Handlowo-Magazynowy

 • Dodano możliwość grupowego ustawiania ceny zakupu, zwiększenia ceny zakupu oraz procentu cła (Zakup – Dokumenty zakupu – Dodaj/Popraw – Podstawowe – Grupowe ustawianie bonifikaty, ceny, stawki VAT)

 

 

 • Menu „Sprzedaż – Promocje, Umowy, Gratisy – Umowy z kontrahentami – cenniki” w oknie edycyjnym dodano nową zakładkę „6 Dokumentacja” na której będzie można zarządzać zewnętrznymi dokumentami (plikami) związanymi z daną promocją. W szczegółach okna głównego dodano nową zakładkę „Dokumentacja dla promocji”, za pomocą nowej opcji „Pokaż załącznik (Shift+F2)” z tej zakładki istnieje możliwość bezpośredniego podglądu pliku związanego z daną promocją.
 • Dodano możliwość wpisania opisu przelicznika dla jednostki zastępczej. Opis będzie widoczny w słowniku kartotek na zakładce „24 Edycja dok.”:

oraz w oknie edycyjnym pozycji dokumentu po użyciu opcji „Przelicz wg. jednostki zastępczej” na oknie „Przelicz ilość”.

 

 • Dla definicji dokumentu „Korekta faktury importowej” udostępniono możliwość automatycznego wystawienia g=faktury wewnętrznej.
 • Umożliwiono w oknie edycyjnym dokumentu i na panelu szybkiej sprzedaży dodawanie pozycji usługowych za pomocą czytnika kodów kreskowych.
 • Wprowadzono możliwość fiskalizacji dokumentów walutowych. Opcję dostosowano do drukarek fiskalnych, które umożliwiają fiskalizowanie tylko w PLN. Dlatego dokument fiskalny walutowy w systemie Streamsoft Prestiż jest realizowany w sposób:
  • Wartość brutto w walucie każdej pozycji jest przeliczana na PLN;
  • Następnie wyliczane są VAT i wartość netto.
  • Zestawienie VAT takiego dokumentu jest ustawione jako suma pozycji (suma kwot brutto pozycji, suma kwota VAT pozycji, suma kwota netto pozycji).

Aby móc skorzystać z możliwości wystawienia paragonu walutowego należy ustawić w konfiguracji systemu parametr „Ustawienia – Drukarka fiskalna – Ustawienia globalne – Fiskalizacja dokumentów walutowych” oraz na definicji dokumentu włączyć „Dokument z dodatkową walutą”
Dodatkowo aby można było rozliczyć dokument w kasie walutowej operator systemu musi mieć zdefiniowaną i wskazaną kasę walutową (Słowniki -> Słowniki Systemowe -> Operatorzy -> Zakładka 6. Dane HM)

 • Dodano nowy sposób wyliczenia NETTO, VAT, BRUTTO w PLN na dokumentach walutowych sprzedaży. Obecnie drugi wariant skutkuje inną kolejnością obliczeń, co może powodować groszowe różnice w kwotach VAT pomiędzy wariantem dotychczasowym. W nowym sposobie wyliczenie NETTO PLN następuje z kwoty NETTO waluty, a następnie wyliczenie VAT, BRUTTO wg stawek VAT. Istnieje również wariant wyliczenia BRUTTO z kwot waluty. Takim ustawieniem steruje przełącznik „Sposób obliczanie VAT” na definicji dokumentu.

Aby skorzystać z nowego sposobu należy na definicji dokumentu włączyć znacznik „W dokumencie walutowym wylicz tylko NETTO/BRUTTO wg kursu”. Przełącznik oznacza że: W dokumencie walutowym wyliczone zostaną kwoty PLN netto lub brutto wg kursu (tak jak ustawiono „Sposób obliczania VAT”), a VAT i odpowiednio brutto/netto wg stawek VAT.

W celu ułatwienia dekretacji nowego sposobu wyliczania dokumentu dodano 2 nowe zmienne do pozycji dekretów:

 • „Odchylenie (Brutto rozrachunki – brutto zestawienie VAT)” – Odchylenie BRUTTO rozrachunki, a brutto zestawienie VAT (PLN) – to się policzy gdy dokument od netto.
 • „Różnica brutto (Zestawienie VAT brutto – brutto pozycji)”.

