Od wersji 14.1.365.38 w systemach Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż dostępna jest funkcjonalność Konfigurator sprawdzań finansowych. Umożliwia ona utworzenie własnych formularzy deklaracji od podstaw lub na bazie predefiniowanych wzorów, np. bilansu. Przygotowany formularz można dodać do sprawozdania finansowego. Narzędzie to ma zastosowanie m.in. w przypadku:

 •  zmiany formy opodatkowania na tzw. CIT estoński (ryczałt od dochodów spółek), gdzie w formularzu bilansu wymagane są dodatkowe pozycje dotyczące kapitału własnego
 • stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR)
 • na potrzeby controllingu finansowego

Konfigurator sprawozdań finansowych

W menu Sprawozdania -> Formularze dostępna jest funkcjonalność Konfigurator Formularzy sprawozdań finansowych.

 

Konstrukcja formularzy obejmuje:

 • Definicje formularzy sprawozdań finansowych
 • Definicje kolumn formularzy
 • Definicje nagłówków formularzy

Konfigurację należy wykonać w odpowiedniej kolejności – najpierw należy wprowadzić definicję kolumn oraz nagłówków, a następnie można przystąpić do właściwego definiowania formularza.

Definicje kolumn formularzy

Za pomocą słownika należy określić ilość kolumn w danym formularzu oraz ich zawartość. W oknie domyślnie zaczytane są standardowe formularze, które użytkownik może skopiować a za pomocą opcji Kopiuj Ctrl+F3. Dodanie nowej kolumny możliwe jest za pomocą opcji Dodaj F3.

 

W obu przypadkach okno ustawień zawiera opcje podglądu, dodawania, edycji i usuwania kolumn, a także zmiany ich kolejności.

 

Celem wprowadzenia kolumny należy określić:

 • Nazwę – nazwa kolumny wyświetlana na formularzu
 • Okres – rok lub miesiąc
 • Zakres – wybór jednej z wartości listy rozwijanej: bieżący, okresy następne lub poprzednie
 • JPK tag – pole należy uzupełnić w przypadku, gdy formularz wchodzi w skład sprawozdania finansowego

Definicje nagłówków formularzy

Opcja służy do określenia pól z podstawowymi informacjami o przedsiębiorstwie i osobie odpowiedzialnej za wypełnienie, stanowiących nagłówek danego formularza. Okno zawiera katalog podstawowych, predefiniowanych formularzy uwzględnianych w sprawozdaniu finansowym (JPK_SF), które użytkownik może skopiować i zmodyfikować na własne potrzeby. Istnieje również możliwość dodania nowej pozycji.

 

Pole nagłówka należy wybrać z listy dostępnych wartości, a system umożliwia zmianę nazwy wyświetlanej na formularzu.

 

Podczas uzupełniania sekcji Osoby odpowiedzialne za wypełnienie formularza należy wskazać stanowisko danej osoby:

 • Kierownik jednostki
 • Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg
 • Stanowisko inne – wybór tej wartości umożliwa określenie stanowiska bezpośrednio w danych formularza

Definicje formularzy sprawozdań finansowych

Na podstawie zdefiniowanych indywidualnie kolumn oraz nagłówków możliwe jest skonfigurowanie docelowego formularza. Analogicznie jak w wyżej opisanych krokach, system daje możliwość tworzenia formularza na bazie predefiniowanych wzorów (poprzez opcje Kopiuj Ctrl+ F3) lub utworzenia nowej pozycji od podstaw (Dodaj F3).

Okno definicji formularza składa się z zakładek:

1 Podstawowe

 

Zawierającej pola:

 • Formularz – należy wskazać jeden z formularzy wchodzących w skład sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa
 • Nazwa – należy wprowadzić własna nazwę formularza
 • Sposób wyliczania – należy wybrać jedną z wartości: Wartość pełna, Wartość w tys. (odcięta) lub Wartość w tys. (zaokrąglona)
 • Nagłówek – należy wskazać definicję nagłówka formularza, np. definicję zdefiniowaną wcześniej zgodnie z opisanym wyżej krokami
 • Definicja kolumn – należy wskazać definicję kolumn, np. definicję zdefiniowaną wcześniej zgodnie z opisanym wyżej krokami
 • Aktywny – steruje aktywnością danego formularza. Po usunięciu zaznaczenia, formularz nie będzie możliwy do wyboru podczas generowania danego dokumentu, np. bilansu lub rachunku zysków i strat.

