Zarządzanie Produkcją 3.0

 • “Zasoby – Wagi kompetencji zasobów”. Dodano mechanizm definiowania wag kompetencji zasobów. Funkcjonalność ta jest powiązana z harmonogramowaniem szczegółowym i wpływa na kolejność dobierania zasobów odpowiadającym zdefiniowanym kompetencjom. Jeśli kompetencjom zdefiniowanym w zasobie w operacji odpowiadało kilka zasobów, były one przekazywane do harmonogramowania w kolejności naturalnej. Nowy mechanizm pozwala wpłynąć na kolejność (sortowanie) zasobów w harmonogramowaniu wg. wspomnianych wag.

Handlowo-Magazynowy

 • W oknie edycyjnym danych firmy, na zakładce “3 Banki” zmieniono sposób edycji pola pole “Drukować na dokumentach”. Teraz będzie mogło przyjmować trzy wartości: – “Nie” odpowiada to poprzedniemu stanowi gdy pole nie było zaznaczone. – “Konto” odpowiada to poprzedniemu stanowi gdy pole było zaznaczone. – “Konto IBAN” gdy wskazana jest ta wartość na wydruku zostanie umieszczona wartość
  z nowego pola “Nr IBAN”. Ponadto od teraz na dokumentach zakupu i sprzedaży, w sekcji dotyczącej Kontrahenta, będzie drukowany kraj nabywcy i odbiorcy.

 

 • Dodano nową obsługę konfiguracji drukarek fiskalnych. Opcja znajduje się w menu Słowniki – Słowniki systemowe – Drukarki fiskalne.

W przypadku zdefiniowana drukarki fiskalnej dla stanowiska w dwóch miejscach (poprzednia i nowa konfiguracja), dane będą pobierane z nowej wersji konfiguracji. Nowa wersja konfiguracji umożliwia zdefiniowanie drukarek fiskalnych dla wielu stanowisk z jednego miejsca. Dodatkowo na zakładce “2 Dodatkowe” pojawi się sekcja “Testowanie”, która umożliwi testowe pobranie czasu z drukarki fiskalnej w sytuacji, gdy aktualne stanowisko znajduje się na zakładce “3 Stanowiska” oraz (tylko dla połączeń RS232/USB) drukarka będzie podłączona pod aktualne stanowisko.

 

 

 • Dla dokumentów sprzedaży w modułach HM, FK i KPiR Wprowadzono możliwość podania drugiego kursu. Opcja działa analogicznie jak dla dokumentów zakupu:
  • Na definicji dokumentów sprzedaży znajduje się opcja “Dla dokumentu w walucie pozwól wprowadzić kurs do VAT”

 

 • Kursy są podpowiadane wg schematu: do VAT wg daty sprzedaży, do rozrachunków wg daty wystawienia.
 • Dodano informację dla użytkownika, gdy brak kursu na dany dzień.
 • W rejestrze VAT dodano kolumnę kurs do VAT.
 • Na definicji wydruku, na zakładce “Opcje” dodano pole “Drukuj informację o kursie podatkowym jeśli występuje”. Po jego zaznaczeniu na wydruku pojawi się informacja o Kursie podatkowym.

 

 • W pozycjach dekretów dodane zostały nowe wartości w sekcji „Kwota do księgowania”, umożliwiające zaksięgowanie różnicy “Netto z zestawienia VAT” i “Netto z pozycji”.

 

 

 • Na oknie Realizacji dokumentów WZ (menu Sprzedaż – Grupowa realizacja WZ – Realizuj WZ (Ctrl+R) ), wprowadzono następujące zmiany:
  • w polu “Wystawić dok.”, dodano wartość “[Domyślny dla kontrahenta]”

Po wyborze powyższej opcji, system pobierze wartość z pola “Dokument” z okna edycyjnego kontrahenta, zakładka “4 Warunki zakupu i sprzedaży” (menu Słowniki – Kontrahenci). Jeśli będzie to dokument z grupy FWZ, to zostanie on wybrany do realizacji.

 

 • Rozbudowano sprawdzanie limitów kontrahenta. Od tej pory, po ustawieniu w konfiguracji Systemu parametru „Włączyć sprawdzanie limitów dla dokumentów WZ / faktur do WZ” na wartość „Faktur do WZ”, system każdorazowo po dodaniu WZ będzie sprawdzał przekroczenie limitu określonego dla kontrahenta.

W przypadku jego przekroczenia ostatni dokument WZ zostanie odpięty od FWZ, a realizacja zaznaczonych dokumentów dla kontrahenta z przekroczonym limitem, zostanie przerwana.

