Zarządzanie Produkcją

 • TPP – Technologie – Zakładka surowce – Dodano kolumnę „Czas oczekiwania”
 • Zarządzanie produkcją- Zlecenia produkcyjne – Zakładka surowce – Dodano kolumnę „Czas oczekiwania”.

 

 • Zasoby – Wzorzec kalendarza pracy – Dodano nowy wzorzec (okres obowiązywania) – Tydzień, jest to nowy zmieniony sposób definiowania wielotygodniowego wzorca kalendarza.

 

 • TPP – Technologie -Dodano cechy do okna elementów list materiałowych.

 

 • Menu Zasoby – Zasoby – Prawy Przycisk myszy – Dodano grupową edycje danych

 

Opcja umożliwia dla wszystkich, jednego wybranego, zaznaczonych zasobów zmienić dane takie jak:

 

Handlowo Magazynowy

 • Zakup – Zapytania ofertowe do dostawców. Dodano możliwość wystawiania pozycji „Inne z VAT (Koszty)”.

 

 

 • Dodano nowe zakładki w szczegółach, w oknach „Zamówienia od odbiorców” oraz „Oferty dla odbiorców”. Te zakładki, to: „Dokumentacja dla dokumentu” i „Dokumentacja dla pozycji dokumentu”

 

 

 • Menu „Magazyn – Stany magazynowe”. W szczegółach dodano nową zakładkę „Dostawy log.”, która zawiera dane nierozchodowanych dostaw zgrupowane według parametrów dostawy: numeru dostawy i terminu ważności. Jeżeli nie ma włączonej obsługi numerów dostaw i obsługi terminów przydatności, wszystkie dostawy zostaną zsumowane w jednym wierszu.

Finanse i Księgowość

 • Dokumenty – Polecenia księgowania. W widoku pozycji dokumentów PK dodano kolumny: „Rozrachunek”, „Rozliczono” oraz „Spłaty”.

Kolumny pozwolą na szybką weryfikację pozycji PK, które generują rozrachunek, posiadają spłaty lub są rozliczone.

Na dokumencie sprzedaży/zakupu na zakładce: „Księgowanie” również dodano powyższe kolumny.

 

Dodano parametr w konfiguracji dla użytkownika: System –> Konfiguracja -> Ustawienia -> Księgowość -> Rejestracja sprzedaży/zakupu -> „Podczas dodawania dokumentu zakupu podpowiadaj ostatni numer dokumentu zew. dla danego kontrahenta”.

Po włączeniu którego program podpowie podczas wystawiania dokumentu zakupu ostatni numer dokumentu zewnętrznego dla danego kontrahent.

 

 

 • Na korektach dokumentów dodano na zakładce „Zestawienie VAT” opcje „Zerowy dokument od JPK” Po zaznaczeniu dokumentu korekty z zerową wartością wejdzie do JPK. – HM

CRM

 • Od teraz bardziej szczegółowo będą rejestrowanie operacje w rejestrze operacji na zdarzeniach CRM:
  • Operacje na zakładce „3 Operatorzy”
  • Pole „Termin ostateczny” z zakładki „1 Podstawowe”
  • Operacje dla dokumentacji i powiązań z zakładki „8 Powiązania, dokumentacja”

 

Ponadto podczas przeglądania rejestru operacji dla zdarzeń CRM po użyciu opcji „Pokaż (F2)” program będzie prezentował zamiast Id kontrahenta jego numer i identyfikator, zamiast id osoby prowadzącej będzie wyświetlane imię i nazwisko.

 

Widok w poprzednich wersji

 

Widok w wersji 5.1.343

 

 

 • Menu „CRM – Drzewo zdarzeń” w szczegółach na zakładce „Podrzędne” dodano do menu nową opcję „Popraw (F5)”. Po użyciu opcji program będzie edytował aktualny element z drzewa na zakładce.

 

 

   • Od teraz opcja „Kopiuj (Alt + F3)” w oknie drzewa spraw będzie dostępna również na zakładkach „4 Kontakty”, „5 Dokumenty”, „6 Filtr” i „7 Drzewo zdarzeń”.

 

 

 • Dodano opcję „Rejestracja wejść i wyjść” do firmy, która umożliwia rejestrację osoby wchodzącej i wychodzącej z firmy. Opcja dostępna w CRM-> Rejestracja wejść i wyjść.

