Opcja e-Sprawozdania pozwala firmom tworzyć pełne e-sprawozdanie finansowe, którego składowe to:

 • Bilans
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
 • Rachunek przepływów pieniężnych
 • Dodatkowe informacje dotyczące podatku dochodowego
 • Załączniki (noty i objaśnienia)

Narzędzie e-Sprawozdanie Streamsoft PRO/Prestiż zawiera różne warianty sprawozdań, przewidywanych odpowiednio dla mikro, małych i dużych firm oraz NGO. Pozwala to jego użytkownikom tworzyć odpowiedni format – XML od razu w jednym pliku. Wygodnie, sprawnie, bez ryzyka pomyłek!

Opcja dostępna jest w menu „Sprawozdania” w module „Finanse i księgowość” lub „Księga podatkowa”.

 

Przygotowanie e-Sprawozdania

Dane potrzebne do utworzenia e-Sprawozdania
Aby przygotować e-Sprawozdanie należy wcześniej odpowiednio skonfigurować system i wypełnić odpowiednie dane w systemie:

 • Wymagana jest baza dodatkowych dokumentów.
 • Dane firmy (System – Dane firmy) :
  • Dane podstawowe (zakładka 1 Dane podstawowe).
  • Adres firmy (zakładka 2 Adres).
  • NIP lub KRS (zakładka 4 Działalności).
  • Kod PKD (zakładka 4 Działalności).
  • Data zakończenia działalności – pole opcjonalne wypełniane tylko gdy firma składa e-Sprawozdanie po zakończeniu działalności.

Konfigurator JPK (Sprawozdania – JPK – Konfigurator JPK) – Na zakładce „8 e-Sprawozdania” określić:

 • Rodzaj jednostki – determinuje strukturę JPK-SF oraz jakie formularze księgowe będzie można wybrać do sporządzenie e-Sprawozdania. Dostępne są warianty : jednostka inna, jednostka mała, jednostka mikro, jednostka pożytku publicznego.

 

 • Przygotowanie formularzy księgowych. W zależności od rodzaju jednostki oraz zasad przyjętych w polityce rachunkowości firmy należy utworzyć na odpowiedni dzień formularze księgowe takie jak:
  • Bilans
  • Rachunek zysków i strat – wymagane jest wybranie jednego z wariantów : wariant kalkulacyjny lub porównawczy
  • Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
  • Rachunek przepływów pieniężnych– wymagane jest wybranie jednej z metod : metoda pośrednia lub metoda bezpośrednia
  • Dodatkowe informacje dotyczące podatku dochodowego – Specjalny formularz, którego strukturę definiuje za pomocą słownika „Definicja informacji dodatkowej dotyczącej podatku dochodowego” (opisano niżej)

– formularze są opcjonalne wg technicznej specyfikacji pliku JPK-SF.

 

WAŻNA informacja o kwotach w kolumnach formularzy

Aby dane do e-Sprawozdania zostały poprawnie pobrane z formularzy księgowych Bilans, RZiS w.p. RziS w.k. (wariant z 2 kolumnami), Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, Rachunek przepływów pieniężnych, ważne jest by:

 • w pierwszej kolumnie znajdowały się „Kwoty na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
 • w drugiej kolumnie znajdowały się „Kwoty na dzień kończący bieżący rok obrotowy

Aby dane do e-Sprawozdania zostały poprawnie pobrane z formularzy księgowych RziS w.k. (wariant z 3 kolumnami), ważne jest by:

 • w drugiej kolumnie znajdowały się „Kwoty na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
 • w trzeciej kolumnie znajdowały się „Kwoty na dzień kończący bieżący rok obrotowy

 

Utworzenie e-Sprawozdania

Utworzenie sprawozdania odbywa się w opcji „e-Sprawozdania” (Sprawozdania – e-Sprawozdania). W oknie należy wybrać „Dodaj (F3)” i w oknie edycyjnym wypełnić wymagane dane:

 • 1 Podstawowe – Dane podstawowe takie jak struktura, cel, zakres dat, nazwa, opis oraz wskazać konfigurator
 • 2 Parametry i formularze
  • Parametry sprawozdania:
   • Identyfikator podmiotu(P_1D)” – wybiera NIP lub KRS. W zależności od tego czy firma składa e-Sprawozdanie do KAS lub do KRS należy wybrać odpowiedni identyfikator
   • „Sprawozdanie zawiera dane łączne (P_4)” – Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe.
   • „Zastosowane uproszczenia (dla jednostka mała P_4)” – Opis zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych. Pole należy wypełnić gdy tworzymy e-sprawozdanie dla jednostki małej.
   • „Założenie kontynuowania działalności (P_5A)” – Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości
   • „Okoliczności wskaz. na zagroż. kontynuowanie działalności (P_5B)” – Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności oraz opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności.
   • „Sprawozdanie finansowe po połączeniu spółek (P_6A)” – Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek, oraz opis zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów).
  • Formularze księgowe – wskazanie formularzy które składają się na e-Sprawozdanie.
   • „Formularze wyrażone w tysiącach” – czy formularze będą zawierać dane w tys. zł.
   • Bilans
   • Rachunek zysków i strat
   • Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
   • Rachunek przepływów pieniężnych
   • Informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego
 • 3 Załączniki do e-Sprawozdań – Wybrane pliki, które firma chce załączyć do e-Sprawozdania. Np. dodatkowe dokumenty w formacie PDF. Takie pliki zostaną włączone do pliku XML.

System pozwala wybrać tylko takie formularze, które są zatwierdzone, zawierają dane w zł lub w tys. zł (patrz parametr „Formularze wyrażone w tysiącach”) oraz pasują do rodzaju jednostki wskazanej w konfiguratorze.

 

 

Dodatkowe informacje dotyczące podatku dochodowego

Jest to specjalny formularz, który jest wymagany przy składaniu e-Sprawozdania. Formularz zawiera 8 sekcji od B do I. Każda sekcja może zawierać dowolną ilość definiowanych pozycji. Aby można było określić strukturę każdej sekcji dla tego formularza dodano 2 słowniki umożliwiające stworzenie jego struktury:

 • Definicja informacji dodatkowej dotyczącej podatku dochodowego (menu „Sprawozdania – Formularze – Definicja informacji dodatkowej dotyczącej podatku dochodowego”. Słownik w którym przypisuje się każdej sekcji odpowiednie pozycje wybrane z drugiego słownika.
 • Pozycje użytkownika informacji dodatkowej dotyczącej podatku dochodowego (menu „Sprawozdania – Formularze – Pozycje użytkownika informacji dodatkowej dotyczącej podatku dochodowego”. Słownik w znajduje się spis pozycji jakie można wybrać dla definicji informacji dodatkowej dotyczącej podatku dochodowego.

 

Podpisywanie e-Sprawozdania podpisem elektronicznym

Na oknie e-Sprawozdania na zakładce „Wygenerowane pliki XML” dostępna jest opcja „Podpisz sprawozdanie”. Umożliwia ona podpisanie pliku za pomocą podpisu kwalifikowanego. Podpisać można tylko zatwierdzone sprawozdanie (opcja „Zatwierdź”).

Czy artykuł był pomocny?