Wszystkie dokumenty powstałe i zarejestrowane w systemie (dokumenty zakupu, sprzedaży, magazynowe, kasowe, noty odsetkowe, listy płac, itd.) powinny zostać zadekretowane, a następnie zaksięgowane na właściwe konta. Można z góry ustalić sposób ich szczegółowej ewidencji w księdze. Usprawnia to pracę działu księgowego oraz pozwala na szybkie uzyskanie strategicznych dla firmy danych (np. wyniku finansowego za dany okres).

Aby zdefiniować sposób dekretacji dokumentów należy w menu wybrać opcję Dokumenty -> Definicje dekretów.

Schematy dekretacyjne w systemie tworzone są dla określonych typów dokumentów. W oknie ze spisem definicji dekretów można się dowolnie przełączać na wybrany rodzaj dokumentu za pomocą pola z listą rozwijaną:

Aby zdefiniować nowy schemat dekretacji, należy wybrać grupę dokumentów, dla których dekret będzie dostępny z listy rozwijanej. Następnie za pomocą ikony , skrótu F3 lub prawego klawisza myszy i wybraniu opcji Dodaj dodajemy nowy schemat. Można również skopiować już istniejący schemat dekretacji. Aby to zrobić należy ustawić się na dekrecie, który chcemy skopiować i użyć ikony , skrótu CTRL+F3 lub prawego klawisza myszy oraz wybrać opcję Kopiuj.

Następnie otworzy się okno definicji nagłówka dekretu:

Opis pól do zdefiniowania:

 • Nazwa dekretu – określa nazwę schematu dekretacyjnego
 • Opis w dokumencie – można określić opis. Jeśli tu zostanie wprowadzony, to dla wszystkich linii podczas tworzenia dekretu, będzie nim uzupełniany automatycznie.
 • Rodzaj dekretu – prosty lub rozszerzony:
  • Dekret rozszerzony posiada rozbudowaną liczbę zmiennych, różne sposoby dekretowania pozycji oraz dodatkowe warunki.
  • Dekret prosty zawiera zmienne standardowe – najczęściej używane.
 • Rodzaj dokumentu – można przypisać dla jakiego rodzaju dokumentów, dekret ma być dostępny. Pozwala to na różne sposoby dekretacji dokumentów tego samego pochodzenia (np. Faktura VAT, Faktura eksportowa, itd.)
 • Aktywny – opcja domyślnie zaznaczona. Jeśli dekret był już użyty i nie chcemy by się podpowiadał dla dokumentów, należy odznaczyć tą opcję.
 • Ustaw status na pusty gdy po dekretacji nie ma pozycji – zaznaczenie opcji spowoduje, że gdy w dekrecie nie będzie żadnych pozycji do zaksięgowania to jego status w spisie dokumentów źródłowych będzie pusty – .
 • Dołącz wszystkie powiązane słowniki – oznacza, że do powiązań zostaną dołączone wszystkie zdefiniowane słowniki dla analityk kont.

Po wprowadzeniu danych nagłówka schematu dekretacyjnego należy wprowadzić pozycje dekretów.

Pozycje dekretów można wprowadzić za pomocą ikony , skrótu klawiszowego CTRL+P lub prawego przycisku myszy i wybraniu z menu opcji Pozycje dekretów.

W kolejnym etapie zostanie otwarte okno dla definiowania pozycji dekretów:

Kolejne pozycje dekretów dodajemy za pomocą ikony , skrótu klawiszowego F3 lub po wciśnięciu prawego klawisza myszy i wybraniu opcji dodaj z menu.

Zakładka Dekret:

 • Procedura def. – można zdefiniować własną procedurę definiowaną w module Raporty i Formularze. Procedura jako parametry wyjściowe przekaże wartości i konta do dekretacji.
 • Kwota do księgowania – rodzaj wartości z dostępnej listy, która zostanie pobrana z dokumentu źródłowego i zapisana na kontach.
 • Dekretacja na konta [Strona Wn / Strona Ma]

Sposób dekretacji na konto po stronie Wn i Ma:

  • puste – konto pozostanie puste,
  • księguj na konto – do wybrania odpowiednie konto z wzorca planu kont,
  • według powiązania – do wybrania odpowiednie powiązanie ze słownika powiązań kont (opcja umożliwia np. powiązanie magazynu z miejscem sprzedaży, koszty z 4 z kosztami z 5 lub zdefiniowanie na innych kontach kontrahentów krajowych i zagranicznych),
  • konto wprowadzane ręcznie – dekretacja “zatrzyma się” na tej pozycji, zostanie wyświetlony wzorzec planu kont. Po wybraniu odpowiedniego konta przez użytkownika dekretacja przejdzie do kolejnej pozycji,
  • konto z procedury – umożliwia zdefiniowanie własnej procedury definiowanej w module Raporty i Formularze. Jako parametry wyjściowe procedura przekaże konto z wzorca planu kont.
  • Konto z grupy rozrachunkowej – zostanie wybrane konto powiązane z grupą rozrachunkową, przypisaną do danej definicji dokumentu.

