Zarządzanie Produkcją 3.0

 • Słowniki – Listy wariantów. Rozbudowano menu podręczne wariantu o opcję “Aktualizuj wycenę”. Działa ona analogicznie jak opcja dostępna w oknie “Listy materiałowe – BOM”.

Edycja technologii i edycja list materiałowych również została rozszerzona- opcja “Aktualizuj wycenę” znajduje się na oknie edycji fantomu wariantowego z listą wariantów i jest dostępna pod przyciskiem wyboru listy wariantów.

 • Planowanie – Harmonogram MRP/MPS – Zwiększono liczbę dni zaległych do 365;

Handlowo-Magazynowy

 • Dodano parametr na definicji dokumentów sprzedaży krajowych: “Do deklaracji VAT7 jako dostawa krajowa a do VAT-UE jako usługi” (menu Słowniki – Definicje dokumentów HM – Sprzedaż towarów handlowych -dana definicja dokumentu – Popraw- zakładka 2 Dodatkowe).

Po zaznaczeniu parametru dokumenty zostaną umieszczone w deklaracji VAT-UE w części “E. Informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług”.

 

 • W Module Administratora dodano nowe prawa w celu rozszerzenia mechanizmów zabezpieczeń dla:
  • edycji wydrukowanych dokumentów kasowych.
   “Prawa \ Firmy \ Pozostałe firmy \ Streamsoft \ Rozrachunki \ Dokumenty \ Kasa \ Modyfikacja wydrukowanych dokumentów kasowych ” – prawo to będzie sprawdzane podczas poprawy wydrukowanego dokumentu kasowego.

 

 • otwierania i zamykania inwentaryzacji. Prawa \ Firmy \Pozostałe firmy \ Streamsoft \ Handlowo – Magazynowy \ Magazyn \ Inwentaryzacja \ Otwieranie i zamykanie – to prawo będzie sprawdzane przed zamknięciem i otwarciem nowej inwentaryzacji. Dostęp użytkownika do tego prawa będzie weryfikowany podczas próby otwarcia lub zamknięcia inwentaryzacji.

 

 • Wprowadzono nowy format ECOD XML INVOIC wersja 7.65 do importu faktur zakupu oraz eksportu faktur sprzedaży.

 

Do pola “PaymentInformation” na pozycji będzie trafiała wartość z parametru konfiguracji „Opis drukowany na fakturze sprzedaży dla transakcji Mechanizmu podzielonej płatności (MPP)” (menu System – Konfiguracja – Ustawienia – Dokumenty – Wydruki), tylko i wyłącznie jeżeli eksportowana pozycja dokumentu będzie podlegała MPP.
W przypadku importu, jeżeli pole z pozycji “PaymentInformation”
w XML”u będzie uzupełnione, program wymusi MPP na importowanej pozycji w dokumencie.
W konfiguracji (menu System – Konfiguracja – Dokumenty – EDI – Elektroniczna wymiana dokumentów) wprowadzono parametry umożliwiające obsługę nowych pól w tym formacie:

Cecha pozycji, która ma uzupełniać “CountryOfOrigin”
Cecha pozycji, która ma uzupełniać “Grade”
Cecha pozycji, która ma uzupełniać “Variety”
Cecha pozycji, która ma uzupełniać “ProductType”
Cecha pozycji, która ma uzupełniać “ProductSize”
Cecha pozycji, która ma uzupełniać “ProductColor”
Cecha pozycji, która ma uzupełniać “SpecialConditions”

 

 • Wprowadzono nowy format ECOD XML ORDER 24 do importu zamówień do dostawców oraz eksportu zamówień od odbiorców.

 

 • Dodano nowy parametr o nazwie “Aktywny” w oknie grupowego ustawiania danych kontrahenta (menu Podstawowe – Operacje grupowe – Grupowe ustawienie danych – zakładka 7 Inne – sekcja Dodatkowe (zakładka “2 Inne”)). Nowy parametr pozwoli na grupowe ustawienie aktywności kontrahentów.

 

 • Dodano parametr “Drukuj kod QR z danymi przelewu wg formatu rekomendowanego przez ZBP”, który umożliwia wydruk kodu QR z danymi płatności na standardowych formularzach dokumentów z grupy sprzedaż, zamówienia od odbiorców, oferty od odbiorców oraz dokumenty WZ. Parametr dostępny jest w menu Słowniki – Definicje dokumentów HM – dana definicja dokumentu – Popraw – zakładka 5 Formularze – formularze standardowe – Popraw – zakładka 2 Opcje.