Finanse i Księgowość

 • Dokumenty – Rejestracja zakupu. Na oknie edycyjnym na zakładce: Pozycje dodano opcję: Dodaj kartotekę kontrahenta. Po kliknięciu której doda się pozycja z kartoteką wskazaną na kontrahencie jako domyślna (Słowniki – Kontrahenci – 4 Warunki zakupu i sprzedaży: Domyślna kartoteka kosztowa) Dodatkowo jeżeli w konfiguracji zostanie ustawiony parametr użytkownika: „Ustawienia – Księgowość – Rejestracja sprzedaży/zakupu – Podczas wystawiania dokumentu zakupu dodaj automatycznie pozycję na domyślną kartotekę kontrahenta” to pozycja będzie dodawana automatycznie przy przejściu Tabulatorem na okno pozycji (tylko za pierwszym razem). Opcja działa również dla dokumentów wystawionych w module Księga podatkowa.

 

 

 • Zestawienia – Zestawienia Okresowe – Stanów i obrotów kont. Dodano dla opcji: Pokaż obroty na koncie (F2) możliwość wyboru: „Obroty WN i Ma + saldo pocz. i końc.”

 

 

 • Dodano prawo w module Administratora dla grup rozrachunkowych: Streamsoft – Rozrachunki – Grupy rozrachunkowe – Podgląd dokumentów w rozrachunkach (Należności i zobowiązania, zestawienia). Po zabraniu prawa dla danej grupy rozrachunkowej użytkownik nie będzie widział dokumentów z danej grupy na oknie: Należności i zobowiązań (dok. rozliczone i nierozliczone) oraz na zestawieniach rozrachunkowych.

Rozrachunki

 • W programie exe. dodano nowy format: „mBank – MT940 – dla detalistów”.
 • W programie MT940_2PCSQL.exe. dodano obsługę formatu „BGŻ BNP Paribas – BiznesPl@net – MT940”.

Kadry i Płace

 • Zestawienia kadrowe – Skierowanie na badanie lekarskie. Wyłączono edycję pola „Określenie stanowiska pracy” podczas drukowania skierowania dla więcej niż jednego pracownika.
 • Kadry – Dane kadrowe – Edycja – Adresy dodano:
  • Możliwość ustawienia hasła do dokumentów PDF wraz z generatorem losowego hasła
  • Możliwość wysłania wygenerowanego hasła na dane kontaktowe z danego typu adresu. Po wysłaniu hasła w danym adresie pracownika ustawia się znacznik że hasło zostało zapisane i przesłane pracownikowi.

 

Dodano opcję „Kadry – Dane kadrowe – Grupowa obsługa haseł do kodowania plików PDF”.

 

Funkcja umożliwia wygenerowanie losowego i/lub wysłanie hasła do grupy pracowników.

 

Słowniki – Kadrowe – Stanowiska. Dodano możliwość wskazania stanowiska zastępującego. Funkcjonalność związana jest z obsługą wniosków pracowniczych poprzez Kiosk Pracownika.

 

Płace – Naliczanie płac. Umożliwiono naliczanie zajęć komorniczych dla umów zleceń i o dzieło.

 • Kadry – Dane kadrowe. Na oknie edycyjnym danych kadrowych umieszczono nową zakładkę „13. Cudzoziemiec”, z której pobierane są dane do deklaracji PIT.

 

 

 • Kadry – Ewidencja – Godziny. Dodano rejestrowanie zmian godziny początkowej i końcowej dla wzorca typu Od-Do. Rejestr ten jest dostępny z poziomu Angażu pracownika.
 • System – Stałe płacowe. Wprowadzono nowe stałe płacowe, obowiązujące od 01.01.2019: „Najniższa krajowa” (NAJNI): 2250,00

 

 

 • „Najniższa stawka godzinowa” (NAJNI_ZL): 14,70.

 

 

 • Zestawienia płacowe. Dodano zestawienie „Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej”.