 

 • Opis w pozycji – za pomocą wbudowanych zmiennych możliwe jest ustawienie opisu księgowego w pozycji dekretu.
 • Sumuj pozycje z tymi samymi kontami i opisem podczas dekretacji – podczas dekretacji program zsumuje pozycje z tymi samymi kontami i opisami.
 • Sumuj pozycje z tymi samymi kontami w dokumentach księgowych – podczas księgowania program zsumuje pozycje z tymi samymi kontami.
 • Zmień znak kwoty – zaznaczenie tej opcji spowoduje zmianę znaku kwoty do dekretacji/księgowania na przeciwny.

Zakładka Warunki/Wzór

Wykonaj dekret gdy

 • Grupa rozrachunkowa – warunek wykonania pozycji dekretu, gdy grupa rozrachunkowa na dokumencie będzie równa wskazanej.
 • Kwota – warunek wykonania dekretu gdy kwota przyjmie jedną z wartości:
  • dowolną
  • dodatnią
  • ujemną

Wzór do zmiennej z dekretu

 • Zastosowano wzór – umożliwia zdefiniowanie i wybranie wzoru ze słownika wzorów.

Dodatkowe ustawienia

 • Zmień strony i znak kwoty, gdy kwota ujemna – podczas dekretacji kwoty ujemnej, jej wartość zmieniana jest na dodatnią, a strony Wn/Ma na przeciwne.
 • Pozwól ręcznie modyfikować kwotę dekretu, rozbić na kilka pozycji – dekret zatrzymuje swoje działanie na tej pozycji. Użytkownik ma możliwość rozbicia jednej kwoty z pozycji dekretu na kilka i zapisać je na wskazane konta.

Warunek na analitykę
Pozwala uzależnić wykonanie pozycji dekretu od występowania wybranej analityki na dekretowanym dokumencie:

 • Wykonaj gdy
  • Nie stosuj warunku,
  • Występuje analityka,
  • Nie występuje analityka.
 • Analityka
  • Słownik spisu analityk planu kont.

Warunki na słowniki – pozwala uzależnić wykonanie pozycji dekretu od występowania wybranej pozycji słownika na dekretowanym dokumencie:

 • Wykonaj gdy
  • Nie stosuj warunku,
  • Występuje słownik każdego podanego rodzaju,
  • Nie występuje żaden z podanych słowników.
 • Rodzaj słownika, Nazwa pozycji

Wybieramy rodzaj słownika oraz wskazujemy jego pozycję, na którą ma zostać nałożony warunek.

Zakładka Analityki

 

 • Strona Wn/Ma – określa się tu sposób pobierania wartości dla analityki użytej w koncie księgowym. W zależności od rodzaju analityki możemy mieć do wyboru:
  • Pobierz z dokumentu lub zapytaj jak nie ma – analityka jest dopasowywana na podstawie dokumentu, jeżeli program nie znajdzie wartości, użytkownik zostanie o nią zapytany.
  • Użyj zapamiętanej lub zapytaj i zapamiętaj – program użyje ostatnio zapamiętanej lub przy jej braku zapyta o nią pierwszy raz i wskazaną wartość zapamięta do kolejnych pozycji dekretu.
  • Zawsze zapytaj – program zawsze zapyta użytkownika o analitykę dla tej pozycji dekretu.
  • Pobierz z powiązań ze zlecenia – pobierana jest analityka ze zlecenia, które zostało przypisane do dekretowanego dokumentu.
  • Pobierz z powiązań z pozycji – pobierana jest analityka ze słowników powiązanych z pozycją dekretowanego dokumentu.
  • Pobierz z powiązań z nagłówka – pobierana jest analityka ze słowników powiązanych z nagłówkiem dekretowanego dokumentu.
  • Pobierz z powiązań z jednostki organizacyjnej – pobierana jest analityka z jednostki organizacyjnej, która została przypisana do dekretowanego dokumentu.
  • Pobierz z powiązań z miejsca zakupu/sprzedaży/magazynu – pobierana jest analityka z miejsca zakupu/sprzedaży/magazynu, w którym dekretowany dokument został zarejestrowany.

Definicje dokumentu – powiązanie dokumentu z dekretem
Aby na stałe przypisać schemat dekretacji do wybranej definicji dokumentu, należy z poziomu menu wejść: Słowniki -> Definicje dokumentów oraz wybrać właściwy dokument z listy.

Następnie za pomocą opcji Popraw – klawisz F5 lub prawego przycisku myszy i wybraniu z menu funkcji Popraw.

W kolejnym oknie widoczne są dane definicji dokumentu. W sekcji definicji sposobu dekretacji na rozwijanej liście pojawią się dostępne dla danego dokumentu schematy dekretacji. Należy wybrać właściwy i zapisać. Z tego poziomu można też utworzyć i przypisać do dokumentu nową definicję dekretacji.

Czy artykuł był pomocny?