DMS

  • “DMS – Obieg” W widoku okna dodano kolumnę do wyboru “Różnica netto”, która stanowi wartość różnicy między zadeklarowaną kwotą netto (atrybut dokumentu obiegu) a sumą kwoty netto z pozycji dodanych na dokumencie obiegu DMS.

 

  • “DMS – Obieg” oraz “DMS – Akceptacja obiegu” dodano w menu podręcznym opcję “Historia przekazań (Ctrl+H)”, która otwiera okno
    z graficzną wizualizacją historii przekazań wraz z uwagami przekazujących. Widok ten jest również dostępny na samym oknie edycji dokumentu obiegu na zakładce “7 Historia przekazań”

 

 

  • “DMS – Obieg – Dodaj / Popraw – 6 Powiązane dokumenty” dodano możliwość powiązania dodatkowych dokumentów (dokumenty sprzedaży, oferty dla odbiorców, zamówienia od odbiorców, dokumenty zakupu, zamówienia do dostawców, dokumenty magazynowe, zamówienia wewnętrzne).

Analogicznie na oknie słownikowym “DMS – Obieg” oraz “DMS – Akceptacja obiegu” dodano do szczegółów zakładkę “Powiązania dodatkowe” wraz z opcjami “Pokaż dokument (F2)” oraz “Idź do dokumentu”. Powiązania te mają znaczenie informacyjne.

 

  • Słowniki – Słowniki dla obiegu – Rodzaje obiegu dokumentów zewnętrznych” Podczas poprawy/dodawania rodzaju dokumentu, w zakładce 3 Atrybuty dodano atrybut dokumentu „Data księgowania”.

  • DMS – DMS – Akceptacja obiegu – Wystaw dokument FK na podstawie.

Od wersji 7.1.348 jeżeli w oknie DMS zostanie uzupełnione pole data księgowania, to jego wartość będzie przepisywana do dokumentu FK. Dzięki takiemu rozszerzeniu opcji możliwe będzie wprowadzenie z poziomu okna w module DMS dokumentu kosztowego z datą wcześniejszą lub późniejszą niż podany jako data dokumentu. W przypadku brak wskazanej daty księgowania w oknie DMS, program przepisze do dokumentu FK datę wpływu.

 

  • Na oknach słownikowych dokumentów HM oraz FK w szczegółach zmieniono zakładkę “Powiązania CRM” na “Powiązania CRM i DMS” na zakładce będą prezentowane również powiązane dokumenty obiegu DMS (obieg zewnętrzny). Opcja “Idź do (F12)” na tej zakładce będzie odpowiednio odwoływać się do zdarzenia CRM lub dokumentu obiegu DMS.Po wystawieniu dokumentu FK na podstawie dokumentu DMS lub dodaniu do niego powiązania ze zdarzeniem w module CRM, w zakładcew szczegółach prezentowane będą powiązane dokumenty. Nazwa zakładki został zmieniona z „Powiązania CRM” na „Powiązania CRM i DMS”. Za pomocą opcji pod prawym przyciskiem myszy „Idź do” możliwe będzie odwołanie się do powiązanego zdarzenia CRM lub dokumentu obiegu DMS.

  • Dla nowych obiegów wewnętrznych (obiektów systemowych – dokumentów wystawianych w systemie) do ścieżki akceptacji dodawany będzie automatycznie pierwszy etap inicjatora. Do tej pory wystawiony przez użytkownika dokument pojawiał się u pierwszego użytkownika wskazanego w ścieżce dokumentacji. Po wprowadzonych zmianach użytkownik, który wystawił dany dokument, zostanie automatycznie dodany do pierwszego Etapu jako Inicjator. Wprowadzono również parametr w konfiguracji, który pozwala określić, czy akceptacja na poziomie etapu inicjatora ma odbywać się automatycznie – “Ustawienia – DMS – Obieg – Automatycznie akceptuj etap inicjatora w obiegu wewnętrznym”. Analogiczny mechanizm stosowany jest już w obiegu zewnętrznym (dokumentów z zewnątrz wprowadzanych ręcznie do systemu).