 

Opcja jest dostępna dla wydruków z włączonym parametrem “Nowy wygląd formularza”. Dodatkowo kod QR będzie widoczny na wydruku, jeśli dla dokumentu będzie wybrane tylko jedno konto bankowe.

 

 • Menu Słowniki – Definicje dokumentów HM – definicja dokumentu Paragon do WZ (PARwz) – Popraw – zakładka 2 Dodatkowe. Dodano opcję “Pozwól wystawiać Zwrot z WZ” rozszerzającą funkcjonalność zwrotów z WZ po uzupełnieniu o parę dokumentów: “Paragon do WZ” i “Korekta do paragonu”.

 

 • W Module Administratora systemu Prestiż dodano uprawnienie do słownika sposobów płatności: Prawa\Firmy\Pozostałe firmy Streamsoft\Handlowo – Magazynowy\Sposoby płatności.

W przypadku braku prawa do danego sposobu płatności operator nie będzie miał możliwości wyboru tego sposobu na dokumencie, kontrahencie itp.

 

 • Dodano raport „Zestawienie dokumentów dla raportu okresowego sprzedaży”. Znajduje się on w module Handlowo-magazynowym w menu Zestawienia – Sprzedaż, Zakup, Magazyn, Zamówienia oraz w module Finanse i Księgowość w menu Zestawienia.

Zestawienie prezentuje dokumenty wystawione w danym module, tzn. raport wywołany w module Handlowo-Magazynowym uwzględni tylko dokumenty z oznaczeniem „Dok.dla RO” wystawione w tym module.
Przed wygenerowaniem zestawienia istnieje możliwość wyboru zakresu miejsc sprzedaży, miesięcy VAT oraz definicji dokumentów.

Dodatkowo na oknie zestawienia wprowadzono trzy filtry pomocnicze:

– Paragony/dokumenty bez NIP,
– Paragony/dokumenty z NIP do 450 zł,
– Paragony/dokumenty z NIP powyżej 450 zł.

Ponadto w oknie zestawienia dodano raport “Porównanie wartości RO z sumą dokumentów w RO”. Wykorzystuje on zakres miejsc sprzedaży i miesięcy VAT z zestawienia głównego.

 • Dodano kolumny z parametrami dostawy: “Nr dostawy” i “Data ważności”, które wyświetlają dane dla rekordów rezerwacji dostawy. Kolumny te zostały dodane w oknie “Pokaż rezerwacje” wywoływanym za pomocą kombinacji klawiszy „Shift + Alt + R” lub dostępnym w menu Słowniki – Spis kartotek magazynowych/Magazyn – Stany magazynowe – wybrana kartoteka – PPM – Podstawowe

 

 • Do słownika kodów CN ( menu Słowniki – Słowniki dla kartotek – Kody CN), dodano wpisy z kodami obowiązującymi od roku 2021.

 

 • Dodano wyświetlanie kolumny “Cena zak.” na oknie edycyjnym dokumentu “PW – Przychód wewnętrzny” oraz “PWP – Przychód wewnętrzny z produkcji”. Nowa kolumna widoczna będzie na zakładce “Pozycje” w zbiorze numer 1.

 

Kolumna ta będzie wyświetlana od wersji 352 dla nowej wersji okna edycji dokumentu (parametr znajdujący się w menu System – Konfiguracja – Ustawienia – Dokumenty – Edycja dokumentu – Nowe okno edycyjne dokumentów” ustawiony na wartość “TAK”) natomiast w wersji 353 będzie wyświetlana niezależnie od wartości parametru.

 

 • Menu Magazyn – Inwentaryzacja. Dla inwentaryzacji na magazynie z obsługą stanów logistycznych i inwentaryzacji według dostaw:
  • na oknie „Podsumowanie inwentaryzacji” dodano podsumowanie niedoborów i nadwyżek według dostaw

 • dodano nowy wydruk “Podsumowanie inwentaryzacji według dostaw”.

 • Dodano możliwość oznaczania korekt paragonów oraz korekt faktur fiskalnych znacznikiem “Dokument dla raportu okresowego sprzedaży (RO)”. Dzięki temu dokumenty te będą uwzględniane w “Raporcie okresowym sprzedaży (RO)”.

