Zarządzanie Produkcją 3.0

 • “Zarządzanie produkcją – Harmonogramowanie szczegółowe” wprowadzono mechanizm podziału operacji na część wykonaną i do harmonogramowania. Operacje częściowo wykonane, czyli takie które posiadają meldunki, będą dzielone (dzielony czas normatywny) proporcjonalnie wg. ilości wykonanej do ilości planowanej, w efekcie harmonogramowana będzie pozostała część operacji. Do tej pory w takiej sytuacji harmonogramowana była operacja w całości.Do tej pory kiedy klient chciał wykonać harmonogramowanie zlecenia produkcyjnego, to pomimo wystawienia meldunków system brał pod uwagę całe zlecenie produkcyjne. Od teraz system sprawdza jaka część zlecenia produkcyjnego została wykonana i wykona harmonogramowanie na niewykonaną część zlecenia produkcyjnego.

Handlowo-Magazynowy

 • Odblokowano możliwość zmiany miesiąca Vat na następujących dokumentach (Zakup – Dokumenty zakupu):
  • Faktura – nabycie wewnątrzwspólnotowe,
  • Korekta – nabycia wewnątrzwspólnotowego,
  • Faktura do PZ – nabycie wewnątrzwspólnotowe
  • Korekta faktury do PZ NW,
  • Uzupełnienie ZD – nabycie wewnątrzwspólnotowe

 

 • Dodano nową zakładkę “4 Pliki JPK” do okna edycyjnego JPK dostępną dla struktur “Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT” oraz „Faktury VAT”. Na nowej zakładce można dodać pliki z JPK, których zawartość będzie przyłączana podczas generowania pliku XML z JPK. Pliki z JPK trzymane są w bazie dodatkowych dokumentów, a w przypadku braku tej bazy na dysku w katalogu wskazanym w parametrze z konfiguracji “Ustawienia – Katalogi – Katalog JPK”.

 

 

 • Umożliwiono podgląd powiązanych dokumentów HM widniejących w sekcji „Dotyczy” widocznej na oknie edycyjnym dokumentu.

 

 • Dodano nowy parametr konfiguracyjny firmy “Ustawienia – Dokumenty – Zamówienia – Częściowa realizacja oferty od odbiorcy – czy przenieść ofertę do archiwum”, który może przyjąć następujące wartości:
  • Pytaj (domyślnie nie),
  • Pytaj (domyślnie tak),
  • Nie pytaj, nie przenoś,
  • Nie pytaj, przenoś

Dotychczasowo system zawsze zadawał pytanie, czy przenieść ofertę do archiwum. Domyślną odpowiedzią było “Tak”.

 

 • Wprowadzono zmiany w wyglądzie okna edycji pozycji dokumentów ujednolicając i dopasowując wygląd do pozostałych okien w systemie. Okno uległo nieznacznemu powiększeniu. Treści oraz pola edycyjne zostały powiększone i dopasowane względem siebie. Zrezygnowano z zakładki “Opcje” – informacje w niej zawarte zostały przeniesione, tj:
  • Opcja: “Ilość miejsc po przecinku w cenie” została przeniesiona do zakładki “Rozszerzone”

  • Opcja: “Usługa podlegająca odwrotnemu obciążeniu (Art. 17 Ust. 1 Pkt 8)” została przeniesiona do dodatkowej rozwijanej sekcji „ Informacje dodatkowe”

 

 • Opcja: “Kraj pochodzenia” została przeniesiona do zakładki “UE”
 • Opcja: “Usługa podlega INTRASTAT (…)” została przeniesiona do zakładki “UE”

 

 • Wprowadzono możliwość bezpośredniego dostępu do zdjęć danej kartoteki na oknie edycyjnym pozycji.

 

 • Zmieniono pozycjonowanie informacji w nagłówku okna, dla którego wydzielono trzy sekcje informacji:
  • Podstawowa, w której system prezentuje informacje dotyczące kartoteki tj. Indeks, Identyfikator i nazwa długa
  • Dodatkowa, sekcja rozwijana, w której system prezentuje informacje dotyczące cen i stanów

 

 • Włączono “Sposób łączenia dok. z zamówień” na dokumentach WZ DW oraz WZexp. Parametr używany przy realizacji dokumentów ofert dla odbiorców.

