System Streamsoft Pro/Prestiż umożliwia wystawianie i drukowanie szacunkowych not odsetkowych. Szacunkowa nota odsetkowa dotyczy dokumentów nierozliczonych lub rozliczonych częściowo. Jest ona generowana z poziomu zestawienia Stanu rozrachunków na dowolny dzień. Aby dodać i wydrukować notę odsetkową, należy wykonać następujące czynności:

Wygenerować zestawienie Stan rozrachunków na dowolny dzień, które znajduje się w menu Zestawienia, a następnie w oknie konfiguracji ustawić parametry takie, jak:

  • Na dzień – użytkownik wybiera datę na dzień, w którym chce sporządzić zestawienie. System uwzględni wszystkie należności i zobowiązania w systemie wystawione i nierozliczone w całości lub rozliczone częściowo do tej daty.
  • Wg daty dokumentu – w zestawieniu zostaną uwzględnione dokumenty do ww. daty, zgodnie z datą dokumentu (data wprowadzenia do systemu).
  • Wg daty zew. dokumentu – w zestawieniu zostaną uwzględnione dokumenty do ww. daty (Na dzień), zgodnie z datą zewnętrzną dokumentu.

Powyższe dwa ustawienia mają głównie zastosowanie dla dokumentów zakupu, gdzie data dokumentu, czyli data wprowadzenia do systemu może się różnić od daty dokumentu zewnętrznego czyli daty wystawienia.

  • Rodzaj grupy rozrachunkowej – filtr, który umożliwia wygenerowanie zestawienia dla rozrachunków Zewnętrznych, Wewnętrznych, Środków w drodze (o ile takie funkcje są włączone w systemie) lub Wszystkich.
  • Dodatkowe filtry na: Kontrahenta, Pracownika, Właściciela lub typ rozrachunków Towar, Opakowanie.
  • Konto księgowe – Dołącz konto księgowe – włączenie funkcji spowoduje dodatkowo wyświetlenie kolumny z kontem księgowym, na którym dany rozrachunek został zadekretowany jako należność lub zobowiązanie.

 

Wybrać jeden dokument, poprzez ustawienie się kursorem myszy lub zaznaczyć klawiszem Insert kilka dokumentów, do których użytkownik chce wystawić notę odsetkową. Kliknąć prawym klawiszem myszy i w menu kontekstowym wybrać opcję Wystaw szacunkowe noty odsetkowe. Program zapyta, czy wystawić notę dla aktualnego dokumentu, dla wszystkich czy dla zaznaczonych.

Po wystawieniu szacunkowych not odsetkowych z poziomu ww. zestawienia, zostają one zapisane w menu Dokumenty → Noty odsetkowe. Z poziomu tego okna można również wydrukować notę. Nota szacunkowa jest różnicowana od zwykłej noty typem dokumentu, określonym jako SZAC_NAL.

Czy artykuł był pomocny?