 • Dodano również możliwość wystawienia wielu dokumentów “Raport okresowy sprzedaży (RO)” w module HM (menu System – Konfiguracja – Ustawienia – Księgowość – Ustawienia – „Dopuszczaj jednoczesne dodanie RO w HM i FK za ten sam okres”).

 • Mechanizm dodawania pozycji na dokument “Raport okresowy sprzedaży (RO)” rozbudowano o parametr “Wybierz” umożliwiający wybór rodzajów dokumentów uwzględnianych w RO:
  • Wszystkie oznaczone dokumenty
  • Tylko oznaczone paragony i faktury
  • Tylko oznaczone korekty

Parametr ten umożliwia utworzenie dwóch raportów zawierających odpowiednio same dokumenty sprzedaży oraz osobno korekty sprzedaży lub jednego dokumentu RO zawierającego wszystkie rodzaje dokumentów.

 

 • Dodano nowy parametr konfiguracyjny firmy: menu System – Konfiguracja – Ustawienia – Dokumenty – Edycja dokumentu – „Sposób postępowania przy wystawieniu dokumentu krajowego na kontrahenta zagranicznego”. Parametr może przyjąć jedną z trzech wartości:
  • Ostrzegaj (wartość domyślna),
  • Zabroń,
  • Pozwól.

Ustawienie parametru jest weryfikowane przez system podczas wystawiania dokumentów zakupu, sprzedaży oraz WZ i PZ

Finanse i Księgowość

 • Słowniki – Kartoteki usługowe – Zakładka “Inne”. Dla kartotek usługowych dodano obsługę parametru: Użyj kartoteki jako analityki w module FK. Parametr widoczny po włączeniu w konfiguracji: “Ustawienia – Kartoteki magazynowe – Edycja – Kartoteki towarowe/usługowe jako analityka w module FK”.

 

 • Dokumenty – Polecenia księgowania. Na oknie poleceń księgowania dodano zakładkę “Dokumentacja” gdzie można dodać plik dokumentacji dla danego PK. Zakładka widoczna jest również na BO, BZ oraz na innych dokumentach gdzie widoczne są pozycje księgowania.

 

 • Wydruki – Opcje. W oknie Ustawienia drukowania, na zakładce „Tabelaryczne” zmieniono wartość domyślną parametru: “Znak oddzielający pozycje arkusza” z “Przecinek” na “Tabulator”. Wartość ta będzie ustawiana przez program domyślnie, o ile użytkownik nie zmieni jej w ustawieniach stanowiska.

 

 • System – konfiguracja. Dodano 2 parametry w konfiguracji: “Ustawienia – Optymalizacja szybkości – Pamiętaj datę ostatniego wprowadzonego dokumentu w module FK i podpowiadaj na F3” oraz “Ustawienia – Optymalizacja szybkości – Pamiętaj datę ostatniego wprowadzonego dokumentu w module HM i podpowiadaj na F3”. Po ich włączeniu program będzie pamiętał datę ostatnio wprowadzonego dokumentu i podpowiadał ją podczas wprowadzania dokumentu, osobno dla modułów FK i HM.

 • Usprawniono mechanizm importu danych dla formularzy z arkusza kalkulacyjnego. Od teraz importowane komórki będą wyróżnione innym kolorem tła. Ponadto w komórkach z numerami wierszy pojawi się specjalny znacznik informujący, że komórki z tego wiersza będą importowane. Klikniecie w komórkę z numerem wiersza będzie powodowało zaznaczenie bądź odznaczenie danego wiersza do importu.

 

 • Dla formularzy “Informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego” i “Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym” w polu “Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej” po kodzie pocztowym będzie dodawana nazwa poczty. Wartość będzie pobierana z aktualnych danych firmy, zakładka “5 Dane do PIT-ów, wydruków”, z pola “Poczta”.

