Parametr Generuj dla waluty

W module Finanse i Księgowość, w menu Operacje → Operacje roczne →  Generowanie bilansu otwarcia na nowy rok, od wersji 12.2.363.17 dodano parametr Generuj dla waluty. Rozszerza on możliwości generowania bilansu dla walut.

Zaznaczenie parametru spowoduje, że na dokumencie BO przeniesione zostaną salda zapisów z kont w rozbiciu na waluty.  W efekcie takiego działania zapisy walutowe na kontach wykazują pełna zgodność pomiędzy obrotami BO WN/MA dla poszczególnych walut, a BZ WN/MA z roku poprzedniego.

Po zaznaczeniu parametru Generuj dla waluty, obecna opcja Dla generowania ustaw zapisy tylko na kontach PLN stanie się nieaktywna. Opcje te wykluczają się nawzajem i zaznaczenie jednej, dezaktywuje drugą.

Parametr Generuj dla waluty umożliwia ręczne wskazanie walut, które mają zostać pobrane do dokumentu BO. Brak wskazania jakiejkolwiek waluty spowoduje, że system uwzględni w BO wszystkie waluty, na których występują zapisy.

Dostępne metody generowania bilansu otwarcia dla walut

W zależności od ustawienia opcji Dla generowania ustaw zapisy na kontach tylko w PLNGeneruj dla waluty, wygenerowanie bilansu otwarcia możliwe jest według 3 metod:

Metoda 1 – Brak zaznaczonych parametrów dot. walut

Bilans otwarcia generowany bez zaznaczonych parametrów Generuj dla waluty oraz Dla generowania ustaw zapisy na kontach tylko w PLN.

Wygenerowany w ten sposób dokument prezentuje salda konta na koniec roku zarówno po stronie WN jak i MA.

Zapisy przeniesione do BO można zweryfikować na zestawieniu obrotów na koncie: Zestawienia → Zestawienia okresowe → Stanów i obrotów kont (obrotówka).

Do BO przenoszone jest persaldo zapisów Tylko w złotych oraz persaldo konta w walucie obcej przewalutowane na złotówki (w przykładzie Korony Czeskie). Przykład zestawienia:

Zapisy na kontach tylko w PLN

Bilans otwarcia wygenerowany z zaznaczonym parametrem Dla generowania ustaw zapisy na kontach tylko w PLN.

Do bilansu przenoszona jest pozycja wszystkich obrotów na koncie w walucie PLN persaldem, prezentowane są dane zapisu konta tylko w walucie PLN.

Przykład:

UWAGA!

W tej metodzie występuje potrzeba wylogowania innych użytkowników systemu.

W celu weryfikacji zapisów przeniesionych na BO służy zestawienie zestawieniu obrotów na koncie: Zestawienia Zestawienia okresowe Stanów i obrotów kont (obrotówka) z parametrem Waluta ustawionym na wartość Wszystkie w PLN:

Zapisy przeniesione do BO oraz zestawienie obrotów na koniec roku wykazują zgodność.

Opcja Generuj dla waluty

Bilans otwarcia generowany z zaznaczoną opcją Generuj dla waluty.

Pozwala ona wygenerować dokument z podziałem na waluty, zgodnie z zapisami obrotów konta. Obroty konta w tym przypadku rozbijane są na poszczególne pozycje względem walut. Metoda ta pozwala na zachowanie prawidłowych sald i obrotów kont prowadzonych w wielu walutach na przełomie roku.

Przykład:

Na przykładzie konta 100-03 bilans otwarcia z podziałem na waluty wykazał, że na koncie pojawiły się zapisy jedynie w walucie obcej – Korony Czeskie.

Zapisy prezentowane na bilansie można zweryfikować za pomocą zastawienia Zestawienia Zestawienia okresowe Stanów i obrotów kont (obrotówka), z parametrem Waluta ustawionym na wartość Wszystkie w PLN oraz przy ustawieniu dla poszczególnych walut, w poniższym przykładzie dla CZK – Korony Czeskie.

Zestawienie dla waluty Korony czeskie, po zamknięciu roku jest zgodne z pozycją z BO z podziałem na waluty:

Zestawienie z ustawieniem Wszystkie w PLN prezentuje zgodność po bilansie zamknięcia zapisów przeniesionych na BO podsumowując wszystkie zapisy konta w przeliczeniu na złotówki:

Bilans generowany metodą 2 lub 3 skutkuje zgodnością wykazywanych obrotów na zestawieniach obrotów po bilansie zamknięcia jak i na bilansie otwarcia.

Czy artykuł był pomocny?