CRM

  • „CRM – Graficzna prezentacja projektu” dodano graficzną prezentację projektu wraz z podrzędnymi sprawami w postaci wykresu Gantt-a. Dane na wykresie bazują na czasach planowanych projektu i spraw. Widok ten umożliwia również edycję (przesuwanie / skalowanie) poszczególnych spraw czy projektu. Opcja ta  jest również  dostępna z poziomu okna „Drzewo spraw” na wybranym projekcie.