 • Wprowadzono możliwość wydruku podsumowania JPK_V7 oraz Wystawienia przelewu do organu podatkowego na wysokość podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego. Opcje dostępne są
  z 3 miejsc:

  • W kroku 7. „Podsumowanie” w kreatorze generowania JPK_V7
  • W szczegółach na zakładce “Wygenerowane pliki XML” dodano przycisk drukarki, pod którym można wydrukować podsumowania JPK_V7 oraz wystawić przelew do organu podatkowego. Te dwie opcje dostępne są również w menu podręcznym pod prawym przyciskiem myszy.
  • W oknie “Pokaż dane z pliku JPK w tabeli” pod ikoną drukarki

 

 • “Sprawozdania – JPK – JPK_V7”. Umożliwiono wykonanie korekty tylko na część deklaracyjną JPK_V7 (bez części ewidencyjnej). Po pobraniu danych do JPK w opcji “Edycja pobranych danych” na zakładce “Nagłówek” znajduję się pole “Jest_Ewidencja”, w którym operator może wyłączyć cześć ewidencyjna i nie zostanie ona wygenerowana do pliku XML. Pole dostępne jest tylko na korekcie JPK_V7.

 • “Sprzedaż – Dokumenty sprzedaży – Dodaj (F3). Przy dodaniu pozycji na dokumentach “Raport okresowy sprzedaży (RO) Dodano parametr “Wymuś wartości netto i VAT na sumy z pow. dokumentów”, który
  po dodaniu pozycji wymusi wartości zestawienia VAT dokumentu RO na odpowiednio sumy NETTO, VAT, BRUTTO dla stawek VAT. Dodano także nową zmienną do dekretacji “Odchylenie VAT dok. RO (VAT z zest. VAT – VAT dok. powiąza.)”, która umożliwia zaksięgowanie różnicy pomiędzy kwotami VAT dokumentu RO, a sumą VAT z powiązanych z RO dokumentów

 

 • Dodano nową deklarację “CIT-8 (29)” oraz „CIT-8 (30)”.

 

 

 • Wprowadzono zmiany do prezentacji komunikatu dotyczącego “Wykazu podatników VAT”. Od teraz w przypadku negatywnej weryfikacji kontrahenta informacja „Nie figuruje w rejestrze VAT” będzie wyświetlana na czerwono.

 • Sprawozdania – Formularze – Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. Umożliwiono dodanie pozycji uszczegóławiających w punkcie 5.5. B (Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach. Zmniejszenie z tytułu). Formularz zawierający to rozszerzenie jest oznaczony w programie jako „wer. nr 2”.

 • Sprawozdania – Deklaracje – IFT2/IFT2-R. Umożliwiono edycję kwoty wyliczonej przez program dla pól: 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59, 63, 67.

 • Sprawozdania – Deklaracje – CIT-8 Dodano nową wersję formularza CIT-8 (wer.30).

 • W części deklaracyjnej JPK_V7 uzupełniono opisy pól P_55 .. P_58 o informację dot. ilości dni na zwrot.

DMS

 • Dokumenty – Rejestracja zakupu – Dodaj dokument na podstawie DMS. Dodano możliwość wskazania na pozycji DMS powiązania z Samochodem służbowym oraz rodzajem kosztu.

Dzięki temu podczas wystawiania dokumentu w FK na podstawie dokumentu DMS program skopiuje odpowiednie pozycje DMS wystawiając pozycje kosztowe oraz automatycznie wyliczy wartości wg parametrów podanych w słowniku samochodów.

 

 • “DMS – Obieg – Dodaj (F3) / Popraw (F5)” dla obiegów z dostępną opcją przelewu oraz uzupełnioną walutą podpowiadany będzie rachunek domyślny dla danej waluty wskazany na wybranym kontrahencie. Jeśli rachunek dla waluty nie będzie zdefiniowany, wówczas zaczytany zostanie tak jak dotychczas pierwszy rachunek z listy. W przypadku, gdy na dokumencie w pierwszej kolejności zostanie wskazana waluta, to po wyborze kontrahenta system zaczyta jego domyślne konto bankowe w tej walucie. Jeśli jako pierwszy zostanie wskazany kontrahent, system wybierze pierwszy rachunek z listy lub w przypadku zaczytania domyślnej waluty dla kontrahenta – domyślny rachunek w tej walucie. Po zmianie wartości w polu „Waluta dokumentu” pojawi się zapytanie „Zmieniono walutę. Czy podpowiedzieć domyślne konto bankowe dla wybranej waluty?”.

