Użytkownik systemu Streamsoft Prestiż ma możliwość zaimportowania paczki dokumentów z programów zewnętrznych (z programów DOS-a: KOR i KKH, modułu Handlowo – Magazynowego oraz z pliku tekstowego) do modułu Finanse i Księgowość.

Aby wykonać import z programów zewnętrznych należy:

  • W menu System -> Konfiguracja -> Ustawienia -> Księgowość -> Import -> włączyć na TAK parametr: Import z programów zewnętrznych.

W module Finansowo – Księgowym, menu Dokumenty -> Import danych do poleceń księgowania uruchomić opcję Import z programów zewnętrznych oraz wcisnąć ikonę Dodaj.

Następnie podać katalog danych, który zostanie zaimportowany do systemu. Określić, z którego miesiąca mają być pobrane dane do importu oraz określić sposób kodowania znaków (opcje widoczne w oknie Import PK z:, są inne dla poszczególnych programów zewnętrznych).

Dane znajdą się w buforze, w którym można wprowadzać zmiany. Po kliknięciu na przycisk <Wyślij> nie ma już takiej możliwości.

Przy imporcie z pliku tekstowego można importować dokumenty walutowe.

Zawartość paczki dokumentów można podejrzeć za pomocą ikony Pokaż umieszczonej na pasku narzędzi w oknie Paczki dokumentów z systemów zewnętrznych.

UWAGA !
Ważne jest, by podczas importu paczki w module Finansowo – Księgowym, dana firma była ustawiona jako Centrala w module Administratora.

Czy artykuł był pomocny?