 • Sprzedaż – Promocje, Umowy, Gratisy – Umowy z kontrahentami – cenniki/Promocje na towary. Wprowadzono możliwość wyłączenia wybranych grup kontrahentów lub wybranych kontrahentów z funkcjonalności „Promocje na towary” oraz „Umowy z kontrahentami – cenniki”. Na zakładce “2 Zakres obowiązywania” dodano sekcję “Wyłączenie dla”, w której istnieje możliwość wskazania grupy kontrahentów lub wybranych kontrahentów, którzy nie będą podlegać promocji. Edycja tych parametrów odbywa się analogicznie jak w sekcji “Obowiązuje dla”.

 • Sprzedaż – Umowy, promocje, inne – Promocje na towary – Dodaj/Popraw – Zakres towarów – Wykaz. Dodano możliwość wyciągnięcia kolumn: EAN, Cechy kartotek, Dodatkowa nazwa kartoteki, Podstawa wyliczenia cen.

 

 • System – Konfiguracja – Ustawienia – Drukarka fiskalna – Ustawienia stanowiska – Podstawowe ustawienia drukarki fiskalnej. W formacie “Posnet (nowy protokół)” dodano obsługę komunikacji z drukarką za pomocą protokołu TCP/IP. Do prawidłowego działania wymagana jest najnowsza wersja plików libcmbth_serial.dll i libposcmbth.dll datowanych na 2016-03-30. Dodatkowo drukarka fiskalna musi wspierać komunikację za pomocą protokołu TCP/IP.

 • Słowniki – Spis kartotek magazynowych – Podstawowe – Import\Eksport – Import w formacie TXT. Dodano parametr importu, zapisywany
  w sekcji [OPCJE] pliku konfiguracyjnego CD. Parametr nazywa się “AktualizacjaDanych” i przyjmuje następujące wartości:

  • “N” – nie aktualizuje kartotek, jedynie dodaje nowe,
  • “T” – aktualizuje istniejące i dodaje nowe kartoteki (jest to wartość domyślna, program do tej pory działał w ten sposób),
  • “A” – aktualizacja jedynie istniejących kartotek, nowe nie są dodawane.

 • Słowniki – Kontrahenci, Magazyn – Stany magazynowe, Słowniki – Spis kartotek magazynowych. Do widoku filtru grup dodano pole szybkiego przeszukiwania.

 • HM – Sprzedaż – Zamówienia od odbiorców. Wprowadzono zmiany w generowaniu dyspozycji:
  • zablokowano opcję generowania dyspozycji dla wszystkich zamówień z okna;

 • dodano automatyczne odblokowanie zamówień po wygenerowaniu dyspozycji dla zaznaczonych zamówień (blokada zostaje zdjęta pomimo , że zamówienia pozostają zaznaczone po generowaniu). Powyższa opcja pozwala na modyfikację oraz realizację zamówienia od odbiorców przez innego użytkownika, mimo iż są one zaznaczone (wcześniej w momencie modyfikacji/realizacji wyświetlał się komunikat informujący o blokadzie).
 • Menu “Magazyn – Korekty magazynowe”. Dodano możliwość rejestrowania korekt magazynowych do dokumentów z innych magazynów.
  W dokumentach do skorygowania widoczne będą:

  • dokumenty z danego magazynu;

 • dokumenty z magazynów, które ustawione są jako magazyn korekt (okno edycji magazynu, zakładka “7 Inne” – parametr “Magazyn korekt”) i operator ma prawo do tego magazynu.

 • Udostępniono obsługę towarów handlowych, na dokumentach:
  • Oferty dla odbiorców

  • Zapytanie ofertowe od odbiorców

Podczas realizacji dokumentu zapytania ofertowego i oferty, na dokumencie realizującym przeniosą się wszystkie pozycje towarów handlowych wraz z podpozycjami.

Przykład:

Realizacja oferty na zamówieniu od odbiorców:

 

 • Dodano możliwość edycji pola „Zwiększenie ceny zakupu” dla dokumentu z rodzaju „Zamówienia do dostawców”, w sekcji Zakup.

Finanse i Księgowość

 • Dokumenty – Rejestracja zakupu. Na oknie edycyjnym faktury importowej umożliwiono zaznaczenie parametru: “Dokument stracił prawo do odliczeń”. Po zaznaczeniu tego parametru dokument nie będzie widoczny w rejestrze VAT ani w JPK.

Parametr dostępny jest również na definicji dokumentów.

 

 • Umożliwiono import dokumentów z pliku “JPK Faktury”. Opcja dostępna jest po włączeniu w konfiguracji parametru: “Ustawienia – Księgowość – Import – Obsługa importu JPK FA do bufora poleceń księgowania”

 

Opcja dostępna jest w oknie: Dokumenty – Import danych do poleceń księgowania – Import JPK FA.
Po zaimportowaniu dokumenty znajdują się w “buforze” i aby pojawiły się w programie należy taką paczkę zrealizować.