 

 

Opcja jest dostępna dla użytkowników, którzy mają zabrane prawo w Module Administratora do sprzedaży mimo przekroczenia limitów kontrahenta (Prawa\Firmy\Pozostałe firmy\Streamsoft\Handlowo Magazynowy\Sprzedaż\Sprzedaż pomimo przekroczenia limitów kontrahenta)

 

 • Sprzedaż – Zamówienia od odbiorców. Umożliwiono kopiowanie pozycji towarów handlowych według struktury dokumentu źródłowego.
 • Wprowadzono zmiany na zakładce „Zestawienia” w oknie statusu kontrahenta i kartoteki, dostępnego za pomocą klawiszy Ctrl+Spacja lub w menu pod prawym przyciskiem myszy w sekcji Dodatkowe – Status kontrahenta:
  • Zmieniono wygląd wykresu.
  • W sekcji “Warunki” dodano nowe rodzaje Okresu: “Dziennie wybrany okres” oraz “Miesięcznie wybrany okres”. Pojawiają się w nich 2 dodatkowe pola “Od” i “Do”, w których można podać dowolny zakres dat.
  • W sekcji “Wykres” dodano pole “Rodzaj wykresu” w którym można zmieniać rodzaj wykresu na liniowy, słupkowy, schodkowy lub punktowy.
  • W sekcji “Wykres” dodano pole “Grupowany”, które umożliwia zgrupowanie danych w obrębie dni dla wykresów dziennych lub w obrębie miesięcy dla okresów miesięcznych. UWAGA! Gdy operator wybierze grupowanie, które powoduje pojawienie się więcej niż 10 serii, pojawi się komunikat i wykres nie zostanie pokazany.

Finanse i Księgowość

 • Dokumenty – Rejestracja sprzedaży/ zakupu. W szczegółach widoku okna rejestracji dokumentów sprzedaży/zakupu dodano zakładki „Załączniki dla dokumentu” oraz „załączniki dla pozycji dokumentu”. Zakładki dostępne są po przydzieleniu praw w Module administratora:
  • dla zakładki „załączniki dla dokumentu” – prawo: Dostęp do zakładki “Załączniki dla dokumentu” w szczegółach na oknach dokumentów zakupowych i sprzedażowych
  • dla zakładki „Załączniki dla pozycji dokumentu”- prawo: Dostęp do zakładki “Załączniki dla pozycji dokumentu” w szczegółach na oknach dokumentów zakupowych i sprzedażowych

 

 • Dokumenty -Definicje dekretów. Dodano parametr w sekcji: “Dekretacja użytkownika” – “Uwzględniaj parametry pozycji dekretu”, po zaznaczeniu którego program uwzględni parametry np. dot. sumowania pozycji dekretu. Jeżeli parametr nie będzie zaznaczony, dokument zostanie zadekretowany zgodnie ze wskazaną przez użytkownika procedurą.

 

 • Dokumenty – Korekty – Wyksięgowanie przeterminowanych dokumentów – Korekty VAT do sprzedaży/zakupu. Umożliwiono dodanie Korekty VAT do sprzedaży/zakupu z poziomu okna korekt. Dokument taki będzie oznaczony jako “Ręczny” (w widoku okna kolumna ze znacznikiem “TAK”) ale będzie wchodził do deklaracji VAT tak jak dokumenty wystawione z automatu.

 

 • Zestawienia – Dziennik. Zmieniono widok okna Dziennik. Teraz pod prawym przyciskiem myszy można dodać do widoku dodatkowe kolumny. Również wydruk dziennika został zmieniony, od teraz użytkownik będzie mógł podać “uwagi” na oknie opcji wydruku które zostaną umieszczone na końcu wydruku.

 

 

 • Wcześniej program nie pozwalał na wydruk niezatwierdzonej deklaracji. Wyświetlany był komunikat o treści “Wydruk niezatwierdzonej deklaracji jest niemożliwy”. Teraz w takim przypadku wydruk zostanie wykonany, w stopce deklaracji zostanie dodany wpis z informacją, że deklaracja, formularz nie zostały zaakceptowane.

Serwis

 • Dodano informację o statusie VAT kontrahenta przy wystawianiu Faktury do WZ na podstawie zlecenia serwisowego.

DMS

 • Umożliwiono dodawanie wielu plików ze skanera do dokumentacji (np. Słowniki – Kontrahenci – Popraw – 11 Dokumentacja – Dodaj – Dodaj ze skanera).

Po wyborze kilku plików pojawią się one w oknie edycyjnym, gdzie istnieje możliwość grupowego dodania do nich dodatkowych elementów – sygnatury, komentarza i uprawnień użytkowników.

Wcześniej przy próbie wprowadzenia kilku dokumentów jednocześnie pojawiał się komunikat „Proszę wybrać tylko jeden plik do wczytania. Pozostałe należy skasować”.

Dodatkowo dla użytkowników z przydzielonym prawem do modułu DMS, usunięto nadmiarowe okno “Wybrane pliki”, które pojawiało się po wybraniu listy plików za pomocą opcji “Z pliku”.

Rozrachunki

 • Rozrachunki – Przelewy. Dodano formaty przelewów elektronicznych: “SG NetBanking (SP)” oraz “SG NetBanking – walutowy”

 

 • Zakup – Dokumenty zakupu. Zmodyfikowano obliczenie kwoty przeniesienia na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych podczas dodawania faktury zakupu od rolnika w walucie. Od teraz program na podstawie kwoty w walucie wylicza kwotę przeniesienia na fundusz w PLN, następnie zaokrągla kwotę przeniesienia do pełnych złotych i wystawia przeniesienie w dwóch walutach: w PLN i w walucie, gdzie kwota w walucie jest obliczona na podstawie zaokrąglonej kwoty w PLN. Zmiana mechanizmu/algorytmu naliczania kwoty funduszu w walucie skutkuje brakiem różnic kursowych przy wystawianiu przeniesienia na fundusz.