Handlowo-Magazynowy

 • Dodano parametr na definicji dokumentów sprzedaży krajowych: “Do deklaracji VAT7 jako dostawa krajowa a do VAT-UE jako usługi” (menu Słowniki – Definicje dokumentów HM – Sprzedaż towarów handlowych -dana definicja dokumentu – Popraw- zakładka 2 Dodatkowe).

Po zaznaczeniu parametru dokumenty zostaną umieszczone w deklaracji VAT-UE w części “E. Informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług”.

 

 • W Module Administratora dodano nowe prawa w celu rozszerzenia mechanizmów zabezpieczeń dla:
  • edycji wydrukowanych dokumentów kasowych.
   “Prawa \ Firmy \ Pozostałe firmy \ Streamsoft \ Rozrachunki \ Dokumenty \ Kasa \ Modyfikacja wydrukowanych dokumentów kasowych ” – prawo to będzie sprawdzane podczas poprawy wydrukowanego dokumentu kasowego.

 

  • otwierania i zamykania inwentaryzacji. Prawa \ Firmy \Pozostałe firmy \ Streamsoft \ Handlowo – Magazynowy \ Magazyn \ Inwentaryzacja \ Otwieranie i zamykanie – to prawo będzie sprawdzane przed zamknięciem i otwarciem nowej inwentaryzacji. Dostęp użytkownika do tego prawa będzie weryfikowany podczas próby otwarcia lub zamknięcia inwentaryzacji.

 

 • Wprowadzono nowy format ECOD XML INVOIC wersja 7.65 do importu faktur zakupu oraz eksportu faktur sprzedaży.

 

Do pola “PaymentInformation” na pozycji będzie trafiała wartość z parametru konfiguracji „Opis drukowany na fakturze sprzedaży dla transakcji Mechanizmu podzielonej płatności (MPP)” (menu System – Konfiguracja – Ustawienia – Dokumenty – Wydruki), tylko i wyłącznie jeżeli eksportowana pozycja dokumentu będzie podlegała MPP.
W przypadku importu, jeżeli pole z pozycji “PaymentInformation”
w XML”u będzie uzupełnione, program wymusi MPP na importowanej pozycji w dokumencie.
W konfiguracji (menu System – Konfiguracja – Dokumenty – EDI – Elektroniczna wymiana dokumentów) wprowadzono parametry umożliwiające obsługę nowych pól w tym formacie:

Cecha pozycji, która ma uzupełniać “CountryOfOrigin”
Cecha pozycji, która ma uzupełniać “Grade”
Cecha pozycji, która ma uzupełniać “Variety”
Cecha pozycji, która ma uzupełniać “ProductType”
Cecha pozycji, która ma uzupełniać “ProductSize”
Cecha pozycji, która ma uzupełniać “ProductColor”
Cecha pozycji, która ma uzupełniać “SpecialConditions”

 

 • Wprowadzono nowy format ECOD XML ORDER 24 do importu zamówień do dostawców oraz eksportu zamówień od odbiorców.

 

 • Dodano nowy parametr o nazwie “Aktywny” w oknie grupowego ustawiania danych kontrahenta (menu Podstawowe – Operacje grupowe – Grupowe ustawienie danych – zakładka 7 Inne – sekcja Dodatkowe (zakładka “2 Inne”)). Nowy parametr pozwoli na grupowe ustawienie aktywności kontrahentów.

 

 • Dodano parametr “Drukuj kod QR z danymi przelewu wg formatu rekomendowanego przez ZBP”, który umożliwia wydruk kodu QR z danymi płatności na standardowych formularzach dokumentów z grupy sprzedaż, zamówienia od odbiorców, oferty od odbiorców oraz dokumenty WZ. Parametr dostępny jest w menu Słowniki – Definicje dokumentów HM – dana definicja dokumentu – Popraw – zakładka 5 Formularze – formularze standardowe – Popraw – zakładka 2 Opcje.

 

Opcja jest dostępna dla wydruków z włączonym parametrem “Nowy wygląd formularza”. Dodatkowo kod QR będzie widoczny na wydruku, jeśli dla dokumentu będzie wybrane tylko jedno konto bankowe.