 

 • Słowniki – Słowniki systemowe – Sposoby naliczania odsetek. Uzupełniono wpisy odsetek ustawowych oraz podatkowych (Zakładka Tabela).

 

 

 • Dokumenty – Definicje dekretów. W procedurze definiowanej dekretacji użytkownika dodano parametr opcjonalny “Bilansowe (niepodatkowe) NKUP” dla parametrów wyjściowych. Dzięki któremu użytkownik ma możliwość sterowania wartością parametru Bilansowe (niepodatkowe) NKUP dla pozycji księgowania.

 

 

 • Dokumenty- Definicje dekretów – Automaty KH. Włączono możliwość podpięcia wzoru dla pozycji dekretu co umożliwi np. mnożenie kwoty dekretacji przez współczynnik (RMK związane z samochodami).

 

 • Wcześniej parametr z konfiguracji “Ustawienia – Obsługa – Skrót SH1 używanego certyfikatu” był wspólny dla wszystkich firm. Teraz ten parametr będzie pamiętany osobno dla każdej firmy.

 

 • Dokumenty – Import danych do poleceń księgowania – Import JPK-FA. W konfiguratorze Importu JPK-FA dodano możliwość wskazania definicji dokumentów dla Dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych (Sprawozdania-JPK_VAT-konfigurator- Zakładka 2 Faktury)

Księga Podatkowa

 • Dokumenty – Księga widok roboczy. Dodano nowe kolumny w widoku okna (Nr dok.wew., kod i nazwę miejsca, Status, Nazwę grupy dok.). Dodatkowo w Rejestrach VAT dodano kolumny: “Lp. księgi” oraz “Status”

DMS

 • “DMS – Obieg” W widoku okna dodano kolumnę do wyboru “Różnica netto”, która stanowi wartość różnicy między zadeklarowaną kwotą netto (atrybut dokumentu obiegu) a sumą kwoty netto z pozycji dodanych na dokumencie obiegu DMS.

 

 • “DMS – Obieg” oraz “DMS – Akceptacja obiegu” dodano w menu podręcznym opcję “Historia przekazań (Ctrl+H)”, która otwiera okno
  z graficzną wizualizacją historii przekazań wraz z uwagami przekazujących. Widok ten jest również dostępny na samym oknie edycji dokumentu obiegu na zakładce “7 Historia przekazań”

 

 

 • “DMS – Obieg – Dodaj / Popraw – 6 Powiązane dokumenty” dodano możliwość powiązania dodatkowych dokumentów (dokumenty sprzedaży, oferty dla odbiorców, zamówienia od odbiorców, dokumenty zakupu, zamówienia do dostawców, dokumenty magazynowe, zamówienia wewnętrzne).

Analogicznie na oknie słownikowym “DMS – Obieg” oraz “DMS – Akceptacja obiegu” dodano do szczegółów zakładkę “Powiązania dodatkowe” wraz z opcjami “Pokaż dokument (F2)” oraz “Idź do dokumentu”. Powiązania te mają znaczenie informacyjne.

 

 • Słowniki – Słowniki dla obiegu – Rodzaje obiegu dokumentów zewnętrznych” Podczas poprawy/dodawania rodzaju dokumentu, w zakładce 3 Atrybuty dodano atrybut dokumentu „Data księgowania”.

 • DMS – DMS – Akceptacja obiegu – Wystaw dokument FK na podstawie.

Od wersji 7.1.348 jeżeli w oknie DMS zostanie uzupełnione pole data księgowania, to jego wartość będzie przepisywana do dokumentu FK. Dzięki takiemu rozszerzeniu opcji możliwe będzie wprowadzenie z poziomu okna w module DMS dokumentu kosztowego z datą wcześniejszą lub późniejszą niż podany jako data dokumentu. W przypadku brak wskazanej daty księgowania w oknie DMS, program przepisze do dokumentu FK datę wpływu.

