Zarządzanie Produkcją

 • Zarządzanie produkcją -> Koszty produkcji – Dodano kolumny zlecenia księgowego (kod i opis) i cechy zlecenia produkcyjnego.
  Aby kolumny były widoczne w tym oknie należy pod prawym przyciskiem myszy wybrać opcję Widok → Kolumny w tabeli i z okna wybrać pola z grup Cechy zlecenia i Zl. Księgowe:

 

Handlowo-Magazynowy

Dodano funkcjonalność wyceny kartotek w cenach standardowych. Opcja dostępna na parametr w konfiguracji „Ustawienia – Kartoteki magazynowe – Ogólne – Obsługa cen standardowych (na magazynach w cenach ewidencyjnych)”. Cena standardowa to jedna cena ewidencyjna obowiązująca w danym okresie na wszystkich magazynach (w cenach ewidencyjnych) definiowana na kartotece.

 

 

Na oknie edycyjnym kartoteki można oznaczyć, czy kartoteka obsługuje ceny standardowe – zakładka „10 Inne” w polu „Cena standardowa” wówczas dostępna jest dodatkowa zakładka „26 Cena standardowa” na której można definiować planowane ceny standardowe i daty obowiązywania.

 

 

 

Przepisanie cen standardowych do cen ewidencyjnych odbywa się poprzez opcję „Magazyn – Aktualizacja cen standardowych” i można ją wykonać dla wskazanych (lub wszystkich) kartotek, które mają zaplanowaną cenę standardową.

 

 

 • Dodano możliwość dołączania dodatkowych załączników do dokumentów wysyłanych e-Mail”em. Na dokumencie dodatkową dokumentację możemy podpiąć na zakładce „Dodatkowe”

 

Na pozycji dodatkową dokumentację możemy podpiąć na zakładce „Dokumentacja”

 

 

Aby dokument był dodany jako załącznik przy wysyłce mailowej należy podczas dodawania dokumentu zaznaczyć pole „Dołącz jako załącznik dok. mailem”.

 

W menu „Zestawienia” dodano nowe zestawienie „Analiza braku sprzedaży”. Ponadto owo zestawienie jest również dostępne z poziomu okna edycyjnego dokumentu. Menu kontekstowe „Dodatkowe – Zestawienia”. Nowa analiza pozwala na sprawdzenie jakie kartoteki nie wykazują sprzedaży w danym czasie. Do zestawienia brane są pod uwagę dokumenty sprzedażowe, na ich podstawie system generuje wykaz kartotek, które w zadanym okresie wystąpiły na dokumentach sprzedażowych, ale nie wystąpiły już w kolejnym określonym przez użytkownika. Dzięki tej analizie użytkownik ma obraz rotacji poszczególnych kartotek, co pozwala na dalszą analizę przyczyn braku sprzedaży lub optymalizację stanu magazynowego.

 

 

 

Sprzedaż – Dokumenty sprzedaży – Dodaj\Popraw dokument – Menu kontekstowe (PPM) – Podstawowe – „Grupowe ustawianie ceny, bonifikaty i stawki VAT”. Zmodyfikowano nazwę i funkcjonalność opcji „Grupowe ustawianie ceny i bonifikaty”. Od tej pory opcja będzie się nazywać „Grupowe ustawianie ceny, bonifikaty i stawki VAT” i opcja umożliwi ustawienie pozycjom stawki VAT, jeśli dana stawka VAT będzie możliwa do ustawienia na danej pozycji.

 

 

 • Uwaga: Tak jak dotychczas, po uruchomieniu, opcja będzie miała domyślnie włączone ustawienie bonifikaty.
 • Sprzedaż -> Dokumenty sprzedaży –> Dodaj\Popraw dokument –> Menu kontekstowe (PPM) -> Podstawowe -> „Grupowe ustawianie ceny, bonifkaty i stawki VAT”. Zmodyfikowano nazwę i funkcjonalność opcji „Grupowe ustawianie ceny i bonifikaty”. Od tej pory opcja będzie się nazywać „Grupowe ustawianie ceny, bonifikaty i stawki VAT” i opcja umożliwi ustawienie pozycjom stawki VAT, jeśli dana stawka VAT będzie możliwa do ustawienia na danej pozycji.

 

 • „Sprzedaż – Dokumenty sprzedaży – Dodaj (F3)” Dla kontrahenta zagranicznego z kraju UE, który ma ustawiony Typ na inny niż „Działalność”, przy wystawianiu faktury do WZ (FWZ) z dodatkową walutą system generował dokument PLN. Teraz ustawia walutę kontrahenta bądź wymusza zapytanie o walutę.

