W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzono funkcjonalność kontroli kosztów, a także korygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT.

Opcja dostępna jest w module Finansowo-Księgowym w sekcji Dokumenty –> Korekty –> Wyksięgowanie przeterminowanych dokumentów. Podczas dodawania nowego dokumentu rozwinie się podmenu, w którym dostępne są opcje umożliwiające rejestrację wyksięgowania przeterminowanych dokumentów z kosztów, przychodów lub z VAT.

Aby wyksięgować przeterminowane dokumenty, należy:

 • W menu Dokumenty -> Korekty -> Wyksięgowanie przeterminowanych dokumentów -> Rejestr przeterminowanych dok. do wyksięgowania
 • Wybrać rodzaj wyksięgowania: z kosztów, przychodów lub z VAT.

Wyksięgowanie z kosztów

 

 • Wybrać przeterminowany dokument i kliknąć na ikonę Wybierz i zamknij.

Dokumenty do wyksięgowania z kosztów dostępne są, jeżeli:

 • termin zapłaty jest krótszy niż 60 dni, a w danym dniu upływa 30 dni od terminu zapłaty,
 • termin zapłaty jest dłuższy niż 60 dni, a w danym dniu upływa 90 dni od daty zaliczenia w koszty (zaksięgowania).

Dokumenty do wyksięgowania z VAT dostępne są, jeżeli w danym dniu upływa 90 dni od terminu zapłaty.

 

 • Zostanie wyświetlone okno “Wyksięgowanie kosztów”, w którym system podpowie kwotę (użytkownik ma możliwość poprawienia jej) do wyksięgowania, zależną od wybranego dokumentu do wyksięgowania:
  • kwota netto pozostała do rozliczenia dla wyksięgowania z kosztów,
  • kwota brutto pozostała do rozliczenia dla wyksięgowania z VAT.

 

 • Kliknąć na przycisk “Zapisz”.

 

 • Gdy dokument znajduje się w spisie, należy go wyksięgować, za pomocą opcji Dodaj dokument korekty kosztów/VAT, Wyksięgowanie, Ponowne zaksięgowanie dostępnej w menu podręcznym. Pozwoli ona automatycznie wystawić odpowiedni dokument wyksięgowania:
  • Korekta kosztów odliczenie (KKoszOd) – dla kosztów,
  • Naliczenie VAT do zakupu (NVatZak) – dla VAT od dokumentów zakupu,
  • Zwrot VAT do sprzedaży (ZwVatSprz) – dla VAT od dokumentów sprzedaży.

 

 • Po wybraniu dokumentu wyksięgowania wyświetli się raport z danej operacji, informujący czy dokument został wyksięgowany.

 

 • Powstały dokument kosztowy widoczny jest w menu Dokumenty -> Korekty -> Wyksięgowanie przeterminowanych dokumentów -> Korekty kosztów przeterminowanych z datą aktualną (gdy podczas wyksięgowywania w module Finanse i Księgowość ustawiony jest aktualny miesiąc) lub z datą ostatniego dnia miesiąca (gdy podczas wyksięgowywania wybrano inny miesiąc niż aktualny).

Dla wyksięgowania z VAT dokument pojawia się odpowiednio w menu Dokumenty -> Korekty -> Wyksięgowanie przeterminowanych dokumentów -> Korekty VAT sprzedaży lub Korekty VAT zakupu.

 

 • Po wystawieniu takiego dokumentu w oknie Rejestr przeterminowanych dokumentów do wyksięgowania z kosztów / z VAT pozycja zmieni swój Status na Wyksięgowany, a użytkownik może dodatkowo w Szczegółach okna na zakładce Korekty kosztów / VAT przeterminowanych, zobaczyć powiązany dokument.

Analogicznie jak dla korekty kosztów, po wystawieniu korekty VAT w oknie Rejestr przeterminowanych dokumentów pozycja zmieni swój Status na Wyksięgowany.

Tak wystawione dokumenty w opcjach Korekty kosztów przeterminowanych lub Korekty VAT, należy zadekretować na odpowiednie konta, w celu pomniejszenia kosztów. Dodatkowo w definicjach dekretów można zdefiniować odpowiedni dekret.

Gdy wyksięgowany dokument zostanie spłacony, w oknie Rejestr przeterminowanych dokumentów do wyksięgowania z kosztów / z VAT w kolumnie Rozliczono pojawi się wartość Tak. Dodatkowo, aby szybko podejrzeć, które dokumenty w spisie są spłacone, należy kliknąć na filtr Pokaż tylko zapłacone.

Aby spłacony dokument zaksięgować w koszty / włączyć do VAT, należy kliknąć na opcję Dodaj dokument ponownego zaksięgowania znajdującą się w menu kontekstowym Wyksięgowanie, Ponowne zaksięgowanie. Opcja działa analogicznie jak dodanie dokumentu korekty, wystawiając dokumenty przeciwne:

 • Korekta kosztów naliczenie (KKoszNa) – dla kosztów,
 • Zwrot VAT do zakupu (ZwVatZak) – dla VAT od dokumentów zakupu,
 • Naliczenie VAT do sprzedaży (NVatSprz) – dla VAT od dokumentów sprzedaży.

Powstały dokument kosztowy analogicznie pojawia się w opcji “Korekty kosztów przeterminowanych” z datą aktualną (gdy w module Finanse i Księgowość ustawiony jest aktualny miesiąc) lub z datą ostatniego dnia miesiąca (gdy wybrano inny miesiąc niż aktualny). Po wystawieniu takiego dokumentu w opcji Dokumenty wyksięgowane z kosztów / z VAT pozycja zmieni swój Status na Ponownie zaksięgowany oraz można także zobaczyć powiązany dokument w Szczegółach na zakładce Korekty kosztów / VAT przeterminowanych.

Tak wystawione dokumenty w opcjach Korekty kosztów przeterminowanych lub Korekty VAT, należy zadekretować na odpowiednie konta. Dodatkowo w definicjach dekretów można zdefiniować odpowiedni dekret.

Czy artykuł był pomocny?