Zarządzanie Produkcją 3.0

 • Odświeżono wygląd wykresów Gantt-a występujących w module Zarządzanie produkcją.

 

 • TPP – Konfigurator – Dodano opcję umożliwiającą importowanie struktury BOM z systemów CAD za pomocą serwera REST, plików XML, JSON, oraz wtyczki.

 • Dodano parametr w konfiguracji – “Ustawienia – Zarządzanie produkcją 3.0 – Zlecenia – Pokaż termin zakończenia produkcji na dokumencie Zamówienia od odbiorców”. Parametr ustala kiedy ma się pokazywać data zakończenia produkcji na pozycji zamówienia od odbiorców. Parametr przyjmuje następujące wartości:
  • Po przeniesieniu do produkcji
  • Po zaakceptowaniu zlecenia
  • Po zaharmonogramowaniu
  • Po zaharmonogramowaniu lub przeniesieniu do produkcji

Handlowo-Magazynowy

 • Menu Zestawienia – Obroty według kartotek – Obroty według kartotek dla dokumentów magazynowych. Dodano kolumnę “Kontrahent”.

 • Menu Słowniki – Słowniki dla dokumentów – Warunki dostaw wg Incoterms 2000/2010. Zmieniono nazwę słownika na “Warunki dostaw wg INCOTERMS 2020” oraz zaktualizowano warunki dostaw i opisy w całym systemie w związku z modyfikacją reguł określających warunki sprzedaży towarów INCOTERMS 2020.

 

 • Menu Słowniki – Definicje dokumentów HM – wybrana definicja dokumentu – Popraw – zakładka 5 Formularze – wybrany formularz Popraw – zakładka 2 Opcje. Dodano możliwość drukowania danych kontaktowych (domyślny email, domyślny telefon) dla przedstawiciela handlowego, operatora prowadzącego oraz osoby kontaktowej kontrahenta. W tym celu wprowadzono trzy nowe paramenty standardowego formularza wydruku:
  • Drukuj dane kontaktowe przedstawiciela handlowego (dostępne jeśli zaznaczono parametr “Drukuj przedstawiciela handlowego”),
  • Drukuj dane kontaktowe osoby kontaktowej (dostępne jeśli zaznaczono parametr “Drukuj dane miejsca dostawy”),
  • Drukuj dane kontaktowe operatora prowadzącego (dostępne jeśli zaznaczono parametr “Drukuj dane operatora prowadzącego”).

Uwaga: Powyższe parametry są dostępne tylko dla nowego wyglądu formularza (parametr “Nowy wygląd formularza” na zakładce 1 Podstawowe).

 

 • Wprowadzono następujące zmiany podczas wystawiania dokumentów WZ oraz PZ na magazynie konsygnacyjnym:
  • przy wystawieniu dokumentu WZ/PZ system automatycznie będzie ustawiał kontrahenta zdefiniowanego dla magazynu konsygnacyjnego. Do tej pory system działał w ten sposób tylko w przypadku, gdy dokument był przerzutem konsygnacyjnym, tzn. w tle powstawał dokument PZ na magazynie docelowym.
  • przy zapisie dokumentu WZ/PZ system zweryfikuje, czy kontrahent zdefiniowany dla magazynu konsygnacyjnego jest taki sam jak na dokumencie. Jeśli będzie inny, to system wyświetli komunikat ostrzegający:

Finanse i Księgowość

 • Słownik zleceń został rozszerzony o możliwość określenia rodzaju, grupy i cechy oraz zdefiniowanie schematu nadawania kolejnego numeru zlecenia. Menu zostało rozbudowane o Słowniki dla zleceń, w których należy dodać nowe parametry zlecenia:

 • Cechy zlecenia
  Cechy to dodatkowe, wykorzystywane w przedsiębiorstwie, wartości określające zlecenie np. dodatkowa data, numer, powierzchnia, kubatura itp.
 • Rodzaje grup zleceń.
  Opcja umożliwia stworzenie spisu rodzajów grup zleceń. Rodzaje grup mają za zadanie wprowadzać porządek w zarządzaniu zleceniami.
 • Grupy zleceń.
  Grupy służą do łączenia wybranych zleceń w zbiory ułatwiając ich wyszukiwanie i filtrowanie. Tworzone są w kontekście rodzaju zlecenia – wybór rodzaju, dla którego definiowane będą grupy dokonywany jest za pomocą ikony na pasku. Istnieje możliwość dodawania grup podrzędnych oraz ich prezentacji w widoku tabeli lub drzewa (opcja pod prawym przyciskiem myszy – Widok – Tabela/Drzewo). Ilość możliwych do zdefiniowania w systemie grup jest nieograniczona.
 • Generator kodów zleceń. Umożliwia określenie schematu tworzenia kolejnego kodu do zlecenia. Generowanie kodów możliwe jest po ustawieniu w konfiguracji Systemu parametrów:
  • “Ustawienia – Księgowość – Słowniki – Generuj kod zlecenia” na wartość TAK
  • “Ustawienia – Księgowość – Słowniki – Rodzaj grupy zleceń używanej do generowania kodu zlecenia” wskazując jeden ze zdefiniowanych wcześniej rodzaju grup zleceń