Środki Trwałe

 • Na wydruku dokumentów Środków trwałych dodano parametr “Drukuj wartości” umożliwiający drukowanie wartości podatkowych:
  • Bilansowe
  • Podatkowe
  • Walutowe.

Opcja jest dostępna przy włączonym parametrze w konfiguracji Systemu: “Ustawienia – Środki trwałe – Ustawienia – Włącz amortyzację walutową”).

Rozrachunki

 • Dokumenty – Import wyciągów bankowych. Podczas realizacji wyciągu bankowego i rozliczania dokumentów dla opcji: “Nie rozliczaj, pokaż okno rozliczeń” na oknie Należności i zobowiązań dodano podsumowanie dokumentów dla waluty:

 

 • Dokumenty – Import wyciągów bankowych. Dodano parametr w konfiguracji: “Ustawienia – Rozrachunki – Przelewy – Sprawdzaj automatycznie konto bankowe w KAS podczas importu wyciągów bankowych od kwoty”. Podczas importu wyciągu bankowego oraz jego realizacji, program będzie sprawdzał konto bankowe, zgodnie z ustawieniem w konfiguracji.

 

 

 • Rozrachunki – Przelewy. Dodono nowy format przelewu elektronicznego: “Bank Pocztowy (Elixir)”.

 

 • Rozrachunki – Przelewy. Dodano nowy format przelewu elektronicznego: “Danske Bank (MT101).

 

 • Program MT940_2PCSQL.exe dodano nowy format “Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim – MT940 (SP)”.

 

 • Rozrachunki – Przelewy. Poprawiono format przelewu elektronicznego: “Santander Bank (SEPA)”. Od teraz program będzie rozpoznawał czy dany przelew jest wewnątrzbankowy i wprowadzał odpowiednie oznaczenie pola „Kategoria zlecenia” w generowanym pliku.
 • Program MT940_2PCSQL.exe. Format PekaoBiznes24 został rozbudowany o kod transakcji umożliwiający rozpoznawanie operacji płatności podzielonej do ZUS.
 • Program MT940_2PCSQL.exe. Dodano format “Santander iBiznes24 – XML (SP)”

Księga Podatkowa

 

 • Księga podatkowa – Ryczałt ewidencjonowany. Dodano możliwość rozliczenia właściciela nową stawką ryczałtu 15% od stycznia 2021.

 

 • Sprawozdania – Deklaracje – PIT 28 Dodano nową wersję deklaracji PIT-28 wraz z załącznikami.
 • Sprawozdania – JPK – JPK-Inne. Dla struktury „Ewidencja przychodów” dodano nowy wariant 1-1 (od 01.01.2021). Został wprowadzony 1 stycznia 2021 r., natomiast wysyłka pliku w tym wariancie wymagana jest od 1 kwietnia 2021 r.

 • Sprawozdania – Deklaracje – PIT-36. Dodano nowe wersje deklaracji:
  • PIT-36 (wer. 28)

 • PIT-36L (wer. 17)

 

 • Dokumenty – Korekty – Korekty VAT (ręczne). Dodano możliwość wystawiania dokumentów Korekt VAT.

Kadry i Płace

 

 • Dane kadrowe. Dodano ikonę umożliwiającą filtrowanie danych kadrowych według ustawionych na nich priorytetów. Nadanie pracownikowi jednego z priorytetów jest dostępne w menu pod prawym przyciskiem myszy → Priorytet. Sygnalizowany jest on zmianą koloru czcionki

 • Dodano nowe wartości stałych płacowych dotyczących minimalnego wynagrodzenia uczniów dla każdego roku nauki z datą ich obowiązywania od 2020-12-01

 • Dodano nowe wartości stałych płacowych z datą obowiązywania od 2021-01-01:
  • Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej o wartości 5 259 zł;
  • Ograniczenie podstawy wymiaru składek o wartości 157 770 zł;
  • Limit składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w wysokości 13147,50 zł;
  • 60% prognozowanego średniego wynagrodzenia dla obecnego roku podatkowego o wartości 3 155,40 zł;
  • Podstawa wymiaru ubezpieczeń społecznych dla nowych firm w wysokości 840 zł;
  • Procent waloryzacji zasiłku rehabilitacyjnego z wartością 97%;
  • Współczynnik ekwiwalentu urlopowego, który w 2021 wynosi 21;
  • Podstawa zdrowotnego dla właścicieli w wysokości 4 242,98 zł.