 

Kadry – Dane kadrowe – Wydruki. Zastąpiono druk Rp-7 drukiem Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS ERP-7. Kwoty pobierane przez zestawienie mogą zostać skonfigurowane
w System -> Definicja list -> Definicje pól kwotowych formularzy -> ERP-7.

 • Dodano zmiany w związku z 12 listopada 2018. Dotyczy to oznaczeniu tego dnia jako święto oraz zmniejszenia normy czasu pracy za listopad podpowiadanej przez program.


Kadry – Dane kadrowe – Generowanie hasła do plików PDF. Ograniczono zakres znaków do generowania haseł do liter i cyfr.

 

 • Stałe płacowe. Dodano nową wartość stałej płacowej „Zasiłek stały z pomocy społecznej” (KZAPOS) od dnia 2018-11-01, wartość 620zł.

 

 

 • Kadry – Dane kadrowe – Edycja – Adresy – Wyślij hasło do kodowania plików PDF. Dodano komunikat po wysłaniu hasła

CRM

 • Menu CRM- Graficzna prezentacja projektu

Od teraz graficzne elementy prezentujące zdarzenia CRM będą pokazywały postęp danego zdarzenia.

 

 

Ponadto informacja o postępie znajdzie się również w szczegółach oraz w „dymku podpowiedzi” danego zdarzenia.

DMS

 • W module DMS dodano możliwość określenia zastępcy operatora. Aby go określić należy w „Słowniki – Słowniki systemowe – Operatorzy” dodać odpowiednią osobę na zakładce „16. DMS”.

Pod nieobecność operatora jego zastępca będzie widział i miał możliwość akceptacji dokumentów obiegu DMS w oknie DMS → Akceptacja obiegu. Informacje o nieobecności operatora są brane z modułu CRM z kalendarza dni pracy operatora.

 

 

 • Mechanizm linkowania dokumentacji załączonej do dokumentu obiegu w module DMS został rozszerzony o możliwość linkowania tejże dokumentacji już w trakcie generowania dokumentu w module Handlowo-Magazynowym lub Finansowo-Księgowym. Po zapisaniu dokumentu w module Handlowo-Magazynowym lub Finansowo-Księgowym automatycznie zostaje podlinkowana do niego dokumentacja. Ścieżka akceptacji w tym przypadku może być, ale nie musi, w całości zaakceptowana. Również obieg dokumentu może być zakończony – nie ma to wpływu na możliwość procesu linkowania dokumentacji

Raporty i Formularze

 • Dla formularzy definiowanych dodano parametr przekazujący informację o wybranym języku z okna wydruku dokumentu do formularza definiowanego.

Podczas tworzenia wydruku definiowanego, na zakładce Projektowanie, w oknie Drzewo zestawienia, należy dodać nowy parametr o nazwie „ID_TRANSLLANG”.

Aby odczytać wartość wybranego parametru na formularzu definiowanym, należy na kostce danych, na zakładce Szukaj, wskazać pole do przypisania identyfikatora języka obcego. Jako Parametr wybieramy wcześniej zdefiniowany przez nas ID_TRANSLLANG.

Po wybraniu – przykładowo – języka angielskiego na oknie wydruku, w kostce danych analogicznie zostanie wybrany rekord odpowiadający językowi angielskiemu. W celu sprawdzenia zasady działania możemy wyświetlić wybrany przez nas język na formularzu definiowanym.

Wspólne

 • Okna do przeglądania danych z szybkim wyszukiwaniem – Parametry wyszukiwania. Dodano pole „Nowe szukanie czyści pole”. Włączony parametr powoduje czyszczenie wartości pola szukania przy automatycznym przechwytywaniu, a nie dopisuje do poprzedniej wartości. Parametr jest domyślnie włączony.

 • Dodano nową opcję w menu „Okno – Raporty operacji”. W oknie tym wyświetlany jest spis 10 ostatnio prezentowanych raportów (błędów/komunikatów po wykonaniu operacji, który pojawia się standardowo jako okno html) użytkownikowi. Każdy z tych raportów można podejrzeć ponownie.