 

W wybranej opcji rejestrujemy pracownika, wpisując jego imię i nazwisko oraz czas wejścia i wyjścia.

 

Jeśli w firmie są obsługiwane karty wejść, to dodatkowo można zdefiniować kartę pracownika. Opcja dostępna w Słowniki -> Słowniki systemowe – > Karty wejścia.

 

Słownik ten można również uzupełnić w trakcie wypełniania Rejestracji wejścia:

 

Po dodaniu osoby do słownika Karty wejścia, można ją wskazać do Rejestracji wejścia:

 

Po wybraniu opcji Zapisz, w oknie rejestru zostanie dodana pozycja z zapisem wejścia tej osoby do firmy. Datę i czas wyjścia można ustawić ręcznie, wchodząc w opcję Popraw (F5), wtedy można wskazać określoną datę i godzinę. Jak również można skorzystać z opcji Ustaw wyjście na „teraz”, wybierając odpowiednio ikonę na oknie Rejestru wejść/wyjść, opcja również dostępna pod prawym klawiszem myszki, czy też poprzez wywołanie skrótu klawiszowego Ctrl+T. Po uruchomieniu opcji system automatycznie ustawi datę i godzinę zgodną z datą na serwerze.

Kadry i Płace

 • Kadry – Dane Kadrowe – Wydruki. Dodano nową wersję Wniosku o świadczeniu rehabilitacyjne (ZUS Np-7).
 • Kadry – Dane kadrowe. Zmieniono filtr stanowisk z widoku tabelarycznego na drzewiasty.

 

 

 • Słowniki – Słowniki kadrowe – Stanowiska. Dodano obsługę parametru „Aktywne” oraz możliwość określenia stanowiska nadrzędnego.

 

 

 • HR – Struktura stanowisk. Dodano opcję opisującą strukturę stanowisk. Widok jest wyświetlany w układzie drzewiastym. Po dwukrotnym kliknięciu na stanowisku w danej gałęzi wyświetlani są aktualnie zatrudnieniu na tym stanowisku pracownicy.

 

 

 • HR – Struktura stanowisk. Dodano akcje:
  • Skopiuj stanowisko – dodaje stanowisko z domyślnie wpisanymi danymi
  • Scal stanowiska – usuwa stanowisko i przepisuje wszystkie zależności do nowo wybranego stanowiska
  • Wyświetl wszystkich pracowników – wyświetla wszystkich pracowników w na danym stanowisku oraz stanowiskach podległych
  • Schowaj wszystkich pracowników – chowa wszystkich pracowników w na danym stanowisku oraz stanowiskach podległych.

Powyższe opcję znajdują się na pasku ikon programu jak i pod prawym przyciskiem myszy (w menu kontekstowym).

 

 

 • HR – Pliki w Kiosku Pracownika. Dodano opcję umożliwiającą przeglądanie plików umieszczonych w Kiosku Pracownika.

 

 

 • HR – Rejestr pobrań plików. Dodano opcję umożliwiającą przeglądanie rejestru pobrań plików z Kiosku Pracownika.

 

 

 • HR – Wnioski pracownicze. Dodano opcję umożliwiającą przeglądanie wniosków pracowniczych złożonych poprzez Kiosk Pracownika.

 

 

 • Dane kadrowe – Wydruki – Zaświadczenie płatnika składek (ZUS Z-3), (ZUS Z-3a). Zaktualizowano formularze wydruku zaświadczenia.

 

 

 • Dane kadrowe – Import zwolnień lekarskich ZUS ZLA. Dodano zapis do rejestru operacji informacji o zrealizowaniu zwolnienia z bufora. Utworzono archiwum zwolnień importowanych.

 

Na oknie importu zwolnień zmieniono ikonę, na standardową (F3), służącą do importu danych z pliku.

 

 

 • Dodano komunikat informujący o braku wypełnionego słownika norm czasu pracy. Komunikat jest wyświetlany podczas uruchamiania programu oraz zmiany roku.

 

 

 • Zestawienia kadrowe – Oświadczenia, upoważnienia, inne – Opieka nad dziećmi. Na oknie edycyjnym dodano pole, do którego wprowadzana jest informacja o przysługującym okresie opieki nad dzieckiem. Dodano również znacznik, który określa, czy drugi rodzic będzie korzystał z przysługującego prawa do opieki.