 

 

Dostosowano okno potwierdzenie dokumentu do dokumentów walutowych

 • Przy zamykaniu dokumentu w walucie innej niż PLN, na oknie potwierdzenia wyświetlana jest teraz dodatkowo wartość w walucie dokumentu. Kwota razem będzie prezentowana w PLN oraz w nawiasie w dodatkowej walucie dokumentu.
 • W sekcji „Inne rozliczenia” dodano kolumnę z kwotą waluty dodano pola „Rozliczenia razem” i „Pozostało do zapłaty” w dodatkowej walucie.
 • Dostępna jest możliwość rozliczania dokumentu w kasie walutowej. Parametr dotyczący przyjęcia gotówki w kasie walutowej należy włączyć w konfiguracji „Ustawienia – Dokumenty – Edycja dokumentu – Przyjęcie gotówki w walucie dla dokumentu sprzedaży PLN lub dokumentu walutowego”. W sekcji „Rozliczenie” pojawi się wtedy dodatkowe pole z wartością wpłaconej gotówki w walucie.

 

 • nowe okno posiada także możliwość skalowania
 • ustawienia okna są zapisywane dla grup dokumentów: sprzedaż, zakup, magazyn, oraz dla pozostałych.

Finanse i Księgowość

Dodano obsługę słownika: „Komornik” w module FK oraz RR.

Teraz użytkownik będzie mógł:

  • zadekretować wartości na analitykę „Komornik”

  • wystawić dokumenty przyjęcia i wydania w Kasa/Bank/Inne: Komornik -Rozliczenie (Nowe definicje dokumentów).

  • wystawić dokumenty przeniesienia rozrachunków oraz przelew na Komornika – który będzie mógł być np. Zaimportowany do Banku.

 • wystawić kompensatę w grupie rozrachunków z komornikiem. Dodatkowo podczas importu wyciągów bankowych program również obsłuży konta bankowe komornika zdefiniowane w słowniku.

 • Dokumenty – Rejestracja zakupu. Umożliwiono wprowadzenie drugiego kurs dla dokumentów zakupu krajowych. Opcja dostępna po włączeniu parametru na definicji dokumentu: „Dla krajowego dokumentu w walucie pozwól wprowadzić kurs do VAT”. Opcja dostępna również dla dokumentów zakupowych w module HM.

 

 • W JPK wprowadzono kolumnę „Status”, która przyjmuje wartości: „Otwarty”, „Zatwierdzony”, „Nieaktualny”. Jest to analogiczne z deklaracją VAT-7. Status ustawiany jest automatycznie. Nowy JPK otrzymuje status „Otwarty”.

Na  oknie dodano opcję „Zatwierdź(Ctrl+F5)”. Należy jej użyć po wygenerowaniu pliku JPK.

 

Po wygenerowaniu pliku i zatwierdzeniu, należy wysłać do Ministerstwa Finansów (MF). Zatwierdzenie blokuje możliwość ponownego wygenerowanie pliku XML, dla takiego JPK, ale nie blokuje wysyłania. Dodano również opcje „Otwórz”, która umożliwia otwarcie zatwierdzonego JPK.

Gdy JPK obsługiwane jest w module „Finanse i księgowość” lub „Księga podatkowa”, system przed zatwierdzeniem sprawdza miesiąc VAT lub zamkniecie miesiąca w księdze podatkowej.

 • Na oknie wprowadzono dodatkowy filtr „Zakres dat (Ctrl+D)”.

 • Dodatkowo dla struktury JPK_VAT (Ewidencja sprzedaży i zakupu VAT), gdy JPK jest zatwierdzony, a miesiąc VAT jest zamknięty, po wprowadzeniu PK_VAT w zamkniętym miesiącu system ustawi na takich JPK status jako „Nieaktualny” analogicznie jak dla deklaracji VAT-7.

Kadry i Płace

 • Panel Pracownika – Rejestr pobrań plików. Dodano opcję umożliwiającą przeglądanie rejestru pobrań plików z Panelu Pracownika.

 

Słowniki – Płacowe – Algorytmy. Dodano możliwość wpisania dodatkowego opisu dla dokumentów księgowych generowanych automatycznie przy zakładaniu listy płac.

 

Dodatkowo opis dokumentu księgowego będzie zawierał miesiąc za który wygenerowano listę płac.

 

Kadry – Dane kadrowe – Angaże. Dodano możliwość określenia który z angaży pracownika ma być dostępny w Panel Pracownika.

 

 

 • Słowniki – Słowniki systemowe – Urzędy skarbowe. Dodano pole „Urząd właściwy do obsługi cudzoziemców nierezydentów”.