 

 • Zestawienia płacowe – Statystyczne. Dodano nową wersję formularza Z-06 za rok 2020.

 

 • Kadry / Panel Pracownika. Dodano obsługę wniosku o urlop bezpłatny.

 

 • Zestawienia płacowe – Pity. Dodano nowe wersje formularzy PIT-4R w.11 oraz PIT-8AR w.10.

 

 

 • Zestawienia płacowe – Pity. Dodano formularz IFT-1/IFT-1R w wersji 16

 

 • Zestawienia płacowe – Statystyczne. Dodano nowe wzory formularzy na rok 2021:
 • Z-05

 • Z-03

 

 • System – Definicje list. Dodano nowy algorytm dla zleceniobiorców opodatkowanych podatkiem ryczałtowym. Zawiera on nowe składniki płacowe mające na celu prawidłowe rozliczenie PIT-11 za rok 2021. Po wykonaniu aktualizacji prosimy o uważne zapoznanie się z komunikatem wyświetlonym podczas uruchamiania programu.

 • Zestawienia kadrowe – Skierowanie na badanie lekarskie. Zaktualizowano podstawę prawną skierowania.

 

 • Dane kadrowe – Umowy – Zaszeregowania. Dodano brakujące kody tytułu ubezpieczeń 1812 i 1813.

 

 • Dodano nową wartość stałej płacowej Najniższa emerytura.

 

 • Panel pracownika – rozbudowano o obsługę wniosku o świadczenie rehabilitacyjne.

 

 • Panel pracownika – Wnioski pracownicze. W mailu informującym o złożeniu przez pracownika wniosku o urlop wypoczynkowy otrzymywanym przez przełożonego dodano pole z informacją o niewykorzystanym urlopie.

 

 • Kadry – Dane kadrowe. Na zakładce “8. ZUS, PPK” umożliwiono edycję pola “Identyfikator kadrowy PPK”.

 

 

 • Zestawienia płacowe – Pity – PIT-11. Dodano nową wersję PIT-11(27).

 

 • Słowniki – Kadrowe – Wzorce ewidencji obecności. Dodano pole “Nadgodziny u niepełnoetatowców naliczaj [ ] po godzinie pracy”. Pole to zostało przeniesione z okna zaszeregowania.

 

 • Pracowniczy Plan Kapitałowy – Wymiana danych. Dodano możliwość ponownej rejestracji pracowników w przypadku, gdy zmiana danych firmy wymagała dodania nowej umowy z instytucją PPK.
 • Wydruki – Zaświadczenie o dochodach. Zmodyfikowano sposób obliczania kwoty netto. Od teraz będzie ona pomniejszona o składki pracownika na PPK.
 • Dostosowano algorytm dla Rady Nadzorczej do wspólnego rozliczania podatku z listami płac w pozostałych rodzajach umów. Ponadto dodano wspólną kontrolę przekroczenia progu oraz naliczanie podatku wg stawek 17% i 32%.
 • Słowniki – Kadrowe – kody zawodów. Dodano możliwość importu kodów zawodów z pliku tekstowego. Format pliku:[kod] [opis]

  Między kodem a opisem powinien wystąpić jeden znak rozdzielający (separator): spacja, przecinek lub średnik.

 

 • Stałe płacowe: zaktualizowano wartość stałej “Procent waloryzacji zasiłku rehabilitacyjnego”, której wartość to 109,9%. Stała płacowa obowiązuje od 2021-07-01.

 

 • PIT-11(27) Dodano obsługę pól 75, 76, 78, 80.

 

Wspólne

 • Wprowadzono nową opcję powiadomień systemowych „Informacje Streamsoft”. Po uruchomieniu programu na pasku programu (obok numeru wersji) pojawi się ikona powiadomień. Za jej pomocą będzie można wyświetlić okno z informacjami dotyczącymi:
  • nowych funkcjonalnościach systemu
  • modyfikacjach w programie dotyczących zmian w przepisach
  • istotnych informacjach handlowych np. promocjach na zakup modułu

Powiadomienia będą przyjmowały cztery statusy:

Aby przejrzeć nowe powiadomienia, należy wybrać ikonę System Informacji Streamsoft w oknie programu.

Za jej pomocą można również w każdej chwili ponownie wyświetlić listę wszystkich powiadomień.