W systemach Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż istnieje możliwość skorygowania VAT z dokumentów, do których nie utworzono rozrachunku lub nie zostały wprowadzone do systemu, np.:

  • dokumentów wyksięgowań VAT, które zostały wystawione w innym programie (przed wdrożeniem systemu Streamsoft)
  • dokumentów wprowadzonych za pomocą opcji Zakup /Sprzedaż z poleceń księgowania
  • korekt ręcznych VAT.

Poniższy materiał zawiera instrukcję wystawienia dokumentów, które powinny wystąpić po częściowej lub całościowej spłacie należności lub zobowiązania oraz uwzględnienia ich w pliku JPK-V7.

Korekta VAT z dokumentów zakupu

Naliczenie VAT do zakupu
Dokument do zaksięgowania należy dodać za pomocą opcji w menu: Dokumenty – Korekty – Wyksięgowanie przeterminowanych dokumentów – Korekty VAT do zakupu. Z listy dokumentów należy wybrać [NVatZak] Naliczenie VAT do zakupu.

Z uwagi na brak w systemie pierwotnego dokumentu do skorygowania, należy wyłączyć okno Znajdź dokument do skorygowania.

W kolejnym oknie należy wskazać kontrahenta, dla którego zostanie wystawiona korekta VAT.

W oknie edycyjnym dokumentu należy uzupełnić podstawowe dane na zakładce 2 Dokument, następnie na zakładce 6 JPK, Powiązania dodać oznaczenie dokumentu dla JPK Korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust 1 i 4 ustawy.

W przypadku braku oznaczenia na liście należy dodać je ze słownika oznaczeń dokumentów dla JPK.

Po zapisie dokument będzie widoczny w JPK:

  • w części deklaracyjnej jego wartość zostanie uwzględniona w polu P_46

  • w części ewidencyjnej – na zakładce Ewidencja VAT podatku naliczonego

Korekta VAT z dokumentów sprzedaży

Naliczenie VAT do sprzedaży
Dokument do zaksięgowania należy dodać za pomocą opcji w menu: Dokumenty – Korekty – Wyksięgowanie przeterminowanych dokumentów – Korekty VAT do sprzedaży. Z listy dokumentów należy wybrać [NVatSprz] Naliczenie VAT do sprzedaży.

Z uwagi na brak pierwotnego dokumentu do skorygowania, analogicznie jak w przypadku korekt VAT do zakupu, okno Znajdź dokument do skorygowania należy wyłączyć.

Po wskazaniu kontrahenta, na którego wystawiony zostanie dokument NVatSprz, należy w oknie edycyjnym uzupełnić dane na zakładce 2 Dokument.

Na zakładce 6 JPK, Powiązania należy dodać do dokumentu oznaczenie dla JPK – JPK Korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust 1 i 4 ustawy.

Po zapisie dokument będzie widoczny w JPK, na zakładce Ewidencja VAT podatku należnego. Z tego poziomu należy wprowadzić do pozycji wartości w polach Data zapłaty oraz Termin płatności.

Wartości z dokumentu NVatSprz zostaną uwzględnione w polach P_19 i P_20 dotyczących podstawy opodatkowania i podatku należnego.

Czy artykuł był pomocny?