CRM

 • CRM – Program lojalnościowy. Wprowadzono następujące zmiany:
  • W menu Definicje programu lojalnościowego – Dodaj/Popraw – 1 Podstawowe rozszerzono zbiór wartości parametru “Naliczenie punktów” o wartość “Od ilości”. Wybór tej wartości umożliwia naliczanie punków w zależności od ilości kartoteki na dokumencie, a sposób naliczania jest taki sam dla wszystkich rodzajów jednostek miary. Dzięki temu możliwe jest skonfigurowanie programu lojalnościowego w oparciu o ilość zakupionego towaru, wcześniej dostępna była tylko konfiguracja zależna od wartości pozycji (brutto lub netto).

 

 • W definicji programu lojalnościowego rozbudowano zakładkę 2 Szablony. Dodana została opcja „Kopiuj”, która umożliwia powielenie oraz edycję przypisanego już szablonu wraz z wyjątkami dla kartotek i grup kartotekowych. Kopiowanie możliwe jest w obrębie danego programu lojalnościowego, usprawnia to wprowadzenie kilku sposobów naliczania punktów różniących się miedzy sobą np. ilością punktów.

 

 • W definicji programu lojalnościowego na zakładce 3 Naliczanie umożliwiono wprowadzenie listy obowiązujących szablonów. Jeśli użytkownik wprowadzi więcej niż jeden obowiązujący szablon, to wymagane będzie podanie daty obowiązywania poszczególnych szablonów. Opcja ta umożliwia określenie różnych sposobów naliczania punktów w ramach jednego programu lojalnościowego.

 

System weryfikuje zakres dat obowiązywania poszczególnych szablonów (w jednym czasie może obowiązywać jeden szablon) i w przypadku próby wprowadzenia kolidujących ze sobą terminów wyświetlony zostanie komunikat o przyczynie blokady.

 

 • Rozbudowano możliwości wprowadzania uczestników do programu. W definicji programu lojalnościowego na zakładce 4 Uczestnicy dodano opcje:
  • “Kopiuj z innego programu lojalnościowego” – opcja pozwala na skopiowanie uczestników (wszystkich lub wybranych) z innego, wskazanego programu lojalnościowego

 

 •  “Dodaj na podstawie kontrahenta” – opcja umożliwia dodanie uczestników na podstawie danych ze słownika „Kontrahenci” (jednego wybranego, wszystkich lub zaznaczonych). Opcja przepisze nazwisko i imię, indeks kontrahenta ograniczony do 40 znaków oraz aktualne dane teleadresowe.

 

 •  Rozbudowane zostały opcje dotyczące sposobu naliczania punktów. W definicji programu lojalnościowego – zakładka 2 Szablony naliczania – dodaj/popraw – na zakładkach Grupy oraz Kartoteki dodano pola:
  • Minimum – minimalna kwota, od której naliczane będą punkty. Przykładowo jeśli naliczanie punktów odbywa się po cenie brutto pozycji, a minimum naliczania będzie wynosiło 50 zł, to punkty będą naliczane dopiero po przekroczeniu 50 zł na pozycji.
  • Krotność – umożliwiono podanie krotności naliczania punktów. Opcja ta umożliwia pozbycie się naliczania punktów cząstkowych (przyznawanych proporcjonalnie do wartości pozycji). Przykładowo jeśli na szablonie podane jest naliczanie 1 punktu za każde wydane 50 zł, to przy 25 zł wartości pozycji system przyzna 0.5 punktu. Jeśli do powyższej definicji dodamy krotność ustawioną na 50, to uczestnikowi zostanie naliczony jeden punkt za każde wydane 50 zł bez naliczania punktów cząstkowych.

 

 • Definicje programu lojalnościowego – Dodaj/Popraw – 1 Podstawowe – Status. Od teraz możliwe jest ustawienie statusu aktywnego dla więcej niż jednego programu lojalnościowego w danym czasie. Wprowadzona zmiana umożliwia kontrahentom będących uczestnikiem dwóch różnych programów lojalnościowych w danym czasie, zostaną naliczone punkty z jednej pozycji dokumentu w obu programach.