 

 • Na oknach słownikowych dokumentów HM oraz FK w szczegółach zmieniono zakładkę “Powiązania CRM” na “Powiązania CRM i DMS” na zakładce będą prezentowane również powiązane dokumenty obiegu DMS (obieg zewnętrzny). Opcja “Idź do (F12)” na tej zakładce będzie odpowiednio odwoływać się do zdarzenia CRM lub dokumentu obiegu DMS.Po wystawieniu dokumentu FK na podstawie dokumentu DMS lub dodaniu do niego powiązania ze zdarzeniem w module CRM, w zakładcew szczegółach prezentowane będą powiązane dokumenty. Nazwa zakładki został zmieniona z „Powiązania CRM” na „Powiązania CRM i DMS”. Za pomocą opcji pod prawym przyciskiem myszy „Idź do” możliwe będzie odwołanie się do powiązanego zdarzenia CRM lub dokumentu obiegu DMS.

 • Dla nowych obiegów wewnętrznych (obiektów systemowych – dokumentów wystawianych w systemie) do ścieżki akceptacji dodawany będzie automatycznie pierwszy etap inicjatora. Do tej pory wystawiony przez użytkownika dokument pojawiał się u pierwszego użytkownika wskazanego w ścieżce dokumentacji. Po wprowadzonych zmianach użytkownik, który wystawił dany dokument, zostanie automatycznie dodany do pierwszego Etapu jako Inicjator. Wprowadzono również parametr w konfiguracji, który pozwala określić, czy akceptacja na poziomie etapu inicjatora ma odbywać się automatycznie – “Ustawienia – DMS – Obieg – Automatycznie akceptuj etap inicjatora w obiegu wewnętrznym”. Analogiczny mechanizm stosowany jest już w obiegu zewnętrznym (dokumentów z zewnątrz wprowadzanych ręcznie do systemu).

Kadry i Płace

 • Kadry – Przypomnienie. Dodano możliwość:
  • zmiany statusu (“nowe”, “zrealizowane”, “anulowane”, “nie kasować”);

  • edycji uwag;

  •  usunięcia starych przypomnień, z wyłączeniem posiadających status “nie kasować”;
  • odświeżenia okna;

 

 • Słowniki – Kadrowe. Utworzono nowe słowniki wykorzystywane w zaszeregowaniach. Nazwy słowników pojawią się po wypełnieniu nazw parametrów definiowanych w konfiguracji (System – Konfiguracja – Ustawienia – Firmy – Parametry definiowane).

 

 

 • Zestawienia kadrowe – Wzorzec ewidencji obecności. Dodano na wydruku podsumowanie zaplanowanych godzin pracy oraz opis symboli pracy. Od 1 stycznia br. nie wystarczy już podanie ogólnej informacji o odbyciu przez pracownika pracy – trzeba podać godzinę jego rozpoczęcia i zakończenia, miejsce odbywania i liczbę godzin pracy. Ponadto w przypadku dni wolnych rozporządzenie wymaga wskazania tytułu ich udzielenia (np. dzień wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, dzień wolny za pracę w takim dniu czy dzień wolny z tytułu niedzieli lub święta).

 

 • System – Stałe płacowe. Dodano nową stałą płacową PRZW_ZFSS “Przeciętne wynagrodzenie do odpisu na ZFŚS” z datą 1.01.2019, wartość 3.278,14zł. Stała będzie wykorzystywana do wydruku “Stan zatrudnienia do naliczenia ZFŚS”.

 

 • Zestawienia kadrowe – Oświadczenia, upoważnienia, inne – Wypłata do rąk własnych. Dodano wydruk wniosku o wypłatę do rąk własnych.

 

 • Kadry – Przypomnienie. Dodano nowe przypomnienie “Brak badań lekarskich”. Przypomnienie będzie wyświetlać te kartoteki, które w ostatnim zaszeregowaniu mają kod tytułu ubezpieczenia pracownika 01* i nie mają wprowadzonych żadnych badań lekarskich.

 

 • Słowniki kadrowe – Wzorce ewidencji obecności – Symbole. Dodano możliwość wypełnienia godzin pracy na potrzeby wydruku “Miesięczna karta ewidencji czasu pracy” dla typu wzorca “Godzinowego” i “Dziennego”. Nowe rozporządzenie w zakresie ewidencjonowania czasu pracy zobowiązuje pracodawcę do wskazania w karcie ewidencji czasu pracy nie tylko liczby łącznie przepracowanych godzin, ale również godziny rozpoczęcia.

 

 • Listy płac – Wydruk – Lista płac. W miejsce znacznika “Wydrukuj tylko podsumowanie”, wprowadzono listę rozwijalną, z której użytkownik może wybrać sposób drukowania podsumowania.

 

 • Kadry – Dane kadrowe – Angaże. Dodano możliwość wpisania ilości opieki nad zdrowym dzieckiem wykorzystanej w poprzednim zakładzie pracy. Wpisywana wartość jest uzależniona od typu opieki ustawionej w danych kadrowych pracownika.

