Od wersji 10.0.358 systemy Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż pracują w oparciu o serwer bazy danych Firebird 3.0. W poniższym materiale znajduje się instrukcja instalacji tego silnika bazodanowego.

Instalacja w systemie WINDOWS

1.Ze strony https://firebirdsql.org/en/server-packages/ należy pobrać plik instalacyjny z rozszerzeniem .exe odpowiedni dla środowiska WINDOWS:

2. W celu instalacji należy:

2.1. Uruchomić plik instalacyjny i wybrać język:

2.2. Zaakceptować umowę licencyjną:

2.3. W oknie wyboru narzędzi do zainstalowania należy zaznaczyć wszystkie:

2.4. Silnik bazodanowy należy zainstalować jako SuperServer. W przypadku, gdy na naszym serwerze mają funkcjonować dwie instalacje silnika Firebird należy odznaczyć opcję Copy Firebird client library to <system> directory?

Uwaga!

W przypadku, kiedy ilość jednocześnie pracujących użytkowników będzie mniejsza niż 10 osób lub jest to instalacja wielofirmowa (instalacja programu posiada wiele baz danych), zalecamy instalację silnika bazodanowego jako Classic server.

2.5. Po poprawnej instalacji powinien wyświetlić się komunikat o zakończeniu instalacji. W oknie komunikatu należy odznaczyć opcję After installation – What Next i zakończyć operację poprzez przycisk Finish.

3. Następnie należy pobrać bibliotekę dll do lokalizacji z instalacją Firebird – C:\Program Files\Firebird\Firebird_3_0\UDF

Plik biblioteki do pobrania znajduje się na serwerze ftp w lokalizacji: ftp://ftp.streamsoft.pl/programy/FIREBIRD/3.0.x/UDF

4. Włączenie uwierzytelniania Legacy_Auth będzie konieczne tylko w przypadku używania zewnętrznych aplikacji korzystających ze starych sterowników silnika Firebird.

W zoptymalizowanym pliku konfiguracyjnym są już zawarte najważniejsze parametry potrzebne do działania programu Prestiż z nowym silnikiem Firebird:

  • WireCrypt = Enabled
  • AuthServer = Srp, Win_Sspi
  • AuthClient = Srp, Win_Sspi
  • UserManager = Srp

Instalacja w systemie LINUX

Uwaga!

Minimalne wymagania do prawidłowego działania silnika Firebird 3.0 w środowisku operacyjnym LINUX:

  • CentOS Linux 7 lub CentOS Stream 8
  • Debian 9

Należy pamiętać, że najbardziej wydajne i bezpieczne działanie silnika Firebird odbywa się na najnowszej wybranej dystrybucji systemu operacyjnego.

 

1.Ze strony https://firebirdsql.org/en/server-packages/ do lokalizacji /opt należy pobrać plik z rozszerzeniem tar.gz odpowiedni dla środowiska LINUX

2. Plik należy umieścić w lokalizacji /opt na serwerze:

Przykład polecenia:

cd /opt wget https://github.com/FirebirdSQL/firebird/releases/download/v3.0.8/Firebird-3.0.8.33535-0.amd64.tar.gz

3. W następnym kroku należy zainstalować biblioteki konieczne do działania silnika Firebird:

Polecenie dla systemów z rodziny Debian:

sudo apt -y install libncurses5 libtommath1 sudo ln -s libtommath.so.1 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtommath.so.0

4. Archiwum należy rozpakować w lokalizacji /opt/firebird:

Treść polecenia w LINUX:

tar -zxvf Firebird-3.0.8.33535-0.amd64.tar.gz

5. Następnie należy uruchomić instalatora i wprowadzić hasło użytkownika SYSDBA (podstawowe hasło to: masterkey. Dla zwiększenia

bezpieczeństwa zalecane jest użycie innego hasła)

cd /opt/Firebird-3.0.8.33535-0.amd64 ./install.sh Firebird 3.0.8.33535-0.amd64 Installation Press Enter to start installation or ^C to abort Extracting install data Please enter new password for SYSDBA user: masterkey Install completed

6. Po wykonaniu powyższych czynności Firebird powinien poprawnie działać.

Weryfikację działania można wykonać za pomocą poleceń:

systemctl status firebird-superserver ● firebird-superserver.service - Firebird Database Server ( SuperServer ) Loaded: loaded (/lib/systemd/system/firebird-superserver.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Fri 2022-01-07 12:03:43 CET; 3min 35s ago Process: 1620 ExecStart=/opt/firebird/bin/fbguard -daemon -forever (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 1621 (fbguard) Tasks: 4 (limit: 2341) Memory: 1.5M CPU: 44ms CGroup: /system.slice/firebird-superserver.service ├─1621 /opt/firebird/bin/fbguard -daemon -forever └─1622 /opt/firebird/bin/firebird Jan 07 12:03:43 debian systemd[1]: Starting Firebird Database Server ( SuperServer )... Jan 07 12:03:43 debian systemd[1]: Started Firebird Database Server ( SuperServer ).

