W systemie wprowadzono ewidencję dokumentów SAD, która ma na celu odpowiednie rozliczenie dokumentu
SAD z dokumentami importowymi. W menu Dokumenty → Dokumenty SAD po kliknięciu na Dodaj (F3) możliwe jest
wprowadzenie kwot z dokumentu SAD do systemu Prestiż. W oknie edycyjnym na zakładce Dokument w sekcji dane
SAD operator podaje dane z dokumentu SAD:

Waluta – waluta z dokumentu SAD,

 • Kwota waluty – kwota waluty z dokumentu SAD,
 • Kurs – Kurs z dokumentu SAD,
 • Kwota PLN – kwota podstawy do opodatkowania w złotówkach z dokumentu SAD.
  Kwota wynika z przeliczenia kwoty z walucie i kursu. Dodatkowo w przypadku, gdy na dokumencie SAD kwota
  jest inaczej wyliczona, obok pola znajduje się przełącznik Ręcznie, umożliwiający wymuszenie kwoty,
 • Cło – procent cła z dokumentu SAD. Obok znajduje się kwota wyliczonego cła (Kwota PLN x procent cła).
  Dodatkowo w przypadku, gdy na dokumencie SAD kwota cła jest inaczej wyliczona, obok pola znajduje się
  przełącznik Ręcznie, umożliwiający wymuszenie kwoty,
 • Akcyza – procent akcyzy z dokumentu SAD. Obok znajduje się kwota wyliczonej akcyzy cła ((Kwota PLN + Cło) x
  procent akcyzy). Dodatkowo w przypadku, gdy na dokumencie SAD kwota akcyzy jest inaczej wyliczona, obok
  pola znajduje się przełącznik Ręcznie, umożliwiający wymuszenie kwoty,
 • Inne – dodatkowa/inna wartość zwiększająca kwotę na dokumencie SAD

Po wpisaniu kwot użytkownik może kliknąć na opcję Przepisz do aktywnego pola zestawienia VAT, która spowoduje, że system przepisze kwotę Razem z danych SAD do aktualnie wybranego pola netto z zestawienia VAT. Gdy nie jest wybrane żadne pole system przepisze do pola netto dla stawki podstawowej.

Przy zamykaniu dokumentu system sprawdza czy kwota z pola Razem z danych SAD jest równa kwocie NETTO z sekcji Kwoty VAT i wyświetla odpowiedni komunikat, gdy jest ona inna.

Dodatkowo na zakładce Dokumentacja operator systemu ma możliwość podpięcia skanu oryginału dokumentu SAD, w celu weryfikacji poprawności wpisanych kwot.

Dokumenty SAD wchodzą do zestawienia VAT oraz rozliczane są w deklaracji VAT-7 w sekcji Nabycie towarów i usług oraz podatek naliczony z uwzględnieniem korekt.

Powiązanie dokumentów SAD z dokumentami importowymi

W module Handlowo-Magazynowym wprowadzono opcję wyboru dokumentów wchodzących w skład kwoty zwiększającej cenę zakupu. Będąc w oknie Szacowanie ceny zakupu, należy kliknąć na opcję Wybierz (F6), znajdującą się obok pola PLN.

Po jej wybraniu otworzy się tabela ze spisem dokumentów powiązanych, które zwiększają ceną zakupu. W oknie tym, należy kliknąć na Dodaj (F3) i wybrać dokument SAD lub dokument kosztowy. W polu Kwota z dokumentu system podpowie kwotę zwiększenia, którą dodatkowo można poprawić. Po zamknięciu okna z wybranymi dokumentami, kwota z pola PLN nie będzie już dostępna do edycji, a opis pola zmieni się na (kwota z wybranych dokumentów) PLN.

UWAGA!
Aby poprawnie rozliczyć VAT z dokumentów SAD i powiązanych z nimi dokumentów importowych, w definicji dokumentu na zakładce Podstawowe dodano parametr VAT nie wchodzi do rejestru VAT (rozliczenie VAT na podstawie powiązanych dokumentów SAD).

Wystawione dokumenty z włączonym parametrem nie wejdą do zestawienia VAT, ani nie będę uwzględnione w deklaracji VAT-7. (Opcja dostępna z poziomu modułu Handlowo-Magazynowego.)

Czy artykuł był pomocny?