 

 • Panel Pracownika – Wnioski Pracownicze. Dodano możliwość realizacji wniosków:
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu;
  • Zaświadczenie o zarobkach;
  • o zaplanowanie urlopu;
  • o wolne za święto;
  • o zmianę grafiku;
  • o zaplanowanie urlopu
 • Wprowadzono możliwość naliczania Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK). Wprowadzone zmiany obejmują:
  • W stałych płacowych (System – Stałe płacowe) wprowadzono stałe do procentów podstawowych składek PPK, oraz domyślny procent płacony przez pracodawcę.

System – Konfiguracja wprowadzono parametr określający początkowy miesiąc rozliczania PPK w firmie (“Ustawienia – Naliczanie płac – Ustawienia płac – Pozostałe – Miesiąc początkowy odprowadzania składek na PPK”)

 • Kadry – Dane kadrowe – ZUS, PPK. Dodano ustawienia określające czy pracownik zrezygnował z PPK oraz procenty płacone przez niego oraz przez pracodawcę (przy zakładaniu pierwszego zaszeregowania do procentu płaconego przez pracodawcę pobierana jest wartość domyślna ze stałych płacowych).

 • Naliczanie płac. Dostosowano naliczanie płac w kontekście rozliczania PPK. Do algorytmów płacowych dodane zostały składniki (PPKP – składka podstawowa pracownika; PPKPD – składka dodatkowa pracownika PPKF – składka podstawowa pracodawcy; PPKFD – składka dodatkowa pracodawcy). Składniki te zostały dodane do wszystkich algorytmów, w których występuje składnik „Podstawa ZUS” i będą wyliczały wartości automatycznie.

 • Zestawienia kadrowe – Świadectwo pracy
  Wydruk Świadectwa pracy został rozszerzony w sekcji „Informacja o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej” o szczegółowe wskazanie dat granicznych dotyczących możliwości odebrania dokumentacji.

 • System – Definicja list. Dodano możliwość zdefiniowania trzech wersji odcinka płacowego. Podczas wydruku odcinka płacowego można
  wybrać odpowiednią wersję za pomocą pola z listą rozwijaną.

 • Zestawienia kadrowe – Oświadczenia, upoważnienia, inne. Dodano wniosek “Wypłata do rąk własnych”.

 • Dodano nowe przypomnienie: Sumaryczny okres umów na czas określony przekracza 33 miesiące.

 • Dane kadrowe. W oknie danych kadrowych, na pasku ikon dodano nową ikonę „Godziny”. Za jej pomocą możliwe jest uruchomienie okna z godzinami pracy danego pracownika.

 • Dane kadrowe – Import zwolnień ZUS ZLA – Przypisz symbole absencji. Dodano przycisk “Symbole”, który wywołuje słownik symboli absencji.

Rozrachunki

 • Rozrachunki – Należności i zobowiązania. Umożliwiono wskazanie konta bankowego kontrahenta na rozliczeniu.

 

 

Podczas wystawiania przelewu, w pierwszej kolejności pobierane jest konto z rozliczenia. Jeżeli brak jest tego konta, to pobierane jest konto ustawione na fakturze zakupu, a następnie z danych kontrahenta. Podczas wystawiania faktury zakupu wchodzącej do rozrachunków normalnie lub z kont, konto przepisywane jest z faktury. Podczas wystawiania polecenia księgowania na konto rozrachunkowe, konto pobierane jest z danych kontrahenta (domyślne).

 • Dokumenty – Import wyciągów bankowych. Podczas realizacji wyciągu bankowego, po zaznaczeniu danej pozycji, na oknie rozliczeń dodano podsumowanie dla waluty.

 

 • Na oknie “Kontrahenci” dodano możliwość wyciągnięcia do widoku kolumny “Konto bankowe”, która informuje, czy kontrahent ma dodane aktywne konto bankowe. Wartość kolumny ustawiana jest automatycznie w momencie dodawania, poprawiania lub kasowania konta.

Kolumnę do widoku można także wybrać na oknie “Należności i zobowiązania”.

 

 • Rozrachunki – Przelewy. Na oknie wydruku przelewu elektronicznego dodano parametr: “Dodaj ID_PRZELEW do tytułu przelewu”.

Po jego zaznaczeniu program umieści w pliku wynikowym na początku tytułu znacznik z odpowiednim numerem ID: “~ID=11111~”.

