CRM

 • Wprowadzono możliwość dodawania dokumentacji do zdarzeń CRM. Zakładce „8 Powiązania” zmieniono nazwę na „8 Powiązania, dokumentacja” i podzielono na 2 części. W górnej znajdują się jak wcześniej powiązania, w dolnej tabela ze spisem dokumentacji dodanej dla danego zdarzenia.
  • W oknie drzewa spraw w szczegółach dodano zakładkę „Dokumentacja”, na której wyświetlone są dokumenty podpięte dla danego zdarzenia CRM.
  • Zakładka „Dokumentacja” dostępna jest także, gdy w oknie wybierzemy kontekst kontrahenta i ustawimy się na zakładce „8 Dokumenty obrotu”. Widać wtedy dokumentację dla wskazanego dokumentu (np. Faktury, zamówienia itd.)
  • Przy dodawaniu dokumentacji na zakładce „8 Powiązania, dokumentacja” istniej teraz możliwośćœ wskazania kilku plików na raz. Po wybraniu „Dodaj” i dalej opcji „Wczytaj – Z pliku” w oknie można zaznaczyć kilka plików.
  • Dodano także możliwośćœ wyciągnięcia do wyświetlanych kolumn, kolumny „Dokumentacja”. Pokazuje ona czy zdarzenie posiada dokumentację.
 • Menu „CRM – Drzewo spraw (Shift+Ctrl+S)” zakładka „8 Dokumenty obrotu” w górnej części dodano nowy panel z wyborem rodzaju kontrahenta, którego będą dotyczyły prezentowane dokumenty. Wybierać można pomiędzy „Nabywca/Płatnik”,a „Odbiorca/Dostawca”.
 • Umożliwiono powiązanie zdarzenia CRM z kartoteką magazynową. Opcja dostępna jest podczas edycji zdarzenia CRM na zakładce „8 Powiązania, dokumentacja” oraz na oknie edycyjnym kartoteki, na zakładce „27 Powiązania CRM.” Dodatkowo na zakładce „27 Powiązania CRM” dodano przyciski filtrujące zdarzenia CRM wg zdarzeń otwartych i zamkniętych. Dodatkowo na oknie „Spis kartotek magazynowych” i pokrewnych (Stany magazynowe, Spis usług) dodano w szczegółach zakładkę „Powiązania CRM”, na której widoczne są tylko otwarte zdarzenia powiązane z kartoteką.