawienie przelewu Split Payment. Przy wystawianiu dokumentu wartość tego parametru przenoszona jest z ustawienia na kontrahencie.

 

 

Definicje banków

Na definicji banku dodano parametry umożliwiające zdefiniowanie konta VAT oraz podpięcie konta VAT do konta rozliczeniowego.

Dla konta VAT należy zaznaczyć parametr: „Split Payment – Konto VAT”:

Następnie dla konta rozliczeniowego wskazać zdefiniowane wcześniej konto w polu „Konto VAT”. Opcja jest dostępna również na oknie danych firmowych.

 

 

Przelewy

Na oknie edycyjnym przelewu dodano parametr Split Payment. Po jego oznaczeniu można wystawić tylko jedną pozycję, gdzie wskazujemy kwotę VAT. W konfiguracji dostępny jest parametr, który umożliwi wystawianie wielu pozycji: “Ustawienia – Rozrachunki – Przelewy – Pozwól wystawić więcej niż jedną pozycję dla przelewu Split Payment”.

W widoku okna przelewów dodano kolumny „Kwota VAT” oraz „Przelew SP”, a w panelu podsumowania informację o sumach przelewów Split Payment i sumach VAT.

 

 

Bank

W definicji banku, która ma podpięte konto VAT możliwe jest wystawianie dokumentów BP/BW ze wskazaniem kwoty VAT.

Po wprowadzeniu kwoty VAT i zamknięciu dokumentu automatycznie wystawią się dwa dokumenty przeksięgowania – jeden w banku „rozliczeniowym” drugi w banku „VAT”. Dokumenty te są  powiązane co można sprawdzić na zakładce Powiązania w szczegółach. Dokumentów przeksięgowania nie można usunąć ani edytować. Kwoty na automatycznych dokumentach przeksięgowania zmienią się gdy kwota na dokumencie źródłowym zostanie zmodyfikowana.

Na oknie banku wprowadzono także kolumny „Przychód VAT” oraz „Rozchód VAT”.

 

 

Okno Należności i zobowiązań

Na oknie należności i zobowiązań zostały dodane kolumny:

 • Należności VAT, Zobowiązania VAT – wartości w tych kolumnach uzupełniane są automatycznie dla dokumentów wystawianych w modułach HM i FK (dla waluty PLN) oraz przeniesień rozrachunków;
 • Kwota VAT – kolumna kalkulowana z Należności VAT, Zobowiązania VAT;
 • Należności SP VAT, Zobowiązania SP VAT – wartości w tych kolumnach uzupełniane są dla dokumentów bankowych;
 • Kwota SP VAT – kolumna kalkulowana z Należności SP VAT, Zobowiązania SP VAT;
 • Kwota VAT z przelewu – kolumna dla przelewu Split Payment;
 • Kwota VAT dyspozycji – kolumna dla dyspozycji przelewu Split Payment;
 • Przelew SP – czy został wygenerowany przelew Split Payment;

Pole „Kwota VAT” dostępna jest także w oknie edycyjnym danej należności/zobowiązania:

 

 

Rozrachunki z kont

Dodany został również parametr umożliwiający wprowadzenie kwoty VAT do rozrachunków dla dokumentów wchodzących z kont.

Parametr „Uzupełnij kwotę VAT Split Payment kwotą VAT z dokumentu” znajduje się na „Warunki / Wzór” okna pozycji dekretu. Po zaznaczeniu tego parametru przy dekretacji tworzącej rozrachunek kwota VAT zostanie przepisana domyślnie z zestawienia VAT dokument, w razie potrzeby można ją edytować na oknie rozliczeń dokumentu. Opcja dostępna tylko dla pozycji w PLN oraz tylko dla kont rozrachunkowych z analityką kontrahent.

W przypadku braku zaznaczenia parametru na pozycji dekretu, przy jednoczesnym spełnieniu warunków:

 • waluta PLN
 • konto rozrachunkowe, analityka Kontrahent

program ustawi kwotę VAT na wartość 0.00 zł z możliwością edycji na oknie rozliczeń.

 

 

Import wyciągów bankowych

W definicji pliku dodano dwa pola:

 • PRZYCHODVAT : Currency – Kwota VAT Split Payment
 • ROZCHODVAT : Currency – Kwota VAT Split Payment

Po ich uzupełnieniu kwoty będą widoczne na oknie edycyjnym w polach Przychód VAT, Rozchód VAT. Podczas realizacji dokumenty przeksięgowania wystawią się automatycznie.

 

 

Bilans otwarcia należności i zobowiązań

Dla dokumentów wprowadzanych do bilansu umożliwiono wprowadzenie Kwoty VAT .

Czy artykuł był pomocny?