W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzono funkcjonalność kontroli kosztów, a także korygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT.

Opcja dostępna jest w module Finansowo-Księgowym w sekcji Dokumenty -> Korekty -> Wyksięgowanie przeterminowanych dokumentów. Podczas dodawania nowego dokumentu rozwinie się podmenu, w którym dostępne są opcje umożliwiające rejestrację wyksięgowania przeterminowanych dokumentów z kosztów lub z VAT.

Aby wyksięgować przeterminowane dokumenty, należy:

1. W menu Dokumenty -> Wyksięgowanie przeterminowanych dokumentów -> Dokumenty wyksięgowane z kosztów / z VAT wybrać na ikonę Dodaj.

2. Wybrać rodzaj wyksięgowania: z kosztów, z przychodów lub z VAT.

 

3. Wskazać przeterminowany dokument, a następnie na ikonę Wybierz i zamknij.

 

Dokumenty do wyksięgowania z kosztów dostępne są, jeżeli:

 • termin zapłaty jest krótszy niż 60 dni, a w danym dniu upływa 30 dni od terminu zapłaty,
 • termin zapłaty jest dłuższy niż 60 dni, a w danym dniu upływa 90 dni od daty zaliczenia w koszty (zaksięgowania).

Dokumenty do wyksięgowania z VAT dostępne są, jeżeli w danym dniu upływa 90 dni od terminu zapłaty.

4. Zostanie wyświetlone okno “Wyksięgowanie kosztów”, w którym system podpowie kwotę (użytkownik ma możliwość poprawienia jej) do wyksięgowania, zależną od wybranego dokumentu do wyksięgowania:

 • kwota netto pozostała do rozliczenia dla wyksięgowania z kosztów,
 • kwota brutto pozostała do rozliczenia dla wyksięgowania z VAT.

5. Zapisać za pomocą przycisku Zapisz.

6. Gdy dokument znajduje się w spisie, należy go wyksięgować, za pomocą opcji Dodaj dokument korekty kosztów/VAT, Wyksięgowanie, Ponowne zaksięgowanie dostępnej w menu podręcznym. Pozwoli ona automatycznie wystawić odpowiedni dokument wyksięgowania:

 • Korekta kosztów odliczenie (KKoszOd) – dla kosztów
 • Naliczenie VAT do zakupu (NVatZak) – dla VAT od dokumentów zakupu
 • Zwrot VAT do sprzedaży (ZwVatSprz) – dla VAT od dokumentów sprzedaży

7. Po wyborze dokumentu wyksięgowania wyświetlony zostanie raport z danej operacji.

 

8. Powstały dokument widoczny jest w menu:

 • Dla wyksięgowania z kosztów:
  Dokumenty -> Korekty -> Wyksięgowanie przeterminowanych dokumentów -> Korekty kosztów przeterminowanych z datą aktualną (gdy podczas wyksięgowywania w module Finanse i Księgowość ustawiony jest aktualny miesiąc) lub z datą ostatniego dnia miesiąca (gdy podczas wyksięgowywania wybrano inny miesiąc niż aktualny).

 • Dla wyksięgowania z VAT:
  Dokumenty -> Korekty -> Wyksięgowanie przeterminowanych dokumentów -> Korekty VAT sprzedaży lub Korekty VAT zakupu.

 

9. W przypadku wyksięgowania z VAT celem poprawnego pobrania danych do JPK_V7 należy dodać oznaczenia dokumentów.
Na zakładce 6 JPK, Powiązania należy ręcznie wskazać oznaczenie ze słownika – Korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 i 4 ustawy.

 

Po wskazaniu oznaczenia wartości dokumentu zostaną pobrane do deklaracji JPK_V7, do pól P_68 i P_69:

 

10. Po wystawieniu dokumentu w oknie Rejestr przeterminowanych dokumentów do wyksięgowania z kosztów / z VAT pozycja zmieni swój status na Wyksięgowany, a użytkownik może dodatkowo w szczegółach okna na zakładce Korekty kosztów / VAT przeterminowanych, podejrzeć powiązany dokument.

 

11. Wystawione dokumenty w opcjach Korekty kosztów przeterminowanych lub Korekty VAT, należy zadekretować na odpowiednie konta w celu pomniejszenia kosztów. W definicjach dekretów istnieje możliwość zdefiniowania odpowiedniego dekretu.

Gdy wyksięgowany dokument zostanie spłacony, w oknie Rejestr przeterminowanych dokumentów do wyksięgowania z kosztów / z VAT w kolumnie Rozliczono pojawi się wartość Tak. W celu szybkiego podglądu spłaconych dokumentów należy wybrać filtr Pokaż tylko zapłacone.

 

Do zaksięgowania w koszty/włączenia do VAT dokumentu spłaconego służy opcja Dodaj dok. ponownego zaksięgowania znajdującą się w menu kontekstowym Wyksięgowanie, Ponowne zaksięgowanie.

 

Opcja działa analogicznie jak dodanie dokumentu korekty, wystawiając dokumenty przeciwne:

 • Korekta kosztów naliczenie (KKoszNa) – dla kosztów
 • Zwrot VAT do zakupu (ZwVatZak) – dla VAT od dokumentów zakupu
 • Naliczenie VAT do sprzedaży (NVatSprz) – dla VAT od dokumentów sprzedaży.

Powstały dokument kosztowy analogicznie pojawia się w oknie: Korekty VAT sprzedaż, Korekty VAT zakup lub zakup, Korekty kosztów przeterminowanych z datą aktualną (gdy w module Finanse i Księgowość ustawiony jest aktualny miesiąc) lub z datą ostatniego dnia miesiąca (gdy wybrano inny miesiąc niż aktualny). Po wystawieniu takiego dokumentu w oknie Rejestr przeterminowanych dokumentów do wyksięgowania z kosztów, przychodów, Vat pozycja zmieni swój status na Ponownie zaksięgowany, a powiązany dokument jest dostępny do podglądu w szczegółach okna, na zakładce Korekty kosztów / VAT przeterminowanych.

 

Wystawione dokumenty korekt należy zadekretować na odpowiednie konta.

Czy artykuł był pomocny?