 

 

 • Zestawienia kadrowe – Oświadczenia, upoważnienia, inne – ZAP-3. Zaktualizowano wydruk formularza ZAP-3 do wersji 4.

 

 

 • Dane kadrowe – Absencje. Dodano wyświetlanie przekreślonych symboli dla urlopów okolicznościowych oraz dni i godzin opieki nad zdrowym dzieckiem, wpisanych w dniach wolnych od pracy.

 

 

 • Panel Pracownika – Wnioski pracownicze. Dodano możliwość realizowania Wniosków urlopowych.

Rozrachunki

 • Należności i zobowiązania – Pokaż (F2)/Popraw(F5). Na oknie spłat dodano opcję: „Pokaż dokument kompensaty”. Opcja aktywna gdy jest wystawiona kompensata do spłaty.

DMS

 • Dodano możliwość linkowania dokumentacji z dokumentu obiegu DMS (obieg zewnętrzny) na dokumenty wystawione w module Handlowo-Magazynowym oraz Finansowo-Księgowym. Dokumentacja jest linkowana po akceptacji wybranego etapu – w tym celu na etapie akceptacji należy zaznaczyć przełącznik „Po akceptacji etapu linkuj dokumentację do dokumentu systemowego”.

 

 • „DMS – Akceptacja obiegu” dla obiegu dokumentów zewnętrznych umożliwiono wystawienie dokumentu magazynowego, handlowego, księgowego czy też przelewu po akceptacji etapu (w widoku „Zaakceptowane”).

 

 

 • W oknie „DMS – Repozytorium dokumentacji” rozwinięto wyszukiwanie o rodzaj dokumentacji. W oknie definiowania filtrów „Ustaw parametry wyszukiwania” w sekcji „Dokumentacja” dodano pole wyboru „Rodzaj dokumentacji”.

Wspólne

 • Dodano możliwość rozdziału plików profili użytkownika na firmy.Opcje „Rozdziel pliki profili na firmy” można włączyć w konfiguracji Modułu Administratora, na zakładce „Ogólne”. Opcja domyślnie będzie włączona dla nowo utworzonej bazy systemowej i będzie obowiązywać dla wszystkich użytkowników. Po włączeniu tej opcji na już istniejących bazach danych, system najpierw sprawdzi czy istnieje plik profilu dla firmy, jeśli go nie znajdzie, to wyszuka plik profilu dla wszystkich firm (czyli skorzysta z pliku utworzonego przed aktualizacją). Dodatkowo zmienia się struktura pliku profili, będzie on zapisywany w formacie JSON.

 

 

 • Na zakładce dokumentacja umożliwiono kasowanie wielu wierszy w tabeli jednocześnie.

 

 

 • Dodano możliwość obsługi centralki telefonicznej.
  • System – Konfiguracja – System. Dodano parametr na stanowisko o nazwie „Wybór linii dla obsługi centralki telefonicznej”.

 

 

 • Słowniki – Kontrahenci. Dodano ikonę słuchawki dzięki, której będzie można zadzwonić do wybranej osoby kontaktowej lub bezpośrednio na numer kontrahenta.

 

 

 • Słowniki – Kontrahenci – Okno edycyjne. Dodano ikonę słuchawki na zakładce „1 Podstawowe” umożliwiającej dzwonienie bezpośrednio do kontrahenta oraz na zakładce „10 Osoby kontaktowe” umożliwiającej dzwonienie na domyślny numer wybranego kontrahenta.

Moduł Administratora

 • Nowa wersja programu, umożliwiająca zmianę praw do przeglądania pól danych osobowych. Dla wybranej grupy użytkowników, można odebrać prawa do przeglądania pól danych osobowych.
  Nazwa uprawnienia: Dostęp do pól danych osobowych.

 

 

 • Po odebraniu uprawnienia, użytkownik nie będzie miał dostępu do żadnego pola znajdującego się w spisie pól danych osobowych, zdefiniowanych w module HM -> System -> Dane osobowe -> Spis pól danych osobowych.

Przykładowy widok okna, po odebraniu uprawnienia (dane znajdujące się w spisie pól, nie są wyświetlane)