Uzupełnienie pól jest konieczne, aby przejść do edycji kolejnej zakładki.

 

2 Pola formularza

W przypadku kopiowania predefiniowanego formularza, po przejściu na zakładkę, system wyświetli zapytanie Czy skopiować pola z formularza źródłowego? Wybór Tak spowoduje skopiowanie pozycji formularza, jeśli wybrany zestaw kolumn nie został zmodyfikowany, program skopiuje wszystkie ustawienia. W przypadku modyfikacji wprowadzonych przez użytkownika w standardowym wzorze formularza – program wprowadzi tylko te wartości gdzie zakres i typ kolumny jest taki sam.
Po wyborze Nie użytkownik będzie mógł samodzielnie dodać pozycje.

Struktura dodawanych pól formularza może być budowana w formie drzewa, poprzez opcje Dodaj podrzędne F3 i Dodaj równorzędne Ctrl+F3 . Kolumny wyświetlane są zgodnie z definicją wybraną na zakładce 1 Podstawowe.

 

Po wyborze jednej z opcji wyświetlone zostanie okno Definicji pola formularza. Za pomocą dostępnych pól użytkownik konfiguruje sposób wyświetlania oraz metodę obliczania wartości pola.

 

Podstawowe
W sekcji należy podać nazwę pola, która będzie wyświetlana na formularzu. Dodatkowo istnieje możliwość wyróżnienia pola pogrubieniem lub kursywą.

JPK
Sekcję należy uzupełnić w przypadku, gdy formularz wchodzi w skład sprawozdania finansowego (JPK_SF). Pole JPK uzupełniane jest na podstawie słownika Tagi do JPK_SF. Istnieje możliwość dodania własnego tagu i podania podstawy prawnej.

Jeśli dodane pole stanowi szczegółową informację wynikającą z potrzeb lub specyfiki jednostki, należy dodatkowo zaznaczyć Pozycja uszczegóławiająca.

Przykład:

W celu dodania trzeciego wpisu do sekcji Pasywa → IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym należy dodać nową podpozycję z oznaczeniem Pozycja uszczegóławiająca i nazwą pola do JPK: Pasywa_A_IV>PozycjaUszczegolawiajaca_1

W celu dodania wpisu do sekcji Pasywa → VI. Zysk (strata) netto należy dodać nową podpozycję z oznaczeniem Pozycja uszczegóławiająca i nazwą pola do JPK: Pasywa_A_VI>PozycjaUszczegolawiajaca

Wartości

W sekcji należy zdefiniować w jaki sposób mają być wyliczane wartości dla poszczególnych kolumn. Użytkownik może wybrać jedną z metod:

 • Pole puste – pole pozostanie nieuzupełnione
 • Wartość wpisana – wartość pola będzie uzupełniana ręcznie przez użytkownika
 • Suma podrzędnych – wartość pola będzie sumowana z wartości pól podrzędnych
 • Wartość ze wzoru – wartość pola będzie wyliczana na podstawie kont księgowych wskazanych we wzorze zdefiniowanym przez użytkownika
 • Wyliczana z pól – wartość wyliczana będzie na podstawie innych pól formularza wskazanych przez użytkownika

Wybrany sposób wyliczania każdej pozycji jest prezentowany w formie graficznej.

Istnieje możliwość migracji zdefiniowanych formularzy między oddziałami. Opcja Import/eksport między oddziałami dostępna jest w menu kontekstowym okna.

 

Podczas migracji przenoszone są również wzory, a w przypadku braku odpowiednich kont na bazie, do której odbywa się import – program wyświetli informację w raporcie.