 

 • Menu Słowniki – Definicje dokumentów HM – definicja dokumentu Paragon do WZ (PARwz) – Popraw – zakładka 2 Dodatkowe. Dodano opcję “Pozwól wystawiać Zwrot z WZ” rozszerzającą funkcjonalność zwrotów z WZ po uzupełnieniu o parę dokumentów: “Paragon do WZ” i “Korekta do paragonu”.

Finanse i Księgowość

 • Słowniki – Kartoteki usługowe – Zakładka “Inne”. Dla kartotek usługowych dodano obsługę parametru: Użyj kartoteki jako analityki w module FK. Parametr widoczny po włączeniu w konfiguracji: “Ustawienia – Kartoteki magazynowe – Edycja – Kartoteki towarowe/usługowe jako analityka w module FK”.

 

 • Dokumenty – Polecenia księgowania. Na oknie poleceń księgowania dodano zakładkę “Dokumentacja” gdzie można dodać plik dokumentacji dla danego PK. Zakładka widoczna jest również na BO, BZ oraz na innych dokumentach gdzie widoczne są pozycje księgowania.

 

 • Wydruki – Opcje. W oknie Ustawienia drukowania, na zakładce „Tabelaryczne” zmieniono wartość domyślną parametru: “Znak oddzielający pozycje arkusza” z “Przecinek” na “Tabulator”. Wartość ta będzie ustawiana przez program domyślnie, o ile użytkownik nie zmieni jej w ustawieniach stanowiska.

 

 • System – konfiguracja. Dodano 2 parametry w konfiguracji: “Ustawienia – Optymalizacja szybkości – Pamiętaj datę ostatniego wprowadzonego dokumentu w module FK i podpowiadaj na F3” oraz “Ustawienia – Optymalizacja szybkości – Pamiętaj datę ostatniego wprowadzonego dokumentu w module HM i podpowiadaj na F3”. Po ich włączeniu program będzie pamiętał datę ostatnio wprowadzonego dokumentu i podpowiadał ją podczas wprowadzania dokumentu, osobno dla modułów FK i HM.

 • Usprawniono mechanizm importu danych dla formularzy z arkusza kalkulacyjnego. Od teraz importowane komórki będą wyróżnione innym kolorem tła. Ponadto w komórkach z numerami wierszy pojawi się specjalny znacznik informujący, że komórki z tego wiersza będą importowane. Klikniecie w komórkę z numerem wiersza będzie powodowało zaznaczenie bądź odznaczenie danego wiersza do importu.

 

 • Dla formularzy “Informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego” i “Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym” w polu “Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej” po kodzie pocztowym będzie dodawana nazwa poczty. Wartość będzie pobierana z aktualnych danych firmy, zakładka “5 Dane do PIT-ów, wydruków”, z pola “Poczta”.

DMS

 • Dokumenty – Rejestracja zakupu – Dodaj dokument na podstawie DMS. Dodano możliwość wskazania na pozycji DMS powiązania z Samochodem służbowym oraz rodzajem kosztu.

Dzięki temu podczas wystawiania dokumentu w FK na podstawie dokumentu DMS program skopiuje odpowiednie pozycje DMS wystawiając pozycje kosztowe oraz automatycznie wyliczy wartości wg parametrów podanych w słowniku samochodów.

Środki Trwałe

 • Na wydruku dokumentów Środków trwałych dodano parametr “Drukuj wartości” umożliwiający drukowanie wartości podatkowych:
  • Bilansowe
  • Podatkowe
  • Walutowe.

Opcja jest dostępna przy włączonym parametrze w konfiguracji Systemu: “Ustawienia – Środki trwałe – Ustawienia – Włącz amortyzację walutową”).

Rozrachunki

 • Dokumenty – Import wyciągów bankowych. Podczas realizacji wyciągu bankowego i rozliczania dokumentów dla opcji: “Nie rozliczaj, pokaż okno rozliczeń” na oknie Należności i zobowiązań dodano podsumowanie dokumentów dla waluty:

 

 • Dokumenty – Import wyciągów bankowych. Dodano parametr w konfiguracji: “Ustawienia – Rozrachunki – Przelewy – Sprawdzaj automatycznie konto bankowe w KAS podczas importu wyciągów bankowych od kwoty”. Podczas importu wyciągu bankowego oraz jego realizacji, program będzie sprawdzał konto bankowe, zgodnie z ustawieniem w konfiguracji.