Uwaga!

W przypadku kiedy ilość jednocześnie pracujących użytkowników będzie mniejsza niż 10 osób lub jest to instalacja wielofirmowa (klient posiada wiele baz danych), zalecamy instalację silnika bazodanowego jako Classic server.

W celu zmiany w trybu serwera w systemach Linux, należy uruchomić skrypt /opt/firebird/bin changeServerMode.sh oraz podać na jaki tryb chcemy przejść:

/opt/firebird/bin/changeServerMode.sh Firebird server may run in 2 different modes - super and classic. Super server provides better performance, classic - better availability. Which option would you like to choose: (super|classic) [super] classic Stopping currently running engine... Starting firebird in classic server mode... Done.

Po udanej zmianie z trybu SuperServer na ClassicServer można sprawdzić status działającej usługi za pomocą komendy:

systemctl status firebird-classic.socket ● firebird-classic.socket - Firebird Classic Activation Socket Loaded: loaded (/lib/systemd/system/firebird-classic.socket; enabled; preset: enabled) Active: active (listening) since Fri 2024-03-29 15:37:16 CET; 993ms ago Listen: [::]:3050 (Stream) Accepted: 2; Connected: 0; Tasks: 0 (limit: 9253) Memory: 8.0K CPU: 741us CGroup: /system.slice/firebird-classic.socket

7. Następnie konieczne jest skopiowanie biblioteki udf_st.so do lokalizacji /opt/firebird/UDF.

Biblioteka znajduje się w lokalizacji:

ftp://ftp.streamsoft.pl/programy/FIREBIRD/3.0.x/UDF

Do kopiowania użyć można narzędzia Midnight Commander:

mv udf_st.so /opt/firebird/UDF/k

Po skopiowaniu biblioteki konieczne jest nadanie odpowiednich uprawnień do tego pliku oraz zmiany właściciela. W tym celu należy skorzystać z poleceń:

chmod 744 udf_st.so chown firebird:firebird udf_st.so

8. W kolejnym kroku należy pobrać zoptymalizowany plik konfiguracyjny firebird.conf dla architektury SuperServer ze strony: https://ib-aid.com/en/optimized-firebird-configuration/.

Należy wybrać odpowiedni link w zależności od ilości pamięci RAM na serwerze:

W zoptymalizowanym pliku konfiguracyjnym są już zawarte najważniejsze parametry potrzebne do działania programu Streamsoft Prestiż, Streamsoft Pro z nowym silnikiem Firebird:

  • WireCrypt = Enabled
  • AuthServer = Srp, Win_Sspi
  • AuthClient = Srp, Win_Sspi
  • UserManager = Srp

Pamięć RAM w systemach Linux można sprawdzić poleceniem:

free -g

Plik konfiguracyjny należy umieścić w folderze instalacyjnym silnika Firebird – /opt/firebird

Przykładowa komenda do pobrania pliku:

wget https://ib-id.com/download/firebirdconf/firebird_30_superserver_64bit_ram16gb.conf

Następnie konieczna jest zmiana nazwy pliku na firebird.conf

Przykładowa komenda do zmiany nazwy:

mv firebird_30_superserver_64bit_ram16gb.conf firebird.conf

Uwaga!

W przypadku kiedy chcemy zostawić włączony tryb Super Server, należy ustawić parametr Page Buffers na wartość 0 w nagłówku wszystkich baz danych systemu Streamsoft Prestiż. Wówczas silnik bazodanowy będzie wykorzystywał wartość parametru z głównego, zoptymalizowanego pliku konfiguracyjnego. Taką czynność można wykonać komendą:

/opt/firebird/bin/gfix -buffers 0 BAZA.gdb

9. Po wgraniu zoptymalizowanego pliku konfiguracyjnego zostanie utworzony użytkownik SYSDBA z typem autoryzacji „Legacy Authentication”.

Należy zmienić jego hasło łącząc się do przykładowej bazy danych (w poniższym przykładzie podane zostało hasło domyślne: masterkey. Podczas dokonywania zmiany należy wpisać hasło, jakie zostało podane w procesie instalacji.).

/opt/firebird/bin/isql -user SYSDBA -password masterkey localhost:/opt/firebird/examples/empbuild/employee.fdb

Po udanym zalogowaniu należy wpisać zapytanie:

ALTER USER SYSDBA SET PASSWORD 'nowe_haslo' USING PLUGIN Legacy_UserManager;

Następnie zaakceptować zmiany i wyjść z narzędzia isql:

COMMIT; EXIT;