W systemie dostępna jest ewidencja dokumentów SAD, która ma na celu odpowiednie rozliczenie tych dokumentów z dokumentami importowymi. Umożliwia ona wprowadzenie kwot z dokumentu do systemu zarówno w przypadku rozliczenia importu towarów na zasadach ogólnych jak i uproszczonych.

Podstawowe parametry na definicjach dokumentów

Domyślnie dokumenty SAD nie są dokumentami rozrachunkowymi. Na definicji dokumentu możemy jednak włączyć ustawianie definicji Wchodzi do rozrachunków z kont dzięki czemu po dekretacji takiego dokumentu w rozrachunkach pojawi się kwota zadekretowana na wskazane konto rozrachunkowe.

 

 

W programie jest możliwość zadekretowania poszczególnych wartości z dokumentu SAD:

 • Podstawa PLN (dane z SAD),
 • Cło (dane z SAD),
 • Akcyza (dane z SAD),
 • Inne (dane z SAD)

 

Ustawienie to znajduje się w definicji dekretu:

Słowniki – Definicje dekretów – wybór właściwej definicji – Pozycje dekretów – Dodaj

 

Innym ustawieniem związanym z dokumentami SAD jest parametr VAT nie wchodzi do rejestru VAT (rozliczenie VAT na podstawie powiązanych dokumentów SAD) na definicji faktury importowej.

Moduł Handlowo-Magazynowy → Słowniki → Definicje dokumentów HM → wybrany dokument → popraw → zakładka 1 Podstawowe

 

Dokumenty importowe wystawione po włączeniu tego parametru nie będą widoczne w rejestrach i deklaracjach VAT.

 

 

Dokumenty SAD w module FK

Dokument SAD dostępny jest w module Finanse i księgowość → Dokumenty → Dokumenty SAD. W oknie edycyjnym dokumentu na zakładce Dokument operator podaje dane z dokumentu celnego:

 • Waluta – waluta z dokumentu SAD.
 • Kwota waluty – kwota waluty z dokumentu SAD.
 • Kurs – Kurs z dokumentu SAD.
 • Kwota PLN – kwota podstawy do opodatkowania w złotówkach z dokumentu SAD. Wartość w polu wynika z przeliczenia kwoty w walucie i kursu. W przypadku, gdy na dokumencie SAD kwota jest inaczej wyliczona, obok pola znajduje się przełącznik, umożliwiający ręczne wymuszenie kwoty.
 • Cło – procent cła z dokumentu SAD. Obok znajduje się kwota wyliczonego cła (Kwota PLN x procent cła). W przypadku, gdy na dokumencie SAD kwota cła jest inaczej wyliczona, obok pola znajduje się przełącznik, umożliwiający wymuszenie kwoty.
 • Akcyza – procent akcyzy z dokumentu SAD. Obok znajduje się kwota wyliczonej akcyzy cła (Kwota PLN + Cło) x procent akcyzy). W przypadku, gdy na dokumencie SAD kwota akcyzy jest inaczej wyliczona, obok pola znajduje się przełącznik, umożliwiający wymuszenie kwoty.
 • Inne – dodatkowa/inna wartość zwiększająca kwotę na dokumencie SAD.

 

Po wpisaniu kwot użytkownik może wybrać na opcję Przepisz do aktywnego pola zestawienia VAT, za pomocą której system przepisze kwotę Razem z danych SAD do aktualnie wybranego pola netto z zestawienia VAT. Gdy nie jest wybrane żadne pole system przepisze kwotę do pola netto dla stawki podstawowej.

 

Przy zamykaniu dokumentu system sprawdza czy kwota z pola Razem z danych SAD jest równa kwocie Netto z sekcji Kwoty VAT, w przypadku różnic wyświetla odpowiedni komunikat:

 

Ponadto na zakładce Dokumentacja operator systemu ma możliwość załączenia skanu oryginału dokumentu SAD, w celu weryfikacji poprawności wpisanych kwot.

 

 

Powiązanie dokumentów importowych w HM z dokumentami SAD

W module Handlowo-Magazynowym wprowadzono opcję wyboru dokumentów wchodzących w skład kwoty zwiększającej cenę zakupu na dokumentach importowych. Opcja dostępna jest na oknie dokumentu HM na zakładce Inne w sekcji Zwiększenie cen zakupu lub na zakładce Waluta.

 

W celu zwiększenia zakupu o wartość z innego dokumentu, w oknie Szacowanie ceny zakupu, należy wybrać opcję Wybierz (F6), znajdującą się obok pola PLN. Następnie należy dodać pozycję, czyli wskazać wystawiony wcześniej dokument, z którego zostaną pobrane kwoty (dokument kosztowy lub SAD).

 

Istnieje możliwość edycji kwoty z dokumentu oraz wskazania czy uwzględniona ma być jej całość czy wybrane składowe (podstawa, cło, akcyza, inne, VAT).

Po zamknięciu okna z wybranymi dokumentami, kwota z pola PLN nie będzie już dostępna do edycji, a opis pola zmieni się na (kwota z wybranych dokumentów) PLN.

 

Uwaga!

Jeżeli wartość zwiększająca cenę zakupu ma wpływać tylko na zwiększenie wartości magazynowej, a nie wartości całego dokumentu importu to parametr w konfiguracji Ustawienia – Dokumenty – Edycja dokumentu – Dla dok. importowych w wal. nie wliczać zwiększenia ceny zakupu do ceny netto powinien być ustawiony na TAK.

 

 

Powiązanie SAD na potrzeby JPK_V7

Niezależnie od opisanej wyżej możliwości przepisania kwot z SAD na dokument importowy możliwe jest również powiązanie tego dokumentu z dokumentem importowym na potrzeby jednolitego pliku kontrolnego. Opcja dostępna jest na oknie dokumentu SAD po wybraniu przycisku strzałki obok pola z numerem dokumentu. Po wyborze Wybierz dokument importu (F6) wywołane zostanie okno z fakturami importowymi wystawionymi w modułach Handlowo- Magazynowym oraz Finansowo-Księgowym.

Takie powiązanie spowoduje, że podczas generowania pliku JPK-V7 program wykaże numer dokumentu celnego (SAD) oraz dane kontrahenta z kraju trzeciego (z faktury importowej), a nie agencję celną.

Czy artykuł był pomocny?