W menu Słowniki – Słowniki dla zleceń – Generator kodów zleceń należy dodać generator za pomocą opcji „Dodaj”. W oknie ustawień konieczne jest wskazanie Rodzaju grupy zleceń, pozostałe pola umożliwiają określenie sposobu nadawania kodu:

 

W zakładce 2 Cechy jest możliwość dodania cech, których wartość będzie uwzględniana w kodzie zlecenia. Po zdefiniowaniu generatora, podczas dodawania zlecenia pojawi się okno z wygenerowanym kodem:

 

Po zapisaniu wygenerowany kod zostanie przeniesiony do pola w oknie Zlecenia. W oknie tym dodane zostały zakładki: 4 Cechy, 5 Dokumentacja oraz 6 Grupy zleceń.

DMS

 • Dodano możliwość określenia oddzielnej numeracji w obrębie danego rodzaju obiegu poprzez zdefiniowanie przedrostka dodawanego do numeracji. Funkcjonalność ta ma charakter opcjonalny. Przedrostek numeracji można określić z poziomu słownika “Słowniki – Słowniki dla obiegu – Rodzaje obiegu dokumentów zewnętrznych”. Taka numeracja jest oddzielna dla obiegu, czyli po zdefiniowaniu przedrostka numeracja dla obiegu zaczyna się od 1. Dla obiegów, gdzie przedrostek nie będzie określony, numeracja dokumentów będzie nadawana po kolei.

 • Dodano możliwość wyboru dalszej ścieżki akceptacji podczas akceptacji wskazanego etapu. Ustawienie to jest dostępne z poziomu edycji etapu akceptacji pod nazwą “Wybór dalszej ścieżki akceptacji”. Zaznaczenie tego pola oznacza, że podczas akceptacji otwiera się okno słownikowe, z którego użytkownik wybiera dalszą ścieżkę akceptacji. Wybrana ścieżka akceptacji jest “doklejana” do istniejącej ścieżki od aktualnego etapu.

Logistyka

 • Wprowadzono nowe funkcjonalności:
  • Dyspozycje dodatkowe
   Jest ona dokumentem dyspozycji magazynowej utworzonej z poziomu i na potrzeby realizacji innego dokumentu dyspozycji magazynowej (DMP, DMW, DMZ). Dyspozycja dodatkowa jest dokumentem o tej samej definicji dokumentu co dyspozycja główna, z poziomu której została utworzona. Pozycją dyspozycji dodatkowej jest kartoteka dodatkowa. Każda pozycja dyspozycji dodatkowej jest “pozycją dodatkową” dla dyspozycji głównej. Dyspozycje dodatkowe tworzone są z poziomu okna edycji dyspozycji magazynowej poprzez dodanie pozycji dodatkowej. W trakcie procesu dodawania pozycji dodatkowej system tworzy automatycznie dyspozycję dodatkową w przygotowaniu. Dodanie każdej kolejnej pozycji dodatkowej jest tożsame z dodaniem pozycji na utworzonej już dyspozycji dodatkowej. Oznacza to, że system umożliwia utworzenie tylko jednej dyspozycji dodatkowej dla dokumentu głównego, czyli takiego, który nie jest dyspozycją dodatkową.Z poziomu okna edycji dyspozycji głównej użytkownik ma możliwość obsługi pozycji dodatkowych (pozycji dyspozycji dodatkowej) oraz pozycji przygotowania pozycji dodatkowych (pozycji przygotowania pozycji dyspozycji dodatkowej). Pełna obsługa dyspozycji dodatkowej możliwa jest poprzez bezpośrednią edycję tego dokumentu. Realizacja dyspozycji dodatkowej możliwa jest na 2 sposoby:
   – poprzez realizację dyspozycji głównej. Realizacja dyspozycji głównej w pierwszej kolejności podejmuje próbę realizacji dyspozycji dodatkowej.
   – osobno, jak każdą inną dyspozycję magazynową
   Realizacja dyspozycji głównej nie wymaga zrealizowania dyspozycji dodatkowej. Oba dokumenty mogą być realizowane osobno.
  • Dyspozycje powiązane
   Na oknie edycji dyspozycji dodano nową zakładkę “8 Dyspozycje powiązane”, która zawiera powiązania pomiędzy dokumentami dyspozycji mag. Dyspozycję powiązaną można utworzyć z poziomu okna edycji innej dyspozycji magazynowej, zakładka “8 Dyspozycje powiązane”. Jako dyspozycję powiązaną możliwe jest utworzenia tylko dyspozycji zmiany miejsca DMZ.

 

 • Zakup – Zamówienia do dostawców. Udostępniono możliwość grupowego generowania dokumentów dyspozycji magazynowych na podstawie zaznaczonych zamówień.

Wspólne

 • Słowniki – Kontrahenci – Dodaj / Popraw. Dodano zakładkę “17 Windykacja”. Dane z tej zakładki będą wykorzystywane przez program “Windykator”.