 

System sprawdza również, czy poprawnie wybrano urząd skarbowy właściwy do obsługi cudzoziemców niebędących rezydentami. Sprawdzanie następuje podczas zapisywania danych.

 • Zestawienia płacowe -> Pity -> PIT-11(Z). Dodano sprawdzanie urzędu skarbowego dla cudzoziemców nierezydentów podczas generowania deklaracji.

 

 

 • „Słowniki – Inne – Komornicy”. Dodano słownik komorników ułatwiający edycję potrąceń komorniczych w oknie kadrowym (zakładka 7. Zajęcia wynagrodzenia).

 

 

 • Dane kadrowe – Plan urlopów – Wydruk. Na oknie edycyjnym wydruku dodano znacznik „Drukuj rozliczenie urlopu”, który umożliwia wydruk dodatkowych kolumn z informacją o urlopie dostępnym, planowanym i pozostałym.

 

 

 • Dane kadrowe. Na zakładce „7 zajęcia komornicze” dodano nową zakładkę „Rozliczenia”, w której wyświetlane są listy płac wraz z kwotami potrąceń.

 

 

Logistyka

 • Wprowadzono możliwość przesunięcia jednostki logistycznej między magazynami. Funkcjonalność opiera się na obiegu dokumentów w modelu DMWw – MM(-) – MM(+) – DMPw. Aby wykonać przesunięcie jednostki logistycznej należy:
  • Wprowadzić dokument Dyspozycji magazynowej wydania wewnętrznego (DMWw), w kontekście którego należy wydać jednostkę logistyczną oraz jako „Dokument do wystawienia” wybrać dokument „(MM-).

 

 

 • W definicji dokumentu MM- należy włączyć i ustawić parametr automatycznego tworzenia dokumentu MM+.

 

 • W definicji dokumentu MM+ należy zaznaczyć parametry „Automatyczne generowanie dyspozycji” oraz „Automatyczne generowanie planu podczas generowania dyspozycji”.

 

 

 • Utworzenie dokumentu MM- poprzez realizację dyspozycji wydania DMWw spowoduje automatyczne utworzenie dokumentu MM+ generowanego na podstawie dokumentu MM-. Zostanie utworzona dyspozycja przyjęcia DMPw generowana na podstawie dokumentu MM+.

 

 

 • Umożliwiono automatyczne tworzenie pozycji planowania dla dyspozycji generowanych z dokumentu HM celem ich weryfikacji. Na definicji dokumentu HM wprowadzono parametr „Automatyczne tworzenie planu podczas generowania dyspozycji”, zaznaczenie którego będzie powodowało utworzenie pozycji planu podczas generowania dyspozycji magazynowej z dokumentu HM.

 

System w takim przypadku utworzy pozycję planu na podstawie:

 • parametrów dostawy pozycji dokumentu HM w przypadku dokumentu przychodu/zakupu.
 • parametrów rozchodowanych dostaw pozycji dokumentu HM w przypadku dokumentu rozchodu/sprzedaży.

 

 

 • Logistyka – Stany logistyczne kartotek. W szczegółach okna na zakładkach „Miejsca składowania” oraz „Jednostki logistyczne” dodano widok zawartości zaznaczonego miejsca/jednostki. Informacje dotyczące parametrów dostaw będą widoczne pod warunkiem zaznaczonego parametru „Obsługa stanów logistycznych”.

 

 

 • Logistyka – Stany logistyczne kartotek. W szczegółach okna, na zakładce „Dostawy logistyczne” dodano widok umiejscowienia na miejscach składowania aktualnie zaznaczonych parametrów dostaw. Informacje będą widoczne pod warunkiem obsługi miejsc składowania na magazynie.

 

 

 • Logistyka – Stany logistyczne dostaw na magazynie. Wprowadzono nowy widok stanów logistycznych w kontekście magazynu.

 

Okno przedstawia zbiór stanów logistycznych parametrów dostaw na zadanym magazynie z podziałem na miejsca składowania (jeżeli na magazynie włączono obsługę miejsc składowania). Dodatkowo udostępniono historię ruchów stanów logistycznych dostępną w szczegółach okna na zakładce „Historia”.

 

 

 

 • W szczegółach okien dokumentów dyspozycji magazynowych, na zakładce jednostki logistyczne wprowadzono dodatkowe informacje. Dotyczące przynależności danej pozycji do klasy jednostek logistycznych, obszaru i sektora.

 

 

Również powyższe informacje dodano do okien „Miejsca składowania dl magazynów” oraz „Spis jednostek logistycznych” dostępnych z poziomu menu głównego w sekcji „Słowniki”.