Dodatkowo podczas realizacji zaimportowanego wyciągu bankowego będzie możliwość rozliczenia dokumentów wg ID podanego
w opisie (Dokumenty – Import wyciągów bankowych – Ustawienia – Parametr: “Podczas realizacji rozlicz gdy podany ID_PRZELEW”).

Przy włączonym parametrze program najpierw rozliczy wg podanego ID, natomiast w dalszej kolejności zgodnie z ustawieniem na oknie: “Rozlicz, wg. daty dok. gdy brak kwoty”, “Rozlicz, pokaż listę gdy brak kwoty” . itp.

Oba parametry zostały dodane również na oknie definicji banku:
Zakładka 6 „Przelew elektroniczny: Dodaj ID_PRZELEW do tytułu przelewu”,

“7.Import wyciągów: Podczas realizacji rozlicz gdy podany ID_PRZELEW”) umożliwiając różne działanie dla każdego banku.

Środki Trwałe

 • Dodano opcję, za pomocą której możliwa jest jednorazowa amortyzacja środka trwałego w roku przyjęcia do kwoty podanej przez użytkownika. Pozostała część amortyzowana będzie w kolejnych latach według standardowych ustawień.
  Opcja dostępna:Środki trwałe-> Dokumenty środków trwałych-> Dodaj (F3)-> [OT] Przyjęcie środka trwałego-> Podstawowe -> Amort. w roku przyjęcia -> Jednorazowo

 • W efekcie, w Ewidencji środka trwałego pojawi się informacja o wysokości aktualnego umorzenia oraz jego procent. Z kolei wartość netto środka będzie pomniejszona o wartość jednorazowej amortyzacji. W przypadku wyżej przedstawionego przykładu:

W oknie Ewidencji środka trwałego, na zakładce Amortyzacja, będzie podana wartość jednorazowej amortyzacji, zaś do końca roku amortyzacja już nie będzie naliczana. Amortyzacja zostanie ponownie naliczana od początku przyszłego roku, zgodnie ze standardowymi ustawieniami.

Widok z ewidencji przykładowego środka trwałego w grudniu 2019:

Widok z ewidencji przykładowego środka trwałego w styczniu 2020:

 

Logistyka

 • HM – Sprzedaż – Zamówienia od odbiorców. Udostępniono możliwość generowania dokumentów dyspozycji dla wielu zamówień jednocześnie.

 • HM – Sprzedaż – Zamówienia od odbiorców. Udostępniono możliwość zmiany ilości do zadysponowania bezpośrednio na oknie wyboru pozycji podczas generowania dokumentu dyspozycji na podstawie dokumentu zamówienia.

Po wybraniu przycisku ‘Generuj dokument dyspozycji’ oraz wskazaniu odpowiedniej definicji dokumentu dyspozycji, pojawi się okno z listą kartotek zamówienia, które możemy przekazać na daną dyspozycję wydania. Została dodana kolumna ‘Ilość’ która po podwójnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy pozwala na edycję ilości przekazanej do dyspozycji. Opcja działa na widoku tabeli prostej.

 

 • Dodano uruchamianie mechanizmu rozliczania zaliczek wystawionych do zamówienia od odbiorcy w momencie realizacji dyspozycji wydania zewnętrznego do tego zamówienia.

Wspólne

 • System Streamsoft Prestiż budowany jest na nowszej wersji kompilatora firmy Emarcadero – RAD Studio 10.2.3
 • W konfiguracji dodano nowy parametr “Ustawienia – System – Program pomocy zdalnej”. W tym parametrze należy wskazać i ustawić za pomocą opcji grupowego ustawiania program do pomocy zdalnej tak by był dostępny dla wszystkich stanowisk (np. katalog “Shared”). Program z tego parametru będzie uruchomiany po wybraniu nowej opcji z menu “Pomoc – Uruchom program do pomocy zdalnej”. W przypadku nie wskazania programu w parametrze opcja wyświetli komunikat informujący o konieczności wskazania programu do pomocy zdalnej w konfiguracji.

 

 • Pulpity – komponent “Szukaj”. Zamiast podpowiadania “Szukaj” po wpisaniu trzech znaków podpowiadane zostaną trzy pola: “Szukaj kontrahentów”, “Szukaj dokumentów”, “Szukaj kartotek”.

 

 • Dodano obsługę przeciągnij i upuść z tabeli do pola szybkiego wyszukiwania.

 

 • System – Dane osobowe – Anonimizacja. Dodano możliwość anonimizacji danych kontrahenta jednorazowego.