Formularze

Skonfigurowany formularz jest dostępny do wystawienia w menu: Sprawozdania -> Formularze -> wybrany formularz, np. Bilans.
W programie możliwe jest dodawanie formularzy w dwóch trybach – za pomocą dotychczas stosowanego standardowego formularza lub poprzez indywidualnie zdefiniowany formularz. Trybem dodawania steruje parametr w konfiguracji systemu Ustawienia – Księgowość – Ustawienia – Włączona nowa biblioteka formularzy (F3), którego ustawienie na wartość:

 • NIE – spowoduje, że wybór opcji Dodaj F3 skutkować będzie dodaniem standardowego formularza, a pod skrótem klawiszowym Ctrl+F3 oraz w menu kontekstowym dostępna będzie opcja Dodaj formularz definiowany

 

 • TAK – spowoduje, że wybór opcji Dodaj F3 skutkować będzie dodaniem formularza definiowanego, natomiast w celu dodania standardowego formularza konieczne będzie skorzystanie z opcji w menu kontekstowym lub skrótu klawiszowego Ctrl+F3


Wybór trybu dodawania formularzy jest zapisywany w kontekście firmy i stosowany będzie dla wszystkich jej użytkowników.

 

Zdefiniowany przez użytkownika formularz np. Bilans-jednostka mikro należy wskazać w oknie Definicje formularzy.

 

W kolejnym kroku należy określić parametry danego formularza:

 

Okno edycyjne formularza składa się z zakładek:

Nagłówek

Prezentowane są podstawowe informacje o danym formularzu, które zostały określone w definicji nagłówka formularza.

 

Dodatkowo użytkownik ma możliwość edycji opisu i osoby odpowiedzialnej za wypełnienie formularza, a także poprzez zastosowanie wymuszeń – zmiany danych nagłówka.

Formularz

Zakładka zawiera wiersze z pozycjami formularza oraz kolumnami, które zostały określone w Definicji formularzy.

 

Wartości zostaną wyliczone zgodnie z metodą wskazaną dla danego pola w definicji formularza, a dodatkowo użytkownik ma możliwość wymuszenia wartości pola, edycji oraz usunięcia wzoru. Mechanizmy te dostępne są w menu kontekstowym pola lub pod przyciskiem Opcje.

Zatwierdzony formularz możliwy jest do wskazania w oknie konfiguracyjnym e-Sprawozdania.

Uwagi

Zakładka umożliwia wprowadzenie indywidulanych uwag do tworzonego formularza.

Dodatkowe opcje formularzy

Pod przyciskiem Opcje dostępne są funkcjonalności:

 

 • Eksport formularza do arkusza kalkulacyjnego – program przenosi do arkusza kalkulacyjnego wiersze i kolumny formularza wraz z nagłówkiem

 

 • Import z arkusza kalkulacyjnego do formularza – umożliwia import na podstawie pliku CSV kwot formularza wg kolejności pól na formularzu. Tytuł, numery i nazwy pól zostaną pominięte. W oknie importu należy określić sposób importu danych oraz wskazać plik. Po zatwierdzeniu przyciskiem Importuj dane z pliku zostaną zaczytane do zakładki 2 Formularz.

 

Pod przyciskiem Drukuj dostępne są opcje:

 • Drukuj – wydruk standardowy formularza
 • Wydruk wzorów – wszystkie pola – w przypadku wprowadzenia wzorów do obliczenia kwot pól formularza, wydruk ten zawiera wszystkie kolumny formularza oraz dodatkowe kolumny z prezentacją zastosowanych wzorów
 • Wydruk pól ze wzorami – w przypadku wprowadzenia wzorów do obliczenia kwot pól formularza, wydruk prezentuje tylko te pola, w których wzory zostały zastosowane
 • Podgląd w tabeli – opcja umożliwia podgląd danych w formie tabeli, możliwej do wyświetlenia w trybie tabeli zaawansowanej lub jako Analizy wielowymiarowe (opcja dostępna w przypadku posiadania licencji na narzędzie Pivot)

 

 • Wydruki definiowane – umożliwia ustawienie wydruku definiowanego formularza. Opcja jest dostępna w przypadku posiadania licencji na moduł Raporty i Formularze.